REGULAMIN PROMOCJI „RATY PAYU 0%”

 

REGULAMIN POŻYCZKI 0% W RAMACH RAT PAYU (dalej „Regulamin”)

ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Klient

osoba fizyczna, która:

a) posiada zdolność do czynności prawnych, oraz
b) posiada obywatelstwo polskie, oraz
c) posiada ważny polski dowód osobisty, oraz
d) posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej,
prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jako jedyny posiadacz bądź jako współposiadacz, przy czym
dyspozycje składane z takiego rachunku muszą wskazywać Klienta
ubiegającego się o Pożyczkę 0% jako posiadacza rachunku składającego
dyspozycję przelewu, oraz
e) dokonująca z Akceptantem czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Akceptant

Przedsiębiorca, który zawarł z PayU umowę na świadczenie usług płatniczych w

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

PayU PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS:
0000274399, NIP: 779-23-08-495, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000 zł w
całości opłacony, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem
IP1/2012. Nadzór nad działalnością PayU sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Alior Bank Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, kod
pocztowy: 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000305178, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070010731, kapitał
zakładowy w wysokości 1.305.187.160 zł (opłacony w całości). Nadzór nad
działalnością Alior Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
mBank mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na
dzień 01.01.2018 r. wynosi 169 248 488,00 złotych. Nadzór nad działalnością mBanku
sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Kreditech Kreditech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 wpisany do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000429058, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252534005, o
kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 złotych, której produkty występują pod
nazwą „Monedo”.
Partner,
Partnerzy
Alior Bank lub mBank lub Kreditech lub łącznie wszystkie te podmioty
Pożyczka 0% pożyczka udzielana w ramach Rat PayU przez jednego z Partnerów na następujących
warunkach: przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO:
0,00%, oprocentowanie stałe 0%, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, całkowity
koszt: 0,00 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł, koszt ubezpieczenia: brak), 10
równych miesięcznych rat w wysokości/po: 100 zł. Dla Pożyczki 0% dostępne są
następujące okresy spłaty: 3, 5, 6, lub 10 miesięcznych rat. Warunki oferty wg stanu
na 21.11.2018 r. Umowa o Pożyczkę 0% zawierana jest między pożyczkobiorcą a
pożyczkodawcą tj. Alior Bankiem lub mBankiem lub Kreditechem.
Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż
wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta.
Przyznanie Pożyczki 0% uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej
potencjalnego pożyczkobiorcy przez Partnera. Przyznanie Pożyczki 0% uzależnione
jest od akceptacji przez Klienta ostatecznych warunków zaproponowanych przez
Partnera.
Pożyczka
Standardowa
pożyczka udzielana w ramach Rat PayU przez jednego z Partnerów na następujących
warunkach: przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO
(Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 22,36%, oprocentowanie zmienne 6,5% (dla
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie), oprocentowanie stałe 6,5% (dla Alior Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie), oprocentowanie stałe 6,5% (dla Kreditech Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie), całkowita kwota do zapłaty: 1100 zł, całkowity koszt: 100
zł (w tym: prowizja: 65,00 zł, odsetki: 35 zł, koszt ubezpieczenia: brak), 11 równych
miesięcznych rat w wysokości/po: 100 zł. Warunki oferty wg stanu na 21.11.2018 r.
Umowa o Pożyczkę Standardową zawierana jest między pożyczkobiorcą a
pożyczkodawcą tj. Alior Bankiem lub mBankiem lub Kreditechem.
Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż
wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta.
Przyznanie Pożyczki Standardowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności
kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez Partnera. Przyznanie Pożyczki
Standardowej uzależnione jest od akceptacji przez Klienta ostatecznych warunków
zaproponowanych przez Partnera.
Wniosek o
Pożyczkę 0%
formularz elektroniczny udostępniony przez PayU w serwisie PayU, którego poprawne
wypełnienie przez Klienta oraz pozytywne rozpatrzenie przez jednego z Partnerów,
warunkuje przyznanie Klientowi Pożyczki 0%.
Raty PayU udostępniona przez PayU metoda dokonywania płatności z wykorzystaniem środków
pochodzących z pożyczki, pozwalająca Klientowi na opłacenie transakcji dokonanej z
Akceptantem.
Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży
na odległość zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez Klienta i Akceptanta.

 

 

JAKĄ ROLĘ PEŁNI PAYU W PROCESIE RAT PAYU ORAZ WNIOSKOWANIA O

POŻYCZKĘ 0% ?

