Regulamin arena.pl obowiązujący sprzedawców do 15.06.2020 r.

 

 

Artykuł 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie oraz Załącznikach do Regulaminu terminy oznaczają:

1. Administrator oznacza spółkę Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789 (REGON 122527276, NIP 9452167772), kapitał zakładowy: 2 240 000 zł, z którą można kontaktować się przez adres e-mail: pomoc@arena.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

2. arena.pl oznacza serwis internetowy typu marketplace, będący platformą handlową on-line, prowadzony przez Administratora, dostępny w domenie arena.pl, gdzie zawierane są umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, zgodnie z Regulaminem arena.pl

3. Konto oznacza posiadane przez Użytkownika w arena.pl konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi oraz korzystać z usług arena.pl.

4. Kupujący oznacza Użytkownika, który jest zarejestrowany w arena.pl w celu kupowania Towarów.

5. Niezalogowany Kupujący oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która kupuje Towar bez zalogowania do Konta.

6. Sprzedawca oznacza Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa, który jest zarejestrowany w arena.pl w celu sprzedawania Towarów.

7. Towar oznacza rzecz , usługę lub prawo będące przedmiotem ofert lub umów sprzedaży zawieranych w arena.pl.

8. Użytkownik oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Administratora w ramach arena.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Umowa oznacza umowę o świadczenie usług w arena.pl drogą elektroniczną zawartą przez Administratora z Użytkownikiem.

10. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na arena.pl pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

Do Niezalogowanego Kupującego postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego stosuje się odpowiednio.

 

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Sprzedawców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w arena.pl.

2. Korzystanie z arena.pl wymaga dysponowania urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji.

3. Prawidłowe funkcjonowanie arena.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Polityka przerw technicznych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

Artykuł 3. Rejestracja i logowanie

1. Osoba chcący uzyskać status Sprzedawcy aby korzystać z arena.pl musi dokonać rejestracji w celu utworzenia Konta. W tej sytuacji do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dokonania rejestracji.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w elektronicznym formularzu rejestracyjnym adresu e-mail oraz hasła. Na wskazany adres e-mail Administrator wysyła wiadomość zawierającą informację o sposobie aktywacji Konta przez Użytkownika.

3. Rejestracja oraz logowanie do arena.pl może odbywać się również przy wykorzystaniu nazwy (loginu) i hasła z innych serwisów internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z arena.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w arena.pl są traktowane jak dane zgłoszone przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta.

4. Kupujący chcący uzyskać status Sprzedawcy musi podać w elektronicznym formularzu rejestracyjnym dodatkowe dane, takie jak:

a) nazwę, pod którą będzie widoczny w arena.pl (tzw. nick) – może być ona ustalona w sposób dowolny (w tym fantazyjny), jednakże z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Nazwa ta nie może w szczególności naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów, praw osób trzecich oraz wprowadzać w błąd (w tym co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, oferowanych Towarów oraz powiązań z innymi podmiotami),

b) nazwę (firmę) widniejącą w odpowiednim rejestrze lub ewidencji,

c) NIP,

d) numer REGON,

e) numer rachunku bankowego,

f) adres wraz z kodem pocztowym,

g) imię i nazwisko osoby kontaktowej,

h) numer telefonu osoby kontaktowej,

i) adres e-mail do kontaktu.

5. Jeżeli do prowadzenia działalności przez Sprzedawcę niezbędne jest posiadanie dodatkowych uprawnień, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji, zobowiązany jest on do przesłania Administratorowi skanu takiego dokumentu wraz z aktualnym na dzień wysyłki oświadczeniem, iż zawarte w nim dane nie uległy zmianie.

6. Administrator dokonuje weryfikacji Sprzedawcy poprzez porównanie podanych danych z danymi ujawnionymi w rejestrach i ewidencjach. Administrator może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia stwierdzonych rozbieżności, żądania przesłania dokumentów potwierdzających prawdziwość danych, jak również żądania wskazania grupy Towarów, jakie zamierza oferować w arena.pl.

7. Administrator może dokonać dodatkowej weryfikacji Sprzedawcy poprzez sprawdzenie jego wiarygodności w innych źródłach, w szczególności w portalach opiniotwórczych.

8. Negatywna weryfikacja Sprzedawcy w zakresie wskazanym w ust. 5, 6 lub 7 powyżej na etapie weryfikacji powoduje brak możliwości zakończenia tego procesu, o czym Sprzedawca zostaje poinformowany przez Administratora. W przypadku negatywnej weryfikacji po aktywacji Konta, Administrator może zawiesić świadczenie usług jednocześnie kontaktując się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości.

9. Pozytywna weryfikacja Sprzedawcy powoduje wysłanie na adres e-mail podany przy rejestracji wiadomości o ukończeniu weryfikacji.

