Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

 1. Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789 (REGON 122527276, NIP 9452167772), jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”), przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych i udostępnianych w domenie arena.pl (zwanym dalej „arena.pl”) przez użytkowników Internetu (zwanych dalej „Użytkownikami”).

 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie” lub "RODO").

 3. Zasady ochrony prywatności zawarte w niniejszej Polityce prywatności (dalej: Polityka") mają zastosowanie do wszystkich aplikacji i narzędzi Administratora, których Administrator używa celem umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z oferowanych w domenie arena.pl usług - bez względu w jaki sposób Użytkownik z nich korzysta, w tym poprzez korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych (dalej: "Usługi")

 4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje rozwiązania dostosowane do skali i charakteru przetwarzania zapewniając osobom, których dane dotyczą, najwyższy stopień ochrony wynikający zarówno ze stosowanych rozwiązań technologicznych, jak i organizacyjnych.

 6. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL i HSTS).

 7. Osoby odwiedzające arena.pl mogą również przeglądać stronę internetową arena.pl bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 8. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w czasie przygotowywania i obowiązywania Umowy zawartej przez Administratora z Użytkownikiem (dalej: „Umowa”) lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i w czasie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także rozpatrywania skarg i wniosków Użytkowników wynikających z umów, w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą rejestracji lub w momencie dokonania transakcji przez niezalogowanego kupującego.

 9. Aby móc zawrzeć i wykonywać Umowę a tym samym świadczyć Usługi, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:

  • 1) adres e-mail, hasło, imię i nazwisko albo nazwę, adres do wysyłki, numer telefonu – w przypadku kupujących

  • 2) adres e-mail, hasło, nazwę firmy, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego, adres wraz z kodem pocztowym, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej, – w przypadku sprzedających

 10. Wszelkie pytania dotyczące informacji o ochronie danych osobowych oraz wszelkie żądania Użytkowników związane z ochroną danych osobowych, należy kierować do Inspektora Danych Osobowych w następujący sposób:

  • 1) w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, arena.pl sp. z o.o., ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań,

  • 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: privacy@arena.pl.

 

Artykuł 2. Rodzaj zbieranych danych

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika, które są używane i podawane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług, tj.:

  • 1) zakładania konta

  • 2) przekazywania informacji z formularzach internetowych

  • 3) uaktualniania lub dodawania danych w koncie Użytkownika

  • 4) prowadzenia korespondencji dotyczącej Usług

 2. W przypadku danych podawanych przez Użytkownika tymi danymi są:

  • 1) imię i nazwisko

  • 2) adres dostawy

  • 3) adres prowadzonej działalności, w tym numer NIP w przypadku przedsiębiorców

  • 4) numery telefonu

  • 5) adresy e-mail

  • 6) dane widniejące w mediach społecznościowych – wyłącznie w przypadku gdy Użytkownik dokona wyboru takiej funkcji

  • 7) informacje finansowe (takie jak numery kont bankowych) powiązane z transakcjami

  • 8) inne dane podane przez Użytkownika w formularzach kontaktowych/zgłoszeniowych

 3. Dane, które Administrator zbiera automatycznie w trakcie zakładania konta lub korzystania przez Użytkownika z Usług:

  • 1) informacje o preferencjach reklamowych Użytkownika,

  • 2) dane geolokalizacyjne,

  • 3) informacje o komputerze i połączeniu, np. statystyki odsłon stron, ruch w serwisach w obu kierunkach, odsyłające adresy URL, dane reklam, adres IP, historia przeglądania stron oraz informacje z dzienników sieciowych.

 4. Jeśli Użytkownik podaje jakiekolwiek dane osobowy innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych tych osób oraz wyłącznie w przypadku posiadania wymaganych przez przepisy prawa zgód tych osób.

 

Artykuł 3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, celem realizacji na rzecz Użytkownika Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora celem realizacji Usług jest w szczególności niezbędne do (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

  • 1) kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych z Usługami;

  • 2) obsługi zgłoszeń kierowanych do Administratora przez Użytkownika;

  • 3) obsługi zgłaszanych przez Użytkownika reklamacji;

  • 4) zarządzania i zapewnienia obsługi założonym przez Użytkownika kontem i innymi aplikacjami – w tym rozwiązywaniem problemów technicznych;

  • 5) umożliwienia świadczenia przez Administratora Usług, w tym dokonywania transakcji i płatności.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którym jest:

  • 1) monitorowanie oraz zarządzanie aktywnością internetową Użytkownika;

  • 2) dopasowywanie reklam oraz dostosowywanie ofert na podstawie aktywności internetowej Użytkownika;

  • 3) zapewnienie obsługi usług płatniczych;

  • 4) prowadzenie względem Użytkownika działań marketingowych (w tym marketingu bezpośredniego) poprzez dostępne kanały komunikacji;

  • 5) prowadzenie statystyk i analiz;

  • 6) ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi;

  • 7) podejmowanie aktywności w portalach społecznościowych.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, na podstawie udzielonej przez niego zgody (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – do momentu jej wycofania, co może nastąpić w dowolnym momencie i w sposób w jaki zgoda została udzielona:

  • 1) w zakresie dobrowolnie podawanych przez Użytkownika danych w celu otrzymywania usług elektronicznych takich jak newsletter;

  • 2) organizacji konkursów i akcji promocyjnych;

 5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom, w przypadku gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług oferowanych przez Administratora, zgodnie z zawartą z nim umową. 

 6. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników (np. w celu realizacji dostawy lub w związku z płatnością), w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Użytkownik, przekazując Administratorowi dane osób trzecich, każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi. 

 7. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, jedynie w przypadku uzyskania zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

 8. Użytkownik w razie zmiany danych osobowych, o których mowa w Polityce, poinformuje niezwłocznie Administratora w celu aktualizacji danych osobowych.

 9. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Użytkowników, którzy zrezygnowali z otrzymanego zaproszenia do uczestnictwa w arena.pl, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu informowania o Usługach obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymanego zaproszenia.

 10. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. w regionie,
  z którego następuje połączenie).

 

Artykuł 4. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika przez okres świadczenia Usług
a także po jego zakończeniu w celach:

 • 1) archiwizacyjnych i statystycznych

 • 2) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa

 • 3) dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

jednak przez okres nie dłuższy niż 7 lat od zakończenia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika

 

Artykuł 5. Uprawnienia Użytkownika

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:

  • 1) Prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art.15 Rozporządzenia:
   Na żądanie Użytkownika dotyczące dostępu do jego danych Administrator informuje Użytkownika, czy przetwarza jego dane, oraz informuje Użytkownika o szczegółach przetwarzania zgodnie z Rozporządzaniem, a także udziela Użytkownikowi dostępu do danych go dotyczących. Dostęp do danych będzie zrealizowany przez przesłanie kopii danych drogą elektroniczną. W przypadku żądania dostarczenia kolejnej kopii danych w formie papierowej Administrator ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami związanymi z ich przygotowaniem w takiej formie i wysłaniem zgodnie z art. 15 ust. 3 Rozporządzenia.

  • 2) Prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia
   Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. 

  • 3) Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia

   • a) Użytkownik uprawniony jest do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia wszystkich lub niektórych jego danych osobowych a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć w następujących przypadkach:

    • dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    • Użytkownik cofnął zgodę, na podstawie której Administrator przetwarzał jego dane;
    • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występuje nadrzędnie prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;
    • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych;
    • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
    • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator
    • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
   • b) Pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych, Administrator uprawniony jest do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim niezbędne jest to do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

  • 4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia

   • a) Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

    • w przypadku gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość danych
    • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
    • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art.21 Rozporządzenia wobec przetwarzania – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  • 5) Prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 Rozporządzenia

   • a) Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

    • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
    • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – jednakże w tym przypadku Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dotyczą lub w przypadku istnienia podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
  • 6) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 2. Aby skorzystać z uprawnień przysługujących Użytkownikowi i opisanych w niniejszym Artykule 5 Polityki w pkt 1-6, Użytkownik winien wysłać żądanie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Ochrony Danych Administratora na dane wskazane w Artykule 1 ust.10 Polityki.

 

Artykuł 6. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane stronom transakcji, które Użytkownik zawiera za pośrednictwem Administratora oraz podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną tj. Podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, kredytowe, wykonujących usługi doradcze, prawne lub audytowe.

 

Artykuł 7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google Ireland Limited, który posiada serwery zlokalizowane w:

  • 1) Berkeley County, South Carolina

  • 2) Council Bluffs, Iowa

  • 3) Douglas County, Georgia

  • 4) Jason County, Alabama

  • 5) Lenoir, North Carolina

  • 6) Mayes County, Oklahoma

  • 7) Montgomery County, Tennessee

  • 8) Quilicura, Chile

  • 9) The Dalles, Oregon

  • 10) Changhua County, Taiwan

  • 11) Singapore

 2. Dane przekazywane są zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 6