Regulamin arena.pl obowiązujący kupujących

REGULAMIN ARENA.PL OBOWIĄZUJĄCY KUPUJĄCYCH

Artykuł 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Administrator oznacza spółkę Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789 (REGON 122527276, NIP 9452167772), kapitał zakładowy: 2 240 000 zł, z którą można kontaktować się przez adres e-mail: pomoc@arena.pl.
 2. arena.pl oznacza serwis internetowy typu marketplace, będący platformą handlową on-line, prowadzony przez Administratora, dostępny w domenie arena.pl., gdzie zawierane są umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, zgodnie z niniejszym Regulaminem arena.pl.
 3. Konto oznacza posiadane przez Użytkownika w arena.pl konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi oraz korzystać z usług arena.pl.
 4. Kupujący oznacza Użytkownika, który jest zarejestrowany w arena.pl w celu kupowania Towarów.
 5. Niezalogowany Kupujący oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która kupuje Towar bez zalogowania do Konta.
 6. Sprzedawca oznacza Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który jest zarejestrowany w arena.pl w celu sprzedawania Towarów.
 7. Towar oznacza rzecz nową (nieużywaną), usługę lub prawo będące przedmiotem ofert lub umów sprzedaży zawieranych w arena.pl.
 8. Użytkownik oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Administratora w ramach arena.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym Kupującego.
 9. Umowa oznacza umowę o świadczenie usług w arena.pl drogą elektroniczną zawartą przez Administratora z Użytkownikiem.
 10. umowa lub umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na arena.pl pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

Do Niezalogowanego Kupującego postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego stosuje się odpowiednio.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w arena.pl oraz zasady zakupu Towaru.
 2. Korzystanie z arena.pl wymaga dysponowania urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji.
 3. Możliwe jest zgłaszanie Administratorowi informacji o umieszczaniu w arena.pl danych i Towarów o charakterze bezprawnym.
 4. Prawidłowe funkcjonowanie arena.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Polityka przerw technicznych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Artykuł 3. Rejestracja i logowanie

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dokonania rejestracji lub w momencie dokonania transakcji przez Niezalogowanego Kupującego ze Sprzedającym na arena.pl.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w elektronicznym formularzu rejestracyjnym adresu e-mail oraz hasła. Na wskazany adres e-mail Administrator wysyła wiadomość zawierającą informację o sposobie aktywacji Konta przez Użytkownika.
 3. Rejestracja oraz logowanie do arena.pl może odbywać się również przy wykorzystaniu nazwy (loginu) i hasła z innych serwisów internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z arena.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w arena.pl są traktowane jak dane zgłoszone przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta.
 4. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika oraz historię jego działalności w arena.pl. W przypadku zmiany danych ujawnionych w Koncie Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznego zaktualizowania w formularzu umieszczonym w Panelu Kupującego. Aktualizacja danych nieedytowalnych w formularzu wymaga wysłania tych danych do Administratora za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.
 5. Do logowania służy adres e-mail podany w procesie rejestracji. Zmiana adresu e-mail służącego do logowania nie jest możliwa.

Artykuł 4. Korzystanie z arena.pl

 1. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem arena.pl, w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Użytkownikom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownikowi nie wolno udostępniać Konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 3. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Nie istnieje możliwość transferu danych z jednego Konta na inne.
 5. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w arena.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem, bez zgody Administratora. Zabronione jest również wykorzystywanie bez zgody Administratora oznaczeń arena.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki.

