Regulamin promocji "Dostawa gratis z BLIK" dla Sprzedawców

REGULAMIN PROMOCJI dla Sprzedawców arena.pl

„Dostawa gratis przy płatności BLIKIEM”

 

§1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji jest pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000414789 („Organizator Promocji”).
 2. Warunki i zasady składania zamówień, zlecania i realizacji płatności, dostawy oraz reklamacji w portalu internetowym arena.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem: https://pomoc.arena.pl/hc/pl/articles/205664551-Regulamin-Arena-pl
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Dostawa gratis przy płatności BLIKIEM” i jest dostępny pod adresem https://pomoc.arena.pl/hc/pl/categories/200436232-Strefa-Kupującego w formacie umożliwiającym jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności („Promocja”).

§2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. W Promocji mogą brać udział wszyscy sprzedawcy portalu internetowego arena.pl, którzy spełniają w czasie trwania Promocji („Sprzedawcy”) poniższe warunki:
 • honorowanie zapłaty za towary na portalu arena.pl za pomocą formy płatności BLIK,
 • posiadają co najmniej 10 opinii wystawionych przez kupujących w serwisie arena.pl, a średnia wszystkich opinii nie jest niższa niż 4,6 pkt,
 • posiadają wariant dostarczenia – darmowej przesyłki kurierskiej.
 1. W ramach Promocji Organizator będzie premiował każdego Sprzedawcę zwrotem kosztów dostawy po wybraniu przez kupującego na portalu arena.pl, BLIKA jako formy płatności za zakup towaru o wartości od 1 do 1000 zł brutto i wybraniu przesyłki kurierskiej jako formy dostarczenia zakupów („Uczestnik Promocji”).
 2. Zwrot kosztów, o którym mowa w ustępie powyżej zostanie rozliczony w postaci umniejszona wartości prowizji należnej Organizatorowi Promocji w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 3. W przypadku anulowania przez Kupującego zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży zwrot kosztu dostawy, o którym mowa w ust. 2, powyżej zostanie odpowiednio cofnięty.
 4. Promocja łączy się z innymi promocjami na arena.pl

§3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 19 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dalszą realizację Promocji. Organizator Promocji niezwłocznie poinformuję uczestników Promocji o wyczerpaniu środków.

 

§4. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Promocji można składać listem na adres Organizatora - ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań z dopiskiem „Promocja z BLIK” lub na adres maila pomoc@arena.pl w tytule emaila wpisując „Promocja z BLIK” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji.

 

§5. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Sprzedawców, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 3. Sprzedawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.arena.pl lub poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://pomoc.arena.pl/hc/pl/categories/200436232-Strefa-Kupującego