10. W przypadku konieczności dodatkowej weryfikacji danych Sprzedawców lub powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw dotyczących bezpieczeństwa Konta bądź prawdziwości danych podawanych przez Sprzedawcę, Administrator zastrzega sobie prawo do:                                                      a) zawieszenia na czas określony lub nieokreślony Konta Sprzedawcy,                                                            b) uzależnienia korzystania z usług Administratora od potwierdzenia przez Sprzedawcę jego tożsamości za pomocą odpowiednich dokumentów.

11. Dokonanie przez Sprzedawcę rejestracji jest równoznaczne z żądaniem przez  Sprzedawcę złożenia zlecenia, o którym mowa w ust. 12 poniżej, w celu aktywacji Konta.

12. Pozytywna weryfikacja Sprzedawcy powoduje złożenie zlecenia utworzenia dla niego konta w serwisie udostępnionym przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę. Aktywacja Konta wymaga akceptacji przez Sprzedawcę regulaminu wyspecjalizowanej instytucji płatniczej, zawarcia umowy z tą instytucją oraz przeprowadzenia u niej weryfikacji finansowej w przeciągu 30 dni od dnia wysłania wiadomości wskazanej w ust. 9 powyżej. Akceptacja regulaminu wyspecjalizowanej instytucji płatniczej jest równoznaczna z wyrażeniem przez Sprzedawcę zgody na przekazanie do niej danych niezbędnych do utworzenia konta.

13. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika oraz historię jego działalności w arena.pl. W przypadku zmiany danych ujawnionych w Koncie Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznego zaktualizowania w formularzu umieszczonym w Panelu Sprzedawcy. Aktualizacja danych nieedytowalnych w formularzu wymaga wysłania tych danych do Administratora za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.

14. Do logowania służy adres e-mail podany w procesie rejestracji. Zmiana adresu e-mail służącego do logowania nie jest możliwa.

Artykuł 4. Korzystanie z arena.pl

1. Sprzedawca nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem arena.pl, w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Użytkownikom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

2. Sprzedawcy nie wolno udostępniać Konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

3. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w arena.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem, bez zgody Administratora. Zabronione jest również wykorzystywanie bez zgody Administratora oznaczeń arena.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki.

 

Artykuł 5. Wystawianie Towaru

1.Sprzedawca wystawia Towar poprzez:

a) publikację informacji o Towarze, w tym wskazanie pełnej nazwy Towaru oraz jego dokładnego opisu,

b) wskazanie stałej ceny za jedną sztukę (ofertę), określonej z góry, przy czym cena Towaru musi być ceną podaną w polskiej walucie w wysokości brutto,

c) dodanie zdjęcia Towaru,

d) wskazanie kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj i przeznaczenie Towaru,

e) określenie dostępnej ilości Towaru (stanu magazynowego) oraz dostępności Towaru (orientacyjnego terminu skompletowania),

f) określenie wszystkich warunków umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym, w tym w szczególności warunków płatności, warunków i form dostawy, kosztów i terminu dostawy, informacji o sposobie reklamacji, udzielanej gwarancji, informacji o prawie i sposobie odstąpienia od umowy sprzedaży.

 2. Sprzedawca może wystawić Towar przy użyciu:

a) Panelu Sprzedawcy,

b) interfejsu wymiany informacji API arena.pl. (dalej: API arena.pl)

3. Sprzedawca wystawia Towar przy użyciu Panelu Sprzedawcy poprzez jego manualne uzupełnienie.

4. API arena.pl umożliwia korzystanie z interfejsu dostępowego pozwalającego na komunikację zewnętrznego oprogramowania z zasobami arena.pl. Celem otrzymania możliwości wystawiania Towaru przy użyciu API arena.pl należy uzyskać klucz dostępu API oraz access point (adres dostępowy poprzez pobranie z arena.pl.) Administrator ma prawo unieważnienia pobranego klucza dostępu API arena.pl, jeżeli Sprzedawca w ocenie Administratora nie daje należytej rękojmi rzetelnego i zgodnego z niniejszym Regulaminem postępowania, narusza interesy Administratora lub osób trzecich.

5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zestaw metod API arena.pl odpowiadał funkcjonalnościom arena.pl i był wolny od błędów. Każdorazowe korzystanie z API arena.pl odbywa się na własne ryzyko Sprzedawcy, na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Administratora. Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z korzystania z API arena.pl spoczywa na Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść umieszczonej oraz wyświetlanej oferty, w szczególności ma obowiązek aktualizowania swojej oferty.

7. Sprzedawca oferując Towar zobowiązany jest zadbać, aby:

a) umieszczone dane były w pełni rzetelne i zgodne z wymogami prawa, w tym uwzględniały informacje wymagane przepisami dotyczące transakcji z konsumentami,                                                                     

b) nie doszło do naruszenia praw osób trzecich oraz renomy Administratora,                                             

c) formułowane przekazy nie wprowadzały w błąd innych Użytkowników i dotyczyły wyłącznie wystawianego Towaru.

8. Sprzedawca do oznaczania Towaru nie może używać haseł i znaków, które nie dotyczą właściwości tego Towaru.

9. Wszelkie zmiany dotyczące Towaru nie mogą negatywnie wpływać na relacje z Kupującymi, którzy przyjęli ofertę przed dokonaniem danej zmiany.

10. Sprzedawca nie może publikować treści, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcają do kupienia Towaru poza arena.pl. Sprzedawca nie może również publikować reklam, ogłoszeń i informacji o towarach bądź usługach nieoferowanych w arena.pl. Zdania poprzednie dotyczą w szczególności odnośników do innych, niż arena.pl, stron i serwisów internetowych oraz ujawniania przez Sprzedawcę numeru rachunku bankowego przed zawarciem umowy sprzedaży z Kupującym.

11. Sprzedawca może oferować wyłącznie rzeczy nowe i pełnowartościowe, przy czym za takie traktowane są również rzeczy powystawowe. Sprzedawca jest zobowiązany do ujęcia w treści oferty informacji o cechach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Niezależnie od tego, każdy Sprzedawca jest zobowiązany do podania w opisie oferty wszystkich istotnych cech Towaru, w tym dotyczących jego pochodzenia, jakości i opakowania.

12. Zamieszczając Towar oraz publikując materiały na arena.pl Sprzedawca oświadcza, że czynności te nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży obejmującej Towar.

13.Administrator ma prawo zmienić kategorię, w jakiej oferowany jest dany Towar bez konieczności poinformowania Sprzedawcy.

14. Zamieszczając Towar Sprzedawca wyraża zgodę na publikację zawartych w niej informacji w celach promocji arena.pl.

15. Zamieszczając w arena.pl oraz przekazując Administratorowi innymi sposobami materiały, w tym materiały graficzne Sprzedawca oświadcza, że są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, jak również, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa do tego, aby materiały mogły być udostępniane w celach komercyjnych w arena.pl. Sprzedawca oświadcza również, że udostępnienie oraz opublikowanie przekazywanych materiałów nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Jednocześnie Sprzedawca zezwala Administratorowi na opracowywanie przekazanych materiałów graficznych w celu powstania utworów zależnych, w szczególności banerów reklamowych. Z tytułu korzystania przez Administratora z materiałów graficznych Sprzedawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

16. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich zgłoszonych mu roszczeniach osób trzecich do przekazywanych materiałów, w tym materiałów graficznych oraz o wszelkich zdarzeniach ograniczających jego prawo do dysponowania materiałami, w tym materiałami graficznymi.

17. Na zamieszczane w arena.pl oraz przekazywane Administratorowi innymi sposobami materiały graficzne Sprzedawca udziela licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na okres do 3 miesięcy po wygaśnięciu Umowy. Licencja uprawnia do prezentowania materiałów w arena.pl, do ich publikowania w celu promocji arena.pl oraz ich opracowywania w celu powstania utworów zależnych, w szczególności banerów reklamowych.

18. Na materiałach graficznych nie mogą znajdować się logotypy (znaki słowne lub graficzne) inne, niż służące do prawidłowego oznaczenia oferowanego Towaru lub Sprzedawcy. W szczególności zakazane jest umieszczanie oznaczeń mających na celu wywołanie wrażenia, że oferta jest wyjątkowa, najkorzystniejsza lub że jej przyjęcie wiąże się z uzyskaniem przez Kupującego dodatkowych profitów.

 

 Artykuł 6. Zawieranie umów sprzedaży w arena.pl

1.W arena.pl Sprzedawca publikuje oferty sprzedaży Towarów. Kupujący dokonuje wyboru Towaru poprzez jego dodanie do wirtualnego koszyka. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego, czyli wybrania opcji “Kupuję i płacę” w wirtualnym koszyku.

2. Przed wybraniem opcji “Kupuję i płacę” Kupujący zobowiązany jest do wskazania imienia i nazwiska albo nazwy, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy jego danych niezbędnych do realizacji zawartej umowy sprzedaży, w szczególności danych kontaktowych.

3.Dalsze czynności po zawarciu umowy sprzedaży regulowane są przepisami prawa, przy czym Sprzedawca i Kupujący winni nawiązać ze sobą kontakt nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4. Sprzedawca zobowiązany jest uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności dotyczące obrotu z konsumentami i wynikające z nich obowiązki informacyjne.

5. Sprzedawca udziela Administratorowi pełnomocnictwa do odstąpienia w jego imieniu od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, na wypadek braku zapłaty przez Kupującego po 12 godzinach od momentu zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego i Sprzedawcę. Administrator może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego i Sprzedawcę. Niniejsze upoważnienie ma na celu ochronę interesów Sprzedawcy oraz Kupującego, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa braku spełnienia świadczenia przez Kupującego i braku zapłaty za Towar i jego odbioru. Niniejsze upoważnienie wprowadzono w celu sprawnego rozwiązania umowy sprzedaży, co do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie zostanie wykonana, a to w celu ograniczenia kosztów Stron, w tym Kupującego, związanych z podejmowaniem próby wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, przy braku współdziałania Kupującego.

6. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o umowach sprzedaży zawartych w arena.pl.

7. Zmiana adresu dostawy wymaga uzgodnienia ze Sprzedawcą nowych warunków dostawy.

8. Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jej treść i wykonanie.

 

Artykuł 7. Płatności za Towar

1. Kupujący może dokonać płatności:                                                                                                       a)przy odbiorze towaru – jeżeli Sprzedawca umożliwi taką formę,                                                                 b) w formie elektronicznej za pośrednictwem arena.pl – z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.

2. Jeżeli Kupujący wybierze płatność w formie elektronicznej za pośrednictwem arena.pl, w szczególności za pomocą kart płatniczych z funkcją płatności internetowych, przelewów bankowych lub na raty poprzez pośredników kredytowych, zostanie przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie takiej płatności, za działanie której odpowiada instytucja płatnicza.

3. Kupujący nie może odwołać zlecenia przelewu po jego wykonaniu. Momentem zapłaty jest moment, w którym Sprzedawca otrzymał środki pieniężne. W przypadku niepoprawnie wypełnionych danych do przelewu, Kupujący nie może podnosić wobec Sprzedawcy zarzutów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży, jeżeli okoliczność ta wynika z błędnych danych.

 

Artykuł 8. Komentarze

1. W arena.pl Kupujący ma możliwość publikacji oceny w skali od 1 do 5 oraz komentarzy opisowych, przy czym są one możliwe od siódmego dnia liczonego od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Ocena i komentarze stanowią wyrażenie opinii co do przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży.

2. Kupujący ocenia Sprzedawcę w skali od 1 do 5 w następujących obszarach:
a) czas realizacji umowy sprzedaży,
b) zgodność Towaru z opisem,
c) kontakt ze Sprzedawcą.

3. Średnia ocena dotycząca wszystkich transakcji Sprzedawcy jest publikowana na karcie Sprzedawcy. Poszczególne oceny Kupujących w każdym z trzech ocenianych obszarów są widoczne na karcie Sprzedawcy w zakładce „Opinie o nas”. Przy każdej poszczególnej ocenie widnieje zdjęcie profilowe Kupującego (jeżeli udostępnił je w Koncie) oraz jego niepełny adres e-mail podany przy rejestracji. Średnia ocena oraz poszczególne oceny z danego obszaru są jawne i dostępne dla osób korzystających z arena.pl.

4. Komentarze opisowe są widoczne tylko dla Sprzedawcy.

5. Komentarze winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście.

6. Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:                                                   

a) związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych,                                                                     

b) o treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą,               

c) ujawniających dane osobowe Użytkowników lub innych osób (w szczególności imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu),                                                           

d) wskazujących bezpośrednio lub pośrednio adres strony internetowej niezwiązanej z arena.pl.

7.Administrator nie ingeruje w oceny i komentarze za wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 6 powyżej.

W pozostałych przypadkach Administrator usuwa ocenę lub usuwa albo edytuje komentarz, gdy:

a) otrzyma prawomocne lub podlegające wykonaniu orzeczenie sądu zawierające nakaz usunięcia albo edycji,

b) wystąpią okoliczności przewidziane przepisami prawa uprawniające lub nakazujące Administratorowi taką ingerencję,

c) został opublikowany w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy sprzedaży,

d) otrzyma zgodę Sprzedawcy i Kupującego będących stronami danej umowy sprzedaży, przy czym Sprzedawca dokona zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w arena.pl, a Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zgłoszeniu wyrazi zgodę na usunięcie lub edycję komentarza

e) Kupujący lub Sprzedający wnieśli wniosek o usunięcie wszystkich danych osobowych związanych z nimi w arena.pl.

8. Kupujący tylko jeden raz może ocenić i skomentować daną umowę sprzedaży. W przypadku usunięcia oceny lub komentarza z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej Kupujący może dokonać ponownej oceny lub wystawić komentarz.

9. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia oceny lub usunięcia albo edycji komentarza danego Kupującego, wynikającego z jego celowania działania, Administrator może zablokować Kupującemu możliwość wystawiania komentarzy.

 

Artykuł 9. Odpłatność za korzystanie z arena.pl

1. Usługi świadczone na podstawie Umowy mogą być odpłatne. Do uiszczenia opłat i prowizji zobowiązany jest Sprzedawca.

2. Prowizja naliczana jest za każdą umowę sprzedaży, do zawarcia której doszło bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem arena.pl. W przypadku, gdy do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w arena.pl prowizja naliczana jest w momencie przyjęcia oferty przez Kupującego.

3. Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za zakończone okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

4. Opłaty i prowizje płatne są na podstawie faktury VAT wystawianej przez Administratora w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem ust. 3 powyżej. Faktura VAT doręczana jest Sprzedawcy w formie elektronicznej (plik w formacie PDF) poprzez zamieszczenie na Koncie oraz wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail do kontaktu.