 1. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy Klientem a Partnerami. PayU współpracuje z
  Partnerami na podstawie odrębnych umów.
 2. PayU jest umocowana przez Partnerów do następujących czynności:
  a) wykonywania prawem wymaganych obowiązków informacyjnych o Pożyczce 0% i udostępniania Wniosku o Pożyczkę 0%,
  b) wykonywania czynności dla umożliwienia Klientowi złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% i przekazania go następnie Pożyczkodawcy celem rozpatrzenia.
 3. Ponadto PayU udostępnia Klientowi narzędzia informatyczne pozwalające na złożenie Wniosku o Pożyczkę 0%.
 4. Pożyczka 0% udzielana jest na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez Partnerów Wniosków o Pożyczkę 0%.
 5. Umowa o Pożyczkę 0% zostaje zawarta bezpośrednio pomiędzy Klientem a jednym z Partnerów.
 6. PayU obsługuje płatność celem przekazania środków pochodzących z umowy o Pożyczkę 0% od
  Klienta do Akceptanta, z którym klient zawarł transakcję finansowaną środkami pochodzącymi z
  Pożyczki 0%. Realizacja ww. płatności odbywa się na podstawie dyspozycji Klienta wydawanej na
  podstawie umowy Pożyczki 0% z Partnerem i jest realizowana na podstawie regulaminu pojedynczej transakcji PayU, którego aktualna treść znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf

KIEDY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z RAT PAYU 0% ?

 1. Pożyczka 0% jest dostępna dla Klientów dokonujących zakupów w sklepach Akceptantów, którzy zawarli z PayU odrębną umowę w tym zakresie.
 2. PayU umożliwia Klientom złożenie Wniosku o Pożyczkę 0%, udzielaną, aby sfinalizować płatność za Zamówienie złożone przez Klienta u Akceptanta, spełniające warunki wskazane poniżej.
 3. Złożenie Wniosku o Pożyczkę 0% jest dostępne dla Zamówień o wartości co najmniej 300 zł (wliczając w to koszt dostawy) lecz nie więcej niż 20.000 zł.

JAKIE SĄ ZASADY WNIOSKOWANIA O POŻYCZKĘ 0% ?

 1. W celu złożenia Wniosku o Pożyczkę Klient powinien wybrać jako metodę płatności za Zamówienie Raty PayU - Pożyczka 0%.
 2. Warunkami niniejszego Regulaminu objęte są wyłącznie Pożyczki 0% o okresie spłaty 3, 5, 6, lub 10 miesięcznych rat. Dla okresów spłaty od 11 do 36 rat miesięcznych obowiązuje oferta Pożyczki Standardowej, która może zastać zaproponowana Klientowi przez Partnera:
  a) po zbadaniu zdolności kredytowej na podstawie o Wniosku o Pożyczkę 0%; albo
  b) na wniosek Klienta, który wybrał okres spłaty inny niż dostępny w ramach Pożyczki 0%.
 3. PayU nie pobiera od Klienta opłat z tytułu korzystania z usług PayU określonych w niniejszym Regulaminie tj. ani z tytułu wnioskowania o Pożyczkę 0%, ani z tytułu zawarcia umowy Pożyczki 0%, ani z tytułu realizacji płatności do Akceptanta, o której mowa powyżej.
 4. Informacji o Pożyczce 0% udziela Biuro Obsługi Klienta PayU, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres: raty@payu.pl

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji składać można elektronicznie do PayU:
  a) wysyłając wiadomość na adres e-mail: raty@payu.pl,
  b) telefonicznie: pod numerem telefonu PayU: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Klient) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00,
  c) lub pisemnie na adres: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 2. Reklamacja dotyczące Promocji powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Klienta jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację dotyczącą Promocji zostanie udzielona przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 35 dni do dnia otrzymania reklamacji, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi:
  a) przyczyn opóźnienia,
  b) okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz
  c) przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 4. Ponadto Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących umowy pożyczki zgodnie z zasadami zgłaszania reklamacji określonymi w umowie pożyczki.

DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 1. Dane osobowe Klientów podane w ramach Wniosku o Pożyczkę 0%, za uprzednią zgodą Klientów, są
  przekazywane przez PayU do Partnerów celem rozpatrzenia tego Wniosku. Każdy z Partnerów, który
  otrzymał Wniosek o Pożyczkę 0% staje się niezależnym administratorem danych osobowych Klientów
  w związku z rozpatrzeniem Wniosku o Pożyczkę 0% i zawarciem umowy o Pożyczkę 0%.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez PayU określa Polityka Prywatności PayU, której aktualna treść znajduje się pod adresem:
  https://www.payu.pl/sites/pl_payu/files/downloads/Polityka%20Prywatnosci_PL.pdf?20180709075241

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegółowe warunki Pożyczki 0% oraz Pożyczki Standardowej określa umowa zawierana pomiędzy Klientem a danym Partnerem.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyżej będą miały zastosowanie przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa.
 3. Możliwość złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% nie łączy się ani nie obejmuje akcji promocyjnych w zakresie pożyczek, organizowanych lub wspieranych przez PayU we współpracy z podmiotami trzecimi, na podstawie odrębnych regulaminów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 179 z 206