Regulamin dla Kupujących w Orange

REGULAMIN ARENA.PL dla Użytkowników Platformy Moje Okazje

 

Artykuł 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Administratoroznacza spółkę Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789, REGON 122527276, NIP 945-21-67-772, z którą można kontaktować się przez adres e-mail: pomoc@arena.pl.

 

 1. ploznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora będący platformą handlową on-line – serwisem typu marketplace, dostępny w domenie arena.pl, gdzie zawierane są transakcje sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, zgodnie z regulaminem arena.pl.

 

 1. Kupującyoznacza Użytkownika nabywającego Towar od Sprzedawcy na arena.pl w wyniku skorzystania z oferty promocyjnej Sprzedawcy zamieszczonej na Platformie Moje Okazje.

 

 1. Sprzedawcaoznacza przedsiębiorcę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który jest zarejestrowany na arena.pl w celu sprzedawania Towarów, z którym Kupujący zawarł umowę sprzedaży Towaru.

 

 1. Towaroznacza rzecz lub usługę oferowaną na arena.pl.

 

 1. Umowaoznacza umowę o świadczenie usług na arena.pl drogą elektroniczną zawartą przez Administratora z Użytkownikiem, na podstawie której Administrator udostępnia narzędzia informatyczne umożliwiające Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży na arena.pl oraz świadczy inne określone w Regulaminie usługi.

 

 1. Platforma Moje Okazje oznacza informacyjną platformę programu partnerskiego prowadzonego przez Orange Polska, działająca w systemie informatycznym, dostępna dla Użytkowników za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Mój Orange” możliwej do pobrania w oficjalnych sklepach internetowych obsługujących platformy Android, iOS, Windows, wraz z aktualizacjami, wszelkimi regulaminami i polityką bezpieczeństwa, będąca własnością i zarządzana przez Orange Polska.

 

 1. Orange Polska lub Orange oznacza Orange Polska spółka akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437,00 zł.

 

 1. Użytkownik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, mogącą we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania, która została przekierowana na arena.pl z Platformy Moje Okazje w celu dokonania zakupu Towaru.

 

 1. Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym artykule będą rozumiane zgodnie ze znaczeniem jakie nadaje im prawo, a jeżeli nie zostały zdefiniowane w ustawie, zgodnie z powszechnym rozumieniem tych pojęć.

 

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników Platformy Moje Okazje z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem arena.pl.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Towarów nabywanych w ramach oferty promocyjnej dostępnej na Platformie Moje Okazje, przy czym w przypadku nabywania w ramach jednej transakcji (w zakresie jednego koszyka) Towaru objętego promocją dostępną na Platformie Moje Okazje oraz innych Towarów dostępnych już bezpośrednio na arena.pl niniejszy Regulamin stosuje się wyłącznie do Towaru nabytego w ramach oferty promocyjnej dostępnej na Platformy Moje Okazje, a w pozostałym zakresie stosuje się regulamin arena.pl, dostępny za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://pomoc.arena.pl/hc/pl/articles/205664551-Regulamin-Arena-pl.
 3. Korzystanie z arena.pl wymaga dysponowania przez Użytkownika urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.
 4. Zakazuje się Użytkownikom dostarczania treści i dokonywania czynności o charakterze bezprawnym.
 5. Prawidłowe funkcjonowanie arena.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Polityka przerw technicznych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Pobranie kuponu promocyjnego przez Użytkownika nie gwarantuje możliwości skorzystania z oferty Sprzedawcy.
 7. Administrator oraz Sprzedawca są administratorami danych osobowych Kupujących w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.
 8. Pobranie kodu promocyjnego na Platformie Moje Okazje jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Udostępnienie danych osobowych Użytkowników pomiędzy Administratorem, Sprzedawcą, instytucją płatniczą obsługującą konkretną transakcję sprzedaży lub Orange Polska może nastąpić wyłącznie w związku realizacją umowy sprzedaży zawartej na arena.pl  w wyniku skorzystania z oferty promocyjnej zamieszczonej na Platformie Moje Okazje w celu jej prawidłowego wykonania oraz na potrzeby ewentualnych postępowań reklamacyjnych, na warunkach określonych w art. 9 niniejszego Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na warunkach określonych w art. 7 niniejszego Regulaminu.

 

Artykuł 3. Zawieranie umów sprzedaży na arena.pl

 1. Na arena.pl Sprzedawcy publikują oferty sprzedaży Towarów. Kupujący dokonuje wyboru Towaru poprzez jego dodanie do wirtualnego koszyka. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego, czyli wybrania opcji “Kupuję i płacę” w wirtualnym koszyku.
 2. Przed wybraniem opcji “Kupuję i płacę” Kupujący zobowiązany jest do wskazania imienia i nazwiska albo nazwy, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, adresu e-mail, adresy dostawy oraz dokonania wyboru sposobu płatności oraz metody dostawy. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy jego danych niezbędnych do realizacji zawartej umowy sprzedaży, w szczególności danych kontaktowych.
 3. Po wybraniu opcji kupuję i płacę Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za Towar. Dalsze czynności po zawarciu umowy sprzedaży regulowane są przepisami prawa, przy czym Sprzedawca i Kupujący winni nawiązać ze sobą kontakt nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności dotyczące obrotu z konsumentami i wynikające z nich obowiązki informacyjne.
 5. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o umowach sprzedaży zawartych na arena.pl.
 6. Zmiana adresu dostawy wymaga uzgodnienia ze Sprzedawcą nowych warunków dostawy.
 7. Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jej treść i wykonanie.

 

Artykuł 4. Płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności:
  • przy odbiorze Towaru – jeżeli Sprzedawca umożliwi taką formę,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem arena.pl – z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.
 2. Jeżeli Kupujący wybierze płatność w formie elektronicznej za pośrednictwem arena.pl, w szczególności za pomocą kart płatniczych z funkcją płatności internetowych, przelewów bankowych lub na raty poprzez pośredników kredytowych, zostanie przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie takiej płatności, za działanie której odpowiada instytucja płatnicza.
 3. Kupujący nie może odwołać zlecenia przelewu po jego wykonaniu. Momentem zapłaty jest moment, w którym Sprzedawca otrzymał środki pieniężne. W przypadku niepoprawnie wypełnionych danych do przelewu, Kupujący nie może podnosić wobec Sprzedawcy zarzutów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży, jeżeli okoliczność ta wynika z błędnych danych.

 

Artykuł 5. Komentarze

 1. Na arena.pl Kupujący ma możliwość publikacji oceny w skali od 1 do 5 oraz komentarzy opisowych, przy czym są one możliwe od 7 dnia liczonego od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Ocena i komentarze stanowią wyrażenie opinii co do przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży.
 2. Kupujący ocenia Sprzedawcę w skali od 1 do 5 w następujących obszarach:
  • czas realizacji umowy sprzedaży,
  • zgodność Towaru z opisem,
  • kontakt ze Sprzedawcą.
 3. Średnia ocena dotycząca wszystkich transakcji Sprzedawcy jest publikowana na karcie Sprzedawcy. Poszczególne oceny Kupujących w każdym z trzech ocenianych obszarów są widoczne na karcie Sprzedawcy w zakładce „Opinie o nas”. Przy każdej poszczególnej ocenie widnieje niepełny adres e-mail Kupującego. Średnia ocena oraz poszczególne oceny z danego obszaru są jawne i dostępne dla osób korzystających z arena.pl.
 4. Komentarze opisowe są widoczne tylko dla Sprzedawcy.
 5. Komentarze winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście. Kupujący publikuje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:
  • związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych,
  • o treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą,
  • ujawniających dane osobowe Użytkowników lub innych osób (w szczególności imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu),
  • wskazujących bezpośrednio lub pośrednio adres strony internetowej niezwiązanej z arena.pl.
 7. Administrator nie ingeruje w oceny i komentarze za wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 6 powyżej. W pozostałych przypadkach Administrator usuwa ocenę lub usuwa albo edytuje komentarz, gdy:
  • otrzyma prawomocne lub podlegające wykonaniu orzeczenie sądu zawierające nakaz usunięcia albo edycji,
  • wystąpią okoliczności przewidziane przepisami prawa uprawniające lub nakazujące Administratorowi taką ingerencję,
  • został opublikowany w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy sprzedaży,
  • otrzyma zgodę Sprzedawcy i Kupującego będących stronami danej umowy sprzedaży, przy czym Sprzedawca dokona zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na arena.pl, a Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zgłoszeniu wyrazi zgodę na usunięcie lub edycję komentarza.
 8. Kupujący tylko jeden raz może ocenić i skomentować daną umowę sprzedaży. W przypadku usunięcia oceny lub komentarza z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej Kupujący może dokonać ponownej oceny lub wystawić komentarz.
 9. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia oceny lub usunięcia albo edycji komentarza danego Kupującego, wynikającego z jego celowego działania, Administrator może zablokować Kupującemu możliwość wystawiania komentarzy.

 

Artykuł 6. Newsletter

 1. Za zgodą Użytkownika Administrator może świadczyć drogą elektroniczną usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym wysyłaniu reklam i informacji handlowych, w szczególności o promocjach, wybranych Towarach, konkursach, nowościach na arena.pl, a także o usługach świadczonych przez Administratora. Usługa polega na wysyłaniu wybranych treści pocztą elektroniczną. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  • całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera,
  • zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników, dopuszcza się działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

 

Artykuł 7. Dane osobowe

 1. Administrator pełni rolę administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Użytkownika, danych pozyskiwanych od Sprzedawców oraz danych pozyskanych na potrzeby prowadzenia postępowań reklamacyjnych. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w niniejszym artykule oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem oraz niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką plików Cookies, dostępnymi na arena.pl.
 3. Z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 9 Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celu realizacji Umowy, wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, prezentowania ofert sprzedawców, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy. Przetwarzanie danych w pozostałych celach, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego, odbędzie się każdorazowo na podstawie zgodnych z Rozporządzeniem zgód wyrażonych przez osoby, których dane osobowe dotyczą.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika przysługuje mu:
 • Prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art.15 Rozporządzenia:
  Na żądanie Użytkownika dotyczące dostępu do jego danych Administrator informuje Użytkownika, czy przetwarza jego dane, oraz informuje Użytkownika o szczegółach przetwarzania zgodnie z Rozporządzaniem, a także udziela Użytkownikowi dostępu do danych go dotyczących. Dostęp do danych będzie zrealizowany przez przesłanie kopii danych drogą elektroniczną. W przypadku żądania dostarczenia kolejnej kopii danych w formie papierowej Administrator ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami związanymi z ich przygotowaniem w takiej formie i wysłaniem zgodnie z art. 15 ust 3 Rozporządzenia.
 • Prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia:
  Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie Użytkownika.
 • Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia w zakresie, w jakim usunięcie danych nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi Administratora przepisami, w szczególności przepisami o rachunkowości:
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia w zakresie, w jakim Administrator może ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w kontekście obowiązujących go przepisów oraz w jakim nie narusza to prawa Administratora do dochodzenia swoich roszczeń od Użytkownika:
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia:
  Jeżeli Użytkownik zgłosi umotywowany jego szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jego danych a dane są przetwarzane przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia:
  Na żądanie Użytkownika Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące Użytkownika, który dostarczył je w celu zawarcia lub wykonania Umowy lub które przetwarzane są na podstawie zgody.
 • W przypadkach, w których przetwarzania danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadkach, w których przetwarzania danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Dane osobowe Kupującego są przekazywane Sprzedawcy, pośrednikowi płatności, Orange Polska S.A. jedynie w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej przez Kupującego i Sprzedawcę na arena.pl.
 2. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje rozwiązania dostosowane do skali i charakteru przetwarzania zapewniając osobom, których dane dotyczą, najwyższy stopień ochrony wynikający zarówno ze stosowanych rozwiązań technologicznych, jak i organizacyjnych.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Administratora podmiotom trzecim, które na jego zlecenie wykonują zadania związane z realizacją Umowy.
 4. Uprawnienia dotyczące ochrony danych osobowych wskazane w niniejszym artykule przysługują osobom fizycznym, zgodnie z art. 1 Rozporządzenia.
 5. Dane osobowe przechowywane są w serwisie arena.pl w czasie funkcjonowania Konta oraz po jego usunięciu w czasie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także rozpatrywania skarg i wniosków Użytkowników wynikających z Umowy, w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.
 6. Administrator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Użytkownika, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.
 7. Użytkownik w razie zmiany danych, o których mowa w niniejszym artykule, poinformuje niezwłocznie Administratora w celu aktualizacji danych osobowych.
 8. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, jedynie w przypadku uzyskania zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 9. Administrator stosuje wobec Użytkowników profilowanie w rozumieniu art. 4 pkt 4) Rozporządzenia w celu prezentacji wybranych ofert dopasowanych do poszczególnych Użytkowników. Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec takiego profilowania.
 10. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkowników do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
 11. Sprzedawca niniejszym zobowiązany jest do:
 • Przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z Rozporządzeniem;
 • Przetwarzania danych osobowych otrzymanych od arena.pl w związku z transakcjami dokonanymi przez Kupujących wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej z Kupującym w ramach arena.pl oraz zabezpieczeniu roszczeń Sprzedawcy;
 • Niezwłocznego poinformowania Administratora o wycieku danych, jeżeli do niego dojdzie;
 • Niezwłocznego przekazywania Administratorowi żądań Kupujących odnośnie realizacji przyznanych im przez Rozporządzenie praw, o których mowa w niniejszym artykule,
 • Wykonania żądań Kupujących odnośnie realizacji przyznanych im przez Rozporządzenie praw, o których mowa w niniejszym artykule przekazanych przez Administratora na wniosek Kupującego.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: arena.pl sp. z o.o., ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań, email: privacy@arena.pl.

 

Artykuł 8. Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator udostępnia narzędzia informatyczne umożliwiające Użytkownikom zawieranie umów, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Kupujących i Sprzedawców na arena.pl, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników arena.pl oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, nie należyte wykonanie, nie zawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikiem a Sprzedawcą, będące wynikiem działania bądź zaniechania jednej ze Stron umowy sprzedaży zawartej na arena.pl.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. Administrator nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach arena.pl, jednakże ma prawo usunięcia wystawionego Towaru, o czym informuje Sprzedawcę. Administrator może usunąć wystawiony Towar w przypadku, gdy czynności związane z jego wystawieniem naruszają przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub gdy oferta wyświetla się niepoprawnie. Jeżeli część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem wystawionego Towaru umowy zachowują ważność (chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej), możliwe jest także wystawienie komentarzy.

 

Artykuł 9. Reklamacje dotyczące Umowy (dotyczącej platformy arena.pl)

 1. Reklamacja skierowana do Administratora może dotyczyć tylko platformy arena.pl
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Umowa nie jest realizowana przez Administratora albo jest realizowana niezgodnie z jej treścią lub przepisami prawa. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w niniejszym artykule, prowadzone jest przez Administratora.
 3. Reklamację można złożyć za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na arena.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail do kontaktu wskazany podczas nabywania Towaru, adres Kupującego składającego reklamację, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail do kontaktu o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu może spowodować oddalenie reklamacji. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail do kontaktu. Jeśli osobą składającą reklamację jest konsument, pisemna odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres konsumenta wskazany na elektronicznym formularzu kontaktowym.
 7. Reklamacje dotyczące transakcji sprzedaży, w tym Towarów sprzedanych przez Sprzedawcę, Kupujący składa bezpośrednio do Sprzedawcy.

 

Artykuł 10. Darmowa Dostawa. Zwrot Towaru

 1. W ramach umowy sprzedaży zawartej na arena.pl w wyniku skorzystania z oferty promocyjnej zamieszczonej na Platformie Moje Okazje Kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnej dostawy i bezpłatnego zwrotu Towaru, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu Towaru zakupionego w ramach arena.pl przy wykorzystaniu oferty promocyjnej zamieszczonej na Platformie Moje Okazje, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego na zasadach określonych poniżej. Zwrotowi podlegają wyłącznie nowe, kompletne oraz zapakowane Towary, bez śladów użytkowania, zapakowane w oryginalne i nieuszkodzone opakowanie, posiadające wszelkie metki i dokumenty dostarczone wraz z Towarem. Dodatkowo jeśli Klient dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których Klient otrzymuje prezent - Klient jest zobowiązany również  do jego zwrotu. Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu Towaru w przypadku Towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W celu dokonania zwrotu Towaru Kupujący kontaktuje się bezpośrednio z Sprzedawcą. Administrator nie pośredniczy w procedurze zwrotu Towaru. Kupujący może dokonać zwrotu Towaru na adres Sprzedawcy. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane. Do dotrzymania terminu zwrotu Towaru wystarczy zainicjowanie przez Kupującego procedury zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie Towaru przekazanego przez Administratora, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w arena.pl koszt dostarczenia Towaru). Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup.

 

Artykuł 11. Postanowienia końcowe

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Kupujący będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone poprzez wysłanie oświadczenia do Administratora (oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy Administrator mógł zapoznać się z jego treścią). Powyższy termin uznaje się za zachowany, jeśli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed jego upływem (niezależnie od daty otrzymania go przez Administratora).
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Kupujący podjął czynności w ramach arena.pl, wskutek których Administrator rozpoczął świadczenie usług, w szczególności, jeżeli zawarł umowę sprzedaży Towaru.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, Administrator, z zachowaniem prawa do wypowiedzenia Umowy, może zawiesić świadczenie usług w całości lub części do czasu wyjaśnienia sprawy.
 5. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 6. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, przy czym spory z Użytkownikiem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 8. Konsument może także skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Kupującym będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
 10. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na arena.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem, bez zgody Administratora. Zabronione jest również wykorzystywanie bez zgody Administratora oznaczeń arena.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki.
 11. Integralną częścią Umowy są:

Załączniki: nr 1 – Polityka przerw technicznych

 

Załącznik nr 1 – Polityka przerw technicznych

 1. Prawidłowe funkcjonowanie arena.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Administrator każdorazowo będzie informował Użytkowników na głównej stronie arena.pl oraz w indywidualnych profilach Użytkowników w zakładce „Aktualności”, o terminie i długości trwania przerwy. W celu zminimalizowania uciążliwości przerw technicznych przerwy te będą planowane na okres nie dłuższy niż 12 godzin i będą przypadały w porze nocnej.
 2. Mimo dołożenia należytej staranności Administrator nie jest w stanie wykluczyć możliwości zaistnienia awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu arena.pl.
 3. Za awarię techniczną uznaje się nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technicznych powodujące przerwę w korzystaniu z usług arena.pl przez zdecydowaną większość lub wszystkich Użytkowników.
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy inny niż awaria techniczna problem techniczny związany z funkcjonowaniem arena.pl.
 5. Informacje o występujących awariach i błędach technicznych Administrator będzie na bieżąco przekazywał na głównej stronie arena.pl.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 3