Artykuł 5. Zawieranie umów sprzedaży w arena.pl

 1. W arena.pl Sprzedawca publikuje oferty sprzedaży Towarów. Kupujący dokonuje wyboru Towaru poprzez jego dodanie do wirtualnego koszyka. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego, czyli wybrania opcji “Kupuję i płacę” w wirtualnym koszyku.
 2. Przed wybraniem opcji “Kupuję i płacę” Kupujący zobowiązany jest do wskazania danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży, tj. imienia i nazwiska albo nazwy, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy jego danych niezbędnych do realizacji zawartej umowy sprzedaży, w szczególności danych kontaktowych.
 3. Dalsze czynności po zawarciu umowy sprzedaży regulowane są przepisami prawa, przy czym Sprzedawca i Kupujący winni nawiązać ze sobą kontakt nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności dotyczące obrotu z konsumentami i wynikające z nich obowiązki informacyjne.
 5. Sprzedawca udziela Administratorowi upoważnienia do anulowania zamówienia na wypadek braku zapłaty przez Kupującego po 12 godzinach od momentu zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego i Sprzedawcę. Administrator może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego i Sprzedawcę. Niniejsze upoważnienie ma na celu ochronę interesów Sprzedawcy oraz Kupującego, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa braku spełnienia świadczenia przez Kupującego i braku zapłaty za Towar i jego odbioru. Niniejsze upoważnienie wprowadzono w celu sprawnego rozwiązania umowy sprzedaży, co do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie zostanie wykonana, a to w celu ograniczenia kosztów Stron, w tym Kupującego, związanych z podejmowaniem próby wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, przy braku współdziałania Kupującego.
 6. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o umowach sprzedaży zawartych w arena.pl.
 7. Zmiana adresu dostawy wymaga uzgodnienia ze Sprzedawcą nowych warunków dostawy.
 8. Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jej treść i wykonanie.

Artykuł 6. Płatności za Towar

 1. Kupujący może dokonać płatności:
  a) przy odbiorze towaru – jeżeli Sprzedawca umożliwi taką formę,
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem arena.pl – z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.
 2. Jeżeli Kupujący wybierze płatność w formie elektronicznej za pośrednictwem arena.pl, w szczególności za pomocą kart płatniczych z funkcją płatności internetowych, przelewów bankowych lub na raty poprzez pośredników kredytowych, zostanie przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie takiej płatności, za działanie której odpowiada instytucja płatnicza.
 3. Kupujący nie może odwołać zlecenia przelewu po jego wykonaniu. Momentem zapłaty jest moment, w którym Sprzedawca otrzymał środki pieniężne. W przypadku niepoprawnie wypełnionych danych do przelewu, Kupujący nie może podnosić wobec Sprzedawcy zarzutów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży, jeżeli okoliczność ta wynika z błędnych danych.

Artykuł 7. Komentarze

 1. W arena.pl Kupujący ma możliwość publikacji oceny w skali od 1 do 5 oraz komentarzy opisowych, przy czym są one możliwe od siódmego dnia liczonego od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Ocena i komentarze stanowią wyrażenie opinii co do przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży.
 2. Kupujący ocenia Sprzedawcę w skali od 1 do 5 w następujących obszarach:
  a) czas realizacji umowy sprzedaży,
  b) zgodność Towaru z opisem,
  c) kontakt ze Sprzedawcą.
 3. Średnia ocena dotycząca wszystkich transakcji Sprzedawcy jest publikowana na karcie Sprzedawcy. Poszczególne oceny Kupujących w każdym z trzech ocenianych obszarów są widoczne na karcie Sprzedawcy w zakładce „Opinie o nas”. Przy każdej poszczególnej ocenie widnieje zdjęcie profilowe Kupującego (jeżeli udostępnił je w Koncie) oraz jego niepełny adres e-mail podany przy rejestracji Średnia ocena oraz poszczególne oceny z danego obszaru są jawne i dostępne dla osób korzystających z arena.pl.
 4. Komentarze opisowe są widoczne tylko dla Sprzedawcy.
 5. Komentarze winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście. Kupujący publikuje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:
  a) związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych,
  b) o treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą,
  c) ujawniających dane osobowe Użytkowników lub innych osób (w szczególności imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu),
  d) wskazujących bezpośrednio lub pośrednio adres strony internetowej niezwiązanej z arena.pl.
 7. Administrator nie ingeruje w oceny i komentarze za wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 6 powyżej. W pozostałych przypadkach Administrator usuwa ocenę lub usuwa albo edytuje komentarz, gdy:
  a) otrzyma prawomocne lub podlegające wykonaniu orzeczenie sądu zawierające nakaz usunięcia albo edycji,
  b) wystąpią okoliczności przewidziane przepisami prawa uprawniające lub nakazujące Administratorowi taką ingerencję,
  c) został opublikowany w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy,
  d) otrzyma zgodę Sprzedawcy i Kupującego będących stronami danej umowy sprzedaży, przy czym Sprzedawca dokona zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w arena.pl, a Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zgłoszeniu wyrazi zgodę na usunięcie lub edycję komentarza.
  e) Kupujący lub Sprzedający wnieśli wniosek o usunięcie wszystkich danych osobowych związanych z nimi w arena.pl.
 8. Kupujący tylko jeden raz może ocenić i skomentować daną umowę sprzedaży. W przypadku usunięcia oceny lub komentarza z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej Kupujący może dokonać ponownej oceny lub wystawić komentarz.
 9. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia oceny lub usunięcia albo edycji komentarza danego Kupującego, wynikającego z jego celowania działania, Administrator może zablokować Kupującemu możliwość wystawiania komentarzy.

