Regulamin Arena.pl obowiązujący do 24.02.2016.

Artykuł 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1.1. Administrator – arena.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-476) przy ul. Jasielskiej 16A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789, posiadająca NIP 9452167772 oraz adres e-mail: pomoc@arena.pl,

1.2. Arena.pl – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny w domenie arena.pl,

1.3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

1.4. Towar – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem umów zawieranych przy użyciu arena.pl,

1.5. Sprzedający – Użytkownik, zarejestrowany w arena.pl i korzystający z arena.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który oferuje do sprzedaży Towar w ramach arena.pl,

1.6. Kupujący – Użytkownik, który przyjął ofertę kupna Towaru lub podjął inne czynności zmierzające do nabycia Towaru w ramach arena.pl.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach arena.pl.

2.2. Korzystanie z arena.pl wymaga dysponowania przez Użytkownika urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji albo podczas składania oferty zakupu bez rejestracji przez Kupującego.

Artykuł 3. Użytkownicy i rejestracja

3.1. Kupujący w celu korzystania z arena.pl powinien dokonać rejestracji, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w arena.pl, poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierającą informacje o sposobie ukończenia rejestracji.

3.2. Kupujący może dokonać rejestracji i logować się do arena.pl korzystając z nazwy (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z arena.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w arena.pl są traktowane jak dane zgłoszone przez Użytkownika do rejestracji w arena.pl.

3.3. Sprzedający może dokonać rejestracji oraz dalszych czynności w ramach arena.pl poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Celem rejestracji osoba upoważniona powinna wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła, a także: nazwy, pod którą Sprzedający będzie widoczny w arena.pl, nazwy podmiotu rejestrowanego (firmy), NIP, numeru REGON, numeru rachunku bankowego, adresu, miasta, kodu pocztowego, imienia i nazwiska, numeru telefonu swojego lub innej osoby upoważnionej przez Sprzedającego do kontaktu oraz adresu e-mail.

3.4. Administrator dokonuje weryfikacji Sprzedających poprzez sprawdzenie podanych danych z danymi zawartymi w ewidencjach, rejestrach. Administrator może skontaktować się w takim przypadku ze Sprzedającym. Nadto Administrator może zażądać od Sprzedającego przesłania dokumentów potwierdzających podane przez niego dane.

3.5. Jeżeli do prowadzenia działalności przez Sprzedającego niezbędne jest posiadanie dodatkowych uprawnień, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji, dokonanie rejestracji uzależnione jest od przedłożenia skanu aktualnego dowodu posiadania takich uprawnień, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji.

3.6. Po pozytywnie przeprowadzonej i zweryfikowanej rejestracji na podany przez Sprzedającego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.

3.7. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej „Kontem”), z którego może korzystać w ramach arena.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 2 powyżej (logowanie).

3.8. Negatywna weryfikacja w zakresie wskazanym w ust. 4 lub 5 powyżej na etapie rejestracji powoduje brak możliwości aktywowania Konta Sprzedającego. Administrator skontaktuje się w takim przypadku ze Sprzedającym. W przypadku negatywnej weryfikacji po aktywacji Konta Administrator może zawiesić świadczenie usług, jednocześnie kontaktując się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia wątpliwości.

3.9. Rejestracja Konta Sprzedającego powoduje złożenie zlecenia utworzenia konta w serwisie udostępnionym przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę. Aktywacja konta wymaga akceptacji regulaminu wyspecjalizowanej instytucji płatniczej. Sprzedający niniejszym wyraża zgodę na przekazanie wszelkich danych podanych w czasie rejestracji w arena.pl wyspecjalizowanej instytucji płatniczej, niezbędnych do utworzenia konta, zgodnie z regulaminem wyspecjalizowanej instytucji płatniczej.

3.10. Z chwilą dokonania rejestracji, zgodnie z powyższymi ustępami niniejszego artykułu, dochodzi do zawarcia umowy między Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług przez Administratora w ramach arena.pl na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.

3.11. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez Użytkownika oraz historię jego działalności w ramach arena.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania za pośrednictwem właściwego formularza elektronicznego dostępnego w panelu Użytkownika, w arena.pl, przy czym skuteczność aktualizacji niektórych danych Użytkownika wymaga potwierdzenia ze strony Administratora. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

3.12. Do logowania służą adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować arena.pl, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

3.13. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, między innymi zmierzających do unikania zapłaty opłat lub prowizji za usługi w ramach arena.pl.

3.14. Korzystanie z arena.pl przez Kupującego może odbywać się bez uprzednio zarejestrowanego Konta, w przypadku, gdy Kupujący przyjmie ofertę sprzedaży Towaru, o czym mowa w art. 6 ust. 2 Regulaminu.

3.15. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach arena.pl oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług.

Artykuł 4. Korzystanie z arena.pl

4.1. Arena.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie umowy sprzedaży danego Towaru przez Sprzedającego lub Kupującego.

4.2. W ramach arena.pl publikowane są przez Sprzedających informacje o Towarach. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te stanowią oferty. Dokonanie przez Kupującego wyboru Towarów i zaakceptowanie ich nabycia stanowi przyjęcie oferty i zawarcie umowy sprzedaży Towaru między Użytkownikami przy użyciu narzędzi udostępnionych przez arena.pl.

4.3. Sprzedający poprzez posiadane Konto ma możliwość uczestniczenia, jako Kupujący w umowie sprzedaży Towaru innego Sprzedającego.

4.4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Użytkownik oferuje do sprzedaży Towary, których sprzedaż jest niedozwolona, nie wywiązuje się z umów zawartych w ramach arena.pl bądź, gdy pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach arena.pl materiały bez zgody Administratora.

4.5. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w arena.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem, bez zgody Administratora. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń arena.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Administratora.

4.6. Możliwe jest zgłaszanie Administratorowi informacji o umieszczaniu w arena.pl danych i towarów o charakterze bezprawnym. Polityka usuwania danych i towarów o charakterze bezprawnym stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.7. Prawidłowe funkcjonowanie arena.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Polityka przerw technicznych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Artykuł 5. Wystawienie Towaru

5.1. Sprzedający wystawia Towar poprzez:

5.1.1. Publikację informacji o Towarze, w tym wskazanie pełnej nazwy Towaru oraz jego opisu.
5.1.2. Wskazanie stałej ceny, określonej z góry, przy czym ceny Towarów muszą być cenami podawanymi w polskiej walucie w wysokości brutto.
5.1.3. Dodanie zdjęcia Towaru.
5.1.4. Wskazanie kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.
5.1.5. Określenie dostępnej ilość Towaru oraz terminu dostępności Towaru.
5.1.6. Określenie warunków umowy zawieranej z Kupującym, w tym w szczególności warunków płatności, warunków i form dostawy wraz z kosztami i terminem dostawy, informacji o sposobie reklamacji, gwarancji, informacji o prawie i sposobie odstąpienia od umowy.

5.2. Sprzedający może wystawić Towar przy użyciu:

5.2.1. Panelu administracyjnego.
5.2.2. Pliku XML.
5.2.3. Interfejsu wymiany informacji API arena.pl.

5.3. Sprzedający wystawia Towar przy użyciu panelu administracyjnego poprzez jego manualne uzupełnienie.

5.4. Sprzedający wystawia Towar przy użyciu pliku XML zgodnie ze specyfikacją techniczną formatu XML dostępną w arena.pl. Plik XML powinien zostać udostępniony w Koncie Sprzedającego w zakładce „Import XML”, w którym to Sprzedający wskazuje format oraz położenie pliku XML. Plik XML, po jego udostępnieniu, będzie regularnie raz na dobę sprawdzany w celu aktualizacji informacji na temat wystawionych Towarów, aż do usunięcia położenia pliku XML z Konta Sprzedającego.

5.5. Administrator ma prawo zawiesić świadczenie usług ze względów technicznych dotyczących pliku XML, gdy:

5.5.1. Nie ma możliwości przetworzenia pliku XML z uwagi na błędy w jego strukturze, albo brak dostępu do niego.
5.5.2. Plik XML został błędnie opracowany, w tym między innymi Sprzedający nie wskazał wymaganych elementów opisujących Towar.
5.5.3. Informacje zawarte w pliku XML są nieaktualne.

5.6. API arena.pl umożliwia korzystanie z interfejsu dostępowego, umożliwiającego komunikację zewnętrznego oprogramowania z zasobami arena.pl. API arena.pl może stanowić podstawę do tworzenia oprogramowania, wspierającego lub promującego korzystanie z arena.pl.

5.7. Celem otrzymania możliwości wystawiania Towaru przy użyciu API arena.pl należy uzyskać klucz dostępu API oraz access point, czyli adres dostępowy poprzez pobranie z Arena.pl. Administrator ma prawo unieważnienia pobranego klucza dostępu API, jeżeli Sprzedający w ocenie Administratora nie daje należytej rękojmi rzetelnego i zgodnego z niniejszym Regulaminem postępowania, lub w inny sposób narusza interesy Administratora, lub innych osób, w tym w szczególności Użytkowników.

5.8. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zestaw metod API arena.pl odpowiadał funkcjonalnościom arena.pl i był wolny od błędów, jednakże korzystanie z API arena.pl odbywa się na własne ryzyko, na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Administratora. Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z korzystania z API arena.pl spoczywa na Sprzedających. W przypadkach związanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub problemami technicznymi, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa arena.pl lub działań na szkodę arena.pl, Administrator może zablokować wszelkie świadczone usługi na rzecz Sprzedającego.

5.9. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie informacji w związku z wystawieniem Towaru. Sprzedający zobowiązuje się do wystawienia Towaru przy uwzględnieniu, że wszelkie informacje związane z wystawieniem Towaru:

5.9.1. Są w pełni rzetelne i zgodne z wymogami prawa, w tym uwzględniają informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów.
5.9.2. Nie naruszają praw osób trzecich.
5.9.3. Nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników przede wszystkim, co do właściwości Towaru.
5.9.4. Nie zachęcają do zakupu Towaru poza arena.pl., dlatego też nie będą zawierały reklam, treści ogłoszeniowych oraz innej możliwej formy promocji towarów i usług nieoferowanych w arena.pl.
5.9.5. Nie wpływają negatywnie na dobre imię i wizerunek Administratora.
5.9.6. Dotyczą wyłącznie wystawianego Towaru.
5.9.7. Nie ulegną zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę zakupu Towaru przed dokonaniem danej zmiany.

Sprzedający jest zobowiązany do ujęcia w treści oferty informacji o tym, czy Towar jest nowy i nieużywany, czy też nie spełnia tych wymogów. Niezależnie od tego, każdy Sprzedający jest zobowiązany do podania w opisie przedmiotu oferty wszystkich, istotnych cech Towaru, w tym dotyczących jego pochodzenia, jakości, opakowania.

5.10. Sprzedający poprzez wystawienie Towaru oświadcza, że czynność ta nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru.

5.11. Sprzedający poprzez wystawienie Towaru wyraża zgodę na publikację informacji związanych z wystawieniem Towaru w celach promocyjnych w ramach arena.pl.

Artykuł 6. Przyjęcie oferty

6.1. Kupujący dokonuje wyboru Towaru poprzez jego dodanie do wirtualnego koszyka.

6.2. Po dokonaniu wyboru Towarów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Kupujący zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, numeru telefonu oraz w przypadku niezarejestrowanych Użytkowników adresu e-mail, które do czasu dostawy nie mogą ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

6.3. Z chwilą przyjęcia oferty, tj. zatwierdzenia nabycia Towarów, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane zawarte w jego Koncie tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy i numeru telefonu. W przypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu również danych potrzebnych do wystawienia faktury.

Artykuł 7. Umowa sprzedaży Towaru

7.1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego.

7.2. Dalsze czynności po zawarciu umowy przez Sprzedającego i Kupującego regulowane są przepisami prawa, przy czym Sprzedający i Kupujący winni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.

7.3. Sprzedający zobowiązują się uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności prawa konsumentów, z uwzględnieniem uprawnień w postaci złożenia reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową sprzedaży oraz zwrotu Towaru.

7.4. Płatności można dokonać:

7.4.1. Przy odbiorze towaru, jeżeli Sprzedający umożliwi taką formę płatności, a Kupujący, który posiada Konto w arena.pl w celu dokonania transakcji był zalogowany.
7.4.2. W postaci elektronicznej, za pośrednictwem serwisu z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.

7.5. Jeżeli Użytkownik wybierze płatność w postaci elektronicznej za pośrednictwem serwisu, w tym w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych, przelewów bankowych lub na raty poprzez pośredników kredytowych, Użytkownik zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie takiej płatności.

7.6. Płatności za nabyty Towar, które odbywają się za pośrednictwem serwisu wyspecjalizowanej instytucji płatniczej, następują poprzez przeniesienie przez Kupującego środków pieniężnych na zdefiniowany rachunek bankowy Administratora, z podaniem kwoty przelewu i w tytule: osoby Sprzedającego oraz numeru transakcji. Administrator, niezwłocznie po otrzymaniu środków, przekazuje je na rachunek bankowy Sprzedającego, jednakże nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu środków pieniężnych. Kupujący nie może odwołać zlecenia przelewu od momentu zlecenia przelewu. Momentem zapłaty jest moment, w którym Sprzedający otrzymał środki pieniężne. W przypadku niepoprawnie wypełnionych danych do przelewu Kupujący nie może podnosić wobec Sprzedającego zarzutów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

7.7. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych umowach sprzedaży Towarów w ramach arena.pl.

Artykuł 8. Komentarze

8.1. Arena.pl umożliwia Kupującym posiadającym Konto publikację oceny w skali od 1 do 5 oraz komentarzy opisowych w terminie od 7 (siódmego) dnia liczonego od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towaru, lecz nie wcześniej niż po otrzymaniu Towaru, w zakładce „Zamówienia”, dostępnej w Koncie. Ocena i komentarze stanowią wyrażenie opinii, co do przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Towaru z danym Sprzedającym, w tym odnoszące się między innymi do zgodności Towaru z jego opisem, kontaktu ze Sprzedającym lub czasem realizacji umowy.

8.2. Kupujący ocenia Sprzedającego w skali od 1 do 5 w takich obszarach jak:

8.2.1. Czas realizacji umowy sprzedaży Towaru.
8.2.2. Zgodność Towaru z opisem.
8.2.3. Kontakt ze Sprzedającym.

Średnia ocena ze wszystkich umów sprzedaży Towaru jest publikowana w arena.pl na karcie Sprzedającego. Poszczególne oceny Kupujących w każdym z trzech ocenianych obszarów są widoczne na karcie Sprzