Regulamin promocji "Dostawa gratis przy płatności BLIK"

REGULAMIN PROMOCJI dla Kupujących na arena.pl

„Dostawa gratis przy płatności BLIKIEM”

 

§1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji jest pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000414789 („Organizator”).
 2. Warunki i zasady składania zamówień, zlecania i realizacji płatności, dostawy oraz reklamacji w portalu internetowym www.arena.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem: https://pomoc.arena.pl/hc/pl/articles/205664551-Regulamin-Arena-pl
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Dostawa gratis przy płatności BLIKIEM” i jest dostępny pod adresem https://pomoc.arena.pl/hc/pl/categories/200436232-Strefa-Kupującego w formacie umożliwiającym jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności („Promocja”).

§2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. W Promocji mogą brać udział wszyscy zarejestrowani kupujący na portalu internetowym arena.pl („Uczestnik Promocji”), po spełnieniu poniższych warunków:
 2. dokonanie zapłaty za towar o wartości od 1 do 1000 zł brutto na portalu arena.pl
 3. wybiorą formę płatności BLIK
 4. dokonanie wyboru „darmowej wysyłki kurierskiej” jako formy przesyłki towaru
 5. W ramach Promocji Uczestnik Promocji będzie premiowany darmową dostawą towaru po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej.
 6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, każdorazowo otrzymując rabat, aż do wyczerpania się puli dostępnych środków na Promocję lub zakończenia okresu trwania Promocji określonego w § 3 niniejszego regulaminu.
 7. Promocja łączy się z innymi promocjami na www.arena.pl

§3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 19 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na Promocje. Organizator Promocji niezwłocznie poinformuję Uczestników Promocji o wyczerpaniu środków.
 2. Pula środków przeznaczonych na darmową dostawę wynosi 56.000,00 zł netto + VAT (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych + VAT). 

§4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 3. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.arena.pl lub poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności za towary oferowane na platformie www.arena.pl z wykorzystaniem systemu płatności BLIK powinny być zgłaszane do właściwego dla Uczestnika Promocji dokonującego transakcji płatniczej banku będącego wydawcą aplikacji mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi płatność BLIK. Reklamacje rozpatrywane są przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub właściwym regulaminem rozpatrywania reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listem na adres Organizatora - ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań z dopiskiem „Promocja z BLIK” lub na adres maila pomoc@arena.pl w tytule emaila wpisując „Promocja z BLIK” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://pomoc.arena.pl/hc/pl/categories/200436232-Strefa-Kupującego.