Artykuł 8. Newsletter

 1. Za zgodą Użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Administrator może świadczyć drogą elektroniczną usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym wysyłaniu reklam i informacji handlowych, w szczególności o promocjach, wybranych Towarach, konkursach, nowościach w arena.pl, a także o usługach świadczonych przez Administratora. Usługa polega na wysyłaniu wybranych treści pocztą elektroniczną. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi i wycofać swoją zgodę.
 2. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do wycofania zgody, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przy czym Administrator oraz Użytkownik uznają usługi newsletter świadczone przed wycofaniem zgody za świadczone na podstawie obowiązującej wcześniej zgody.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  a) czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny.
  c) zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników, dopuszcza się działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

Artykuł 9. Dane osobowe

 1. Podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., („Rozporządzenie”), niniejszym Regulaminem oraz Polityką plików Cookies, stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu, mających zastosowanie w stosunku do Użytkowników będących osobami fizycznymi.
 2. Administrator i Sprzedawca są współadministratorami danych osobowych Użytkowników w rozumieniu właściwych przepisów Rozporządzenia. Uzgodnienia między Administratorem oraz Sprzedawcą dostępne są w Regulaminie Arena.pl obowiązującym Sprzedawców, dostępnym pod adresem: https://pomoc.arena.pl/hc/pl/articles/360004510574-Regulamin-arena-pl-obowi%C4%85zuj%C4%85cy-sprzedawc%C3%B3w i obejmują: odpowiedzialność za wykonanie obowiązków informacyjnych spoczywa na Administratorze, użytkownik ma prawo do zgłoszenia wniosku o realizację przysługujących mu praw do Administratora lub Sprzedawcy, a podmioty te przekażą sobie zgłoszenie Użytkownika, każdy z podmiotów jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zgodność z przepisami (w tym z celami przetwarzania danych osobowych).
 3. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 9, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy i umowy sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowej realizacji tych umów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:

1) Prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art.15 Rozporządzenia:

Na żądanie Użytkownika dotyczące dostępu do jego danych Administrator informuje Użytkownika, czy przetwarza jego dane, oraz informuje Użytkownika o szczegółach przetwarzania zgodnie z Rozporządzaniem, a także udziela Użytkownikowi dostępu do danych go dotyczących. Dostęp do danych będzie zrealizowany przez przesłanie kopii danych drogą elektroniczną. W przypadku żądania dostarczenia kolejnej kopii danych w formie papierowej Administrator ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami związanymi z ich przygotowaniem w takiej formie i wysłaniem zgodnie z art. 15 ust 3 Rozporządzenia.

2) Prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia:

Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie Użytkownika.

3) Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia w zakresie, w jakim usunięcie danych nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi Administratora przepisami, w szczególności przepisami o rachunkowości.

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia w zakresie, w jakim Administrator może ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w kontekście obowiązujących go przepisów oraz w jakim nie narusza to prawa Administratora do dochodzenia swoich roszczeń od Użytkownika.

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia:

Jeżeli Użytkownik zgłosi umotywowany jego szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jego danych a dane są przetwarzane przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia:

Na żądanie Użytkownika Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące Użytkownika, który dostarczył je w celu zawarcia lub wykonania Umowy lub które przetwarzane są na podstawie zgody.

7) W przypadkach, w których przetwarzania danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane innemu Użytkownikowi jedynie w celu wykonania umowy zawartej przez te osoby w arena.pl.
 2. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje rozwiązania dostosowane do skali i charakteru przetwarzania zapewniając osobom, których dane dotyczą, najwyższy stopień ochrony wynikający zarówno ze stosowanych rozwiązań technologicznych, jak i organizacyjnych.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Administratora podmiotom trzecim, które na jego zlecenie wykonują zadania związane z realizacją Umowy lub umowy sprzedaży.
 4. Administrator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Użytkownika, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.
 5. Dane osobowe przechowywane są w serwisie arena.pl w czasie funkcjonowania Konta oraz po jego usunięciu w czasie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także rozpatrywania skarg i wniosków Użytkowników wynikających z Umowy, w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.
 6. Użytkownik w razie zmiany danych, o których mowa w niniejszym artykule, poinformuje niezwłocznie Administratora w celu aktualizacji danych osobowych.
 7. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, jedynie w przypadku uzyskania zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 8. Administrator stosuje wobec Użytkowników profilowanie w rozumieniu art. 4 pkt 4) Rozporządzenia w celu prezentacji wybranych ofert dopasowanych do poszczególnych Użytkowników. Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec takiego profilowania.
 9. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkowników do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Wszelkie przysługujące Użytkownikom prawa, wymienione w art. 9 ust. 4 niniejszego Regulaminu, będą realizowane przy przekazaniu ich z Konta w celu weryfikacji tożsamości.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: IOD, arena.pl sp. z o.o., ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, email: privacy@arena.pl.

Artykuł 10. Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator udostępnia narzędzia informatyczne umożliwiające Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie bądź nieważność zawartych umów sprzedaży między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. Administrator nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach arena.pl, jednakże ma prawo usunięcia wystawionego Towaru, o czym informuje Sprzedawcę. Administrator może usunąć wystawiony Towar w przypadku, gdy czynności związane z jego wystawieniem naruszają przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub gdy oferta wyświetla się niepoprawnie. Jeżeli część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem wystawionego Towaru umowy sprzedaży zachowują ważność, możliwe jest także wystawienie komentarzy.

Artykuł 11. Reklamacje dotyczące Umowy z Administratorem

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Umowa nie jest realizowana przez Administratora albo jest realizowana niezgodnie z jej treścią lub przepisami prawa.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail do kontaktu, adres e-mail podany przy rejestracji, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail do kontaktu o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu może spowodować oddalenie reklamacji. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że reklamacja została zgłoszona przez konsumenta.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail do kontaktu.

Artykuł 12. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Kupujący będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone poprzez wybranie odpowiedniego linka w arena.pl (oświadczenie jest złożone natychmiast) albo wysłanie oświadczenia do Administratora (oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy Administrator mógł zapoznać się z jego treścią). Powyższy termin uznaje się za zachowany, jeśli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed jego upływem (niezależnie od daty otrzymania go przez Administratora).
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Kupujący podjął czynności w ramach arena.pl, wskutek których Administrator rozpoczął świadczenie usług, w szczególności, jeżeli podjął jakąkolwiek czynność wyrażającą chęć zawarcia umowy obejmującej Towar.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie odbywa się jednoetapowo, a okres wypowiedzenia zaczyna bieg po wysłaniu oświadczenia na adres e-mail Administratora albo wysłaniu do Administratora oświadczenia na piśmie(oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy Administrator mógł zapoznać się z jego treścią).
 5. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, z wskazaniem przyczyn rozwiązania. Oświadczenie o wypowiedzeniu wysyłane jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji. Oświadczenie adresowane do konsumenta zawiera uzasadnienie.
 6. W okresie wypowiedzenia Użytkownik nie może zawierać nowych umów sprzedaży w arena.pl. W tym okresie Użytkownik uczestniczy w czynnościach związanych z zawartą umową sprzedaży Towaru, posiada wgląd do Konta, jak również dostęp do funkcji umożliwiających realizację zawartych umów sprzedaży.
 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, może on w okresie wypowiedzenia odwołać oświadczenie kontaktując się z Administratorem w formie elektronicznej lub wysyłając oświadczenie na piśmie. Odwołanie oświadczenia skutkuje odblokowaniem funkcjonalności Konta, jednakże nie powoduje przywrócenia dezaktywowanych ofert.
 8. Po odstąpieniu od Umowy lub upływie okresu wypowiedzenia Użytkownik traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, Administrator, z zachowaniem prawa do wypowiedzenia Umowy, może zawiesić świadczenie usług w całości lub części do czasu wyjaśnienia sprawy. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Użytkownik nie wywiązuje się z zawartych umów sprzedaży, jak również pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie bez zgody Administratora materiały dostępne w arena.pl.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia przypadku uporczywego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu.

Artykuł 13. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu lub zakresu usług świadczonych w ramach arena.pl, Administrator powiadomi o tym Użytkownika jednocześnie proponując mu kontynuowanie Umowy na nowych warunkach.
 2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który jednak nie może być krótszy niż 10 dni od momentu wysłania Użytkownikowi zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Użytkownik po zalogowaniu do arena.pl zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu i terminie, od którego będzie obowiązywał. Użytkownik ma wówczas możliwość zaakceptowania nowych warunków Umowy. Odmowa akceptacji jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 4. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, przy czym spory z Użytkownikiem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 7. Konsument może także skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Kupującym będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
 9. Integralną częścią Umowy są Załączniki:

nr 1 – Polityka przerw technicznych.
nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 1 – Polityka przerw technicznych

 1. Prawidłowe funkcjonowanie arena.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Administrator każdorazowo będzie informował Użytkowników na głównej stronie arena.pl oraz w indywidualnych profilach Użytkowników w zakładce „Aktualności”, o terminie i długości trwania przerwy z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzin. W celu zminimalizowania uciążliwości przerw technicznych przerwy te będą planowane na okres nie dłuższy niż 12 godzin i będą przypadały w porze nocnej.
 2. Mimo dołożenia należytej staranności Administrator nie jest w stanie wykluczyć możliwości zaistnienia awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu arena.pl.
 3. Za awarię techniczną uznaje się nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technicznych powodujące przerwę w korzystaniu z usług arena.pl przez zdecydowaną większość lub wszystkich Użytkowników.
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy inny niż awaria techniczna problem techniczny związany z funkcjonowaniem arena.pl.
 5. Informacje o występujących awariach i błędach technicznych Administrator będzie na bieżąco przekazywał na głównej stronie arena.pl.
 6. Decyzje o ewentualnych zwrotach opłat związanych z przerwami, awariami i błędami technicznymi Administrator będzie podejmował indywidualnie, na umotywowany i uzasadniony wniosek Użytkownika, po zakończeniu przerwy, usunięciu awarii lub błędu technicznego, uwzględniając rodzaj i długość trwania zakłóceń oraz zakres ich negatywnych skutków dla Użytkownika.

 

Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia z Arena.pl sp. z o.o. (Administrator) Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Kupujący będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone poprzez wybranie odpowiedniego linka w arena.pl (oświadczenie jest złożone natychmiast) albo wysłanie oświadczenia do Administratora (oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy Administrator mógł zapoznać się z jego treścią). Powyższy termin uznaje się za zachowany, jeśli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed jego upływem (niezależnie od daty otrzymania go przez Administratora).

Możliwe jest skorzystanie ze wzoru oświadczenia dostępnego poniżej.

Jednakże prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który podjął czynności w arena.pl, wskutek których Administrator rozpoczął świadczenie usług, w szczególności, jeżeli podjął jakąkolwiek czynność wyrażającą chęć zawarcia umowy obejmującej Towar (zgodnie z art. 6 ust. 1 Regulaminu arena.pl).

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Nadawca:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail podany przy rejestracji:

Odbiorca:
Arena.pl sp. z o.o. 
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
pomoc@arena.pl


Oświadczam, że odstępuję od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w arena.pl zawartej dnia ____________ /data dokonania rejestracji/, wobec nie skorzystania z usług w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

____________________
/czytelny podpis/

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 73 z 101