5. Faktury VAT wystawiane są z użyciem danych Sprzedawcy zawartych na Koncie. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o każdej zmianie danych identyfikacyjnych objętych treścią faktury. Dane Sprzedawcy objęte treścią faktury VAT uznaje się za skutecznie zaktualizowane z dniem potwierdzenia aktualizacji przez Administratora.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

7. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży zawartej na odległość, Sprzedawca może za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego złożyć wniosek o wyzerowanie prowizji naliczonej przez Administratora w zakresie tej umowy sprzedaży, jak również złożyć zastrzeżenia co do Kupującego, które powinien uzasadnić. We wniosku Sprzedawca musi wskazać i udokumentować okoliczności związane z odstąpieniem, w szczególności datę zwrotu Towaru przez Kupującego oraz datę zwrotu pieniędzy Kupującemu. Administrator nie jest związany wnioskiem i nie ma obowiązku zwrotu prowizji, a Sprzedawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Zdania poprzednie stosuje się odpowiednio do transakcji zawartej przez Sprzedawcę z Niezalogowanym Kupującym.

8. W przypadku wystawienia Towaru w kategorii, która nie jest odpowiednia ze względu na rodzaj i przeznaczenie Towaru, co doprowadziło do obniżenia prowizji należnej Administratorowi, może on naliczyć prowizję prawidłową, tj. w wysokości, jaka zostałaby naliczona gdyby kategoria została określona w sposób prawidłowy. W przypadku, gdy naliczenie prawidłowej prowizji zostanie dokonane po wystawieniu faktury VAT, Administrator oprócz prowizji wskazanej na tej fakturze VAT może także żądać zapłaty różnicy pomiędzy prowizją prawidłową, a naliczoną w fakturze VAT. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, ust. 3 powyżej nie stosuje się.

 

Artykuł 10. Rola i odpowiedzialność Administratora

1. Administrator udostępnia narzędzia informatyczne umożliwiające Sprzedawcy zawieranie umów sprzedaży, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie bądź nieważność zawartych umów sprzedaży między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.

3. Administrator nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach arena.pl, jednakże ma prawo usunięcia wystawionego Towaru, o czym informuje Sprzedawcę. Administrator może usunąć wystawiony Towar w przypadku, gdy czynności związane z jego wystawieniem naruszają przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub gdy oferta wyświetla się niepoprawnie. Jeżeli część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem wystawionego Towaru umowy sprzedaży zachowują ważność, możliwe jest także wystawienie komentarzy.

 

Artykuł 11. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Umowa nie jest realizowana przez Administratora albo jest realizowana niezgodnie z jej treścią lub przepisami prawa.

2. Reklamację można złożyć za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail do kontaktu, adres e-mail podany przy rejestracji, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail do kontaktu o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu może spowodować oddalenie reklamacji. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia.

4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail do kontaktu.

6. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych przy użyciu arena.pl są rozstrzygane pomiędzy stronami tych umów to jest pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

 

Artykuł 12. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie odbywa się jednoetapowo, a okres wypowiedzenia zaczyna bieg po wysłaniu oświadczenia na adres e-mail Administratora albo wysłaniu do Administratora oświadczenia na piśmie (oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy Administrator mógł zapoznać się z jego treścią).

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania powyższego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Sprzedawcę. Oświadczenie o wypowiedzeniu wysyłane jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.

4. W okresie wypowiedzenia Użytkownik nie może zawierać nowych umów sprzedaży w arena.pl, a Sprzedawca nie może wystawiać nowych ofert. Oferty wystawione przed rozpoczęciem biegu wypowiedzenia ulegają dezaktywacji. W tym okresie Użytkownik uczestniczy w czynnościach związanych z zawartą umową sprzedaży Towaru, posiada wgląd do Konta, jak również dostęp do funkcji umożliwiających realizację zawartych umów sprzedaży oraz uiszczenie należności na rzecz Administratora.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, może on w okresie wypowiedzenia odwołać oświadczenie kontaktując się z Administratorem w formie elektronicznej lub wysyłając oświadczenie na piśmie. Odwołanie oświadczenia skutkuje odblokowaniem funkcjonalności Konta, jednakże nie powoduje przywrócenia dezaktywowanych ofert.

6. Po odstąpieniu od Umowy lub upływie okresu wypowiedzenia Użytkownik traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.

7. W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, Administrator, z zachowaniem prawa do wypowiedzenia Umowy, może zawiesić świadczenie usług w całości lub części do czasu wyjaśnienia sprawy. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca oferuje do sprzedaży Towary, których sprzedaż jest zabroniona, Sprzedawca nie wywiązuje się z zawartych umów sprzedaży, jak również pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie bez zgody Administratora materiały dostępne w arena.pl.

 

Artykuł 13. Postanowienia końcowe

1. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu lub zakresu usług świadczonych w ramach arena.pl, Administrator powiadomi o tym Sprzedawcę jednocześnie proponując mu kontynuowanie Umowy na nowych warunkach.

2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który jednak nie może być krótszy niż 10 dni od momentu wysłania Sprzedawcy zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.

3. Sprzedawca po zalogowaniu do arena.pl zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu i terminie, od którego będzie obowiązywał. Sprzedawca ma wówczas możliwość zaakceptowania nowych warunków Umowy. Odmowa akceptacji jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Sprzedawcę.

4. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy przez Administratora będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

5. Integralną częścią Umowy są Załączniki.

6. Zmiana Załączników nr 2 i 5 może być dokonana w dowolnym momencie i bez zgody Sprzedawcy. Do takiej zmiany ust. 1 – 3 powyżej nie stosuje się.

-----------------
Załączniki:
nr 1 – Polityka przerw technicznych
nr 2 – Lista towarów zakazanych
nr 3 – Regulamin współpracy przy akcjach promocyjnych
nr 4 - Cennik
nr 5 - Standard oferty produktowej

 

Załącznik nr 1 – Polityka przerw technicznych

1. Prawidłowe funkcjonowanie arena.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Administrator każdorazowo będzie informował o tym fakcie na głównej stronie arena.pl oraz w indywidualnych profilach Sprzedawców w zakładce „Aktualności”, o terminie i długości trwania przerwy z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzin. W celu zminimalizowania uciążliwości przerw technicznych przerwy te będą planowane na okres nie dłuższy niż 12 godzin i będą przypadały w porze nocnej.

2. Mimo dołożenia należytej staranności Administrator nie jest w stanie wykluczyć możliwości zaistnienia awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu arena.pl.

3. Za awarię techniczną uznaje się nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technicznych powodujące przerwę w korzystaniu z usług arena.pl przez zdecydowaną większość lub wszystkich Sprzedawców.

4. Za błąd techniczny uznaje się każdy inny niż awaria techniczna problem techniczny związany z funkcjonowaniem arena.pl.

5. Informacje o występujących awariach i błędach technicznych Administrator będzie na bieżąco przekazywał na głównej stronie arena.pl.

6. Decyzje o ewentualnych zwrotach opłat związanych z przerwami, awariami i błędami technicznymi Administrator będzie podejmował indywidualnie, na umotywowany i uzasadniony wniosek Użytkownika, po zakończeniu przerwy, usunięciu awarii lub błędu technicznego, uwzględniając rodzaj i długość trwania zakłóceń oraz zakres ich negatywnych skutków dla Sprzedawcy. 

 

Załącznik nr 2 – Lista towarów zakazanych.

LISTA TOWARÓW ZAKAZANYCH

 

Artykuł 1.

Sprzedawca ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu arena.pl, niniejszej Listy, jak również powszechnie przyjętych norm etycznych, moralnych i obyczajowych w zakresie treści wykorzystywanych w arena.pl. Przez treści rozumie się wszelkie informacje wykorzystywane w arena.pl, w szczególności w formie pisemnej, nicki, odnośniki do stron zewnętrznych, pliki multimedialne, jak również pliki graficzne.

Sprzedawca w szczególności zobowiązany jest do:

1) nieumieszczania w arena.pl i niewykorzystywania w jakikolwiek sposób, treści o charakterze             bezprawnym, w tym w szczególności:

a) obraźliwych, oszczerczych lub naruszających dobra osobiste innych osób;

b) nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów pomiędzy narodami lub religiami;

c) naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów naruszających lub prowadzących do naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

d) naruszających prawa własności przemysłowej, czy też prowadzących do naruszenia praw własności przemysłowej, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw własności przemysłowej;

e) naruszających zasady uczciwej konkurencji lub dobre obyczaje kupieckie,

f) będących tajemnicą przedsiębiorstwa osób trzecich,

2) niekorzystania z arena.pl do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, a w szczególności:

a) nieprzesyłania niezamówionej informacji handlowej;

b) nieudostępniania plików lub hiperłączy do plików zawierających treści wskazane w ust. 1 powyżej;

c) nieudostępniania treści szkodliwych, w tym wirusów komputerowych lub innych plików o podobnym działaniu,

3) nieoferowania w arena.pl Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, (co dotyczy w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej) lub których oferowanie może stanowić naruszenie dobrych obyczajów,

4) nieoferowania w arena.pl Towarów, w stosunku do których obowiązujące przepisy prawa wymagają uzyskania przez Administratora zgody lub koncesji na obrót nimi (w tym na pośrednictwo polegające na pomocy w zawieraniu umów).

 

Artykuł 2.

Z zastrzeżeniem art. 3, w arena.pl zabronione jest oferowanie (w tym publikowanie zdjęć) następujących Towarów (w tym, jako gratis – bezpłatny dodatek do innego towaru):

1) pozyskanych w sposób bezprawny (w szczególności pochodzących z kradzieży i przemytu),

2) zawierających treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów pomiędzy narodami lub religiami,

3) zawierających treści pornograficzne,

4) niebezpiecznych substancji chemicznych w postaci czystej, mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku,

5) narkotyków, substancji psychotropowych i środków odurzających, a także innych substancji, które przeznaczone są do stosowania, jako środki zastępcze substancji psychotropowych i środków odurzających, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany (w tym w szczególności tzw. „dopalaczy”),

6) broni palnej (w szczególności myśliwskiej, bojowej, sportowej, alarmowej, sygnałowej), broni pneumatycznej, jak również amunicji,

7) broni białej w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,

8) kastetów i nunczaków,

9) pałek stosowanych w siłach zbrojnych, formacjach uzbrojonych oraz ochronnych (w tym pałek wielofunkcyjnych, np. pałek „tonfa”, pałek teleskopowych, szturmowych i obezwładniających),

10) broni cięciwowej w postaci kusz,

11) urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,

12) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych (w szczególności fajerwerków, świec dymnych, prochu palnego),

13) miotaczy gazu (w tym gazu pieprzowego), niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót są ograniczone przepisami prawa,

14) rybackich narzędzi i urządzeń połowowych, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa,

15) (usunięty)

16) produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, oraz innych substancji czynnych,

17) napojów alkoholowych,

18) wyrobów tytoniowych oraz nieprzetworzonego tytoniu,

19) organów i wydzielin ludzkich,

20) organów zwierzęcych,

21) żywych zwierząt, za wyjątkiem bezkręgowców nienależących do gatunków chronionych,

22) martwych zwierząt należących do gatunków chronionych, ich części lub produktów pochodnych,

23) materiałów zawierających treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,

24) danych osobowych i adresowych (w tym bazy adresów e-mail),

25) prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich oraz podobnych, jak również usług związanych z ich tworzeniem,

26) oprogramowania i innych towarów naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej),

27) produktów nieoryginalnych (tj. towarów lub usług oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług),

28) udziałów w spółkach, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych, jak również wszelkich innych instrumentów finansowych oferowanych, jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,

29) wyrobów z metali szlachetnych, niespełniających wymogów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze,

30) usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych,

31) systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany numer ISBN,

32) katalogów wysyłkowych, katalogów sprzedaży bezpośredniej służących do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,

33) kuponów zniżkowych i rabatowych,

34) biletów na mecze piłki nożnej,

35) kart platform cyfrowych (w szczególności NC+, Cyfrowego Polsatu, Wizji TV), jak również dekoderów będących własnością operatorów tych platform, oferowanych w ramach odsprzedaży,

36) pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem motorowerów, motocykli, quadów, statków wodnych i statków powietrznych,

37) dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano,

38) motoryzacyjnych programów serwisowych,

39) nielegalnych kopii oprogramowania, gier lub filmów (także tzw. „kopii bezpieczeństwa”) naruszających prawa autorskie,

40) oprogramowania na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware lub abandonware,

41) kluczy seryjnych sprzedawanych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania,

42) oprogramowania umożliwiającego lub służącego do prowadzenie działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

a) oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

b) oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;

c) oprogramowania i urządzeń służących do usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, telefonów komórkowych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związanych z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

d) oprogramowania umożliwiającego generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiających masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody,

43) instrukcji oraz adresów stron internetowych (linków) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informacje umożliwiające lub ułatwiające:

a) tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione;

b) naruszenie obowiązujących przepisów prawa,

44) kont w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:

a) kont komunikatorów internetowych;

b) kont bezpłatnej poczty elektronicznej (adresów e-mail);

c) dostępów do stron torrentowych;

d) kont utworzonych w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszeń do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont,

45) kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz związanych z nimi usług,

46) kont na platformach cyfrowej dystrybucji gier, kont w grach online, czasu im poświęconego oraz wszelkich elementów stworzonych przez użytkowników w tych grach (w szczególności postaci, środków płatniczych, itemów),

47) usług e-mailingu (tj. obsługi masowej korespondencji elektronicznej),

48) usług i przedmiotów związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium),

49) ofert pracy:

a) z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym ofert pracy ze sprzedażą opartą na katalogach;

b) będących udziałem w systemach partnerskich;

c) poza terytorium Polski,

50) usług ubezpieczeniowych, z wyłączeniem usług oferowanych wraz z Towarem i dotyczących go,

51) innych usług, które nie zostały uregulowane powyżej, za wyjątkiem:

a) usług biur podróży,

b) usług finansowych.

 

Artykuł 3.

Następujące Towary mogą być oferowane w arena.pl po spełnieniu dodatkowych warunków:

1) produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza (za wyjątkiem produktów, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta) – pod warunkiem, że sprzedawcą jest apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, a sprzedaż następuje przy zachowaniu warunków wskazanych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych),

2) dekodery telewizji cyfrowych niebędące własnością operatorów – pod warunkiem podania numeru seryjnego dekodera,

3) publikacje w formie elektronicznej (e-booki) sprzedawane przez ich wyłącznych autorów lub wydawców oraz podmioty, które zawarły z nimi stosowne umowy – pod warunkiem podania nadanego publikacji numeru ISBN, weryfikowalnego w momencie wystawienia towaru,

4) oprogramowanie na licencji OEM lub powszechnej licencji publicznej GNU GPL – pod warunkiem, że jego sprzedaż nie narusza warunków licencji,

5) instrukcje obsługi sprzętu sprzedawane, jako odrębny przedmiot – pod warunkiem, że są oferowane na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta,

6) niewypełnione karty gwarancyjne – pod warunkiem, że są dołączone do przedmiotu, którego gwarancja dotyczy,

7) bony (talony) na usługi – pod warunkiem, że dotyczą wyłącznie usług, a ich wartość obejmuje całość kwoty należnej za usługę,

8) bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe – pod warunkiem, że cena biletu jest taka sama jak jego wartość nominalna (wydrukowana na bilecie); w razie wymiany wartość przedmiotu wymienianego musi być taka sama lub niższa jak wartość nominalna, wydrukowana na bilecie,

9) broń palna i jej istotne części – pod warunkiem, że jest to broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną), wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika,

10) wiatrówki – pod warunkiem, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 J,

11) amunicja lub jej istotne części – pod warunkiem, że jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi, ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

 

Załącznik nr 3 – Regulamin współpracy przy akcjach promocyjnych

Par. 1.

Niniejszy Regulamin Współpracy reguluje zasady i warunki rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Sprzedawcą, w związku z wzięciem przez Kupującego udziału w akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

Par. 2.

1. Sprzedawca zobowiązuje się brać udział we wszystkich akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora dla Kupujących, na warunkach i w okresach wskazanych w regulaminach tych akcji.

2. Z tytułu wzięcia udziału przez Sprzedawcę w akcjach promocyjnych, o których mowa w ust. 1, przysługiwać mu będzie od Organizatora wynagrodzenie. Kwotę brutto wynagrodzenia stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą, jaką Kupujący powinien zapłacić Sprzedawcy z tytułu zawartej transakcji, a kwotą rzeczywiście zapłaconą z uwagi na warunki akcji promocyjnej, w której Kupujący wziął udział.

3. Wynagrodzenie Sprzedawcy będzie należne pod warunkiem spełnienia się łącznie następujących warunków:

a) Kupujący dokona płatności za transakcję za pośrednictwem operatora płatności Przelewy 24,

b) Proces płatności zostanie zakończony pozytywnie.

4. wysokości należnego wynagrodzenia Sprzedawca zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie.

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT doręczona Organizatorowi przez Sprzedawcę.

6. W celu usprawnienia procesu płatności,  Organizator na podstawie danych rejestrowych Sprzedawcy widniejących w serwisie przygotuje dla niego projekt faktury VAT, którą Sprzedawca może zaakceptować. W takim przypadku Organizator w terminie 1 dnia roboczego od dnia zaakceptowania projektu faktury VAT przez Sprzedawcę zleci przelew wynagrodzenia.

7. Sprzedawca nie będzie dochodzić od Kupującego zapłaty różnicy wskazanej w ust. 2. Dokument księgowy potwierdzający transakcję Sprzedawca wystawi Kupującemu na kwotę rzeczywiście zapłaconą przez Kupującego.

8. Sprzedawca za datę realizacji przez Kupującego obowiązku zapłaty ceny i innych kosztów związanych z  zakupionym towarem będzie uznawać datę otrzymania płatności od Kupującego.

Par. 3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Współpracy zastosowanie znajduje Regulamin Serwisu Arena.pl.

 

Załącznik nr 4 - Cennik

Cennik Obowiązujący od 5. marca 2020 r. do odwołania

 

Załącznik nr 5 - Standard oferty produktowej arena.pl

1. Nazwa produktu

1.1. Nazwa konkretnie określa dany produkt. Zawiera informacje na temat producenta, serii, modelu, albo chociaż zastosowania produktu.

1.2. Nie może zawierać znaków encji/HTML

1.3. Maksymalna długość nazwy to 70 znaków

1.4. Niedopuszczalne są nazwy pisane wielkimi literami (wyjątkiem są nazwy własne, w których stosuje się taką pisownię, oraz skróty)

2. Opis

2.1. Przy każdym produkcie wymagany jest opis.

2.2. Opis nie może zawierać znaków encji/HTML.

2.3. Preferowane i zalecane jest korzystanie z możliwości, jakie daje edytor opisów, szczególnie rozbicia tekstu na akapity, tworzenia listy i pogrubień ważniejszych treści. Możliwe jest również używanie znaczników HTML i CSS w tworzeniu bardziej rozbudowanych szablonów.

3. Zdjęcia

3.1. Minimalna liczba zdjęć jednej oferty w danej kategorii wynosi:

3.2. Dom i ogród – 2

3.3. Dziecko – 2

3.4. Elektronika – 1

3.5. Pielęgnacja i zdrowie – 1

3.6. Moda – 3

3.7. Motoryzacja – 1

3.8. Sport i turystyka – 2

3.9. Kultura i sztuka – 2

3.10. Zabronione są zdjęcia ze znakami wodnymi.

3.11. Zdjęcie nie może zawierać opisu, tekstów reklamowych sprzedawcy.

3.12. Minimalna rozdzielczość zdjęcia wynosi 500 x 500 px, maksymalny rozmiar pliku 5 MB.

3.13. Preferowane są zdjęcia produktów na białym tle.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 24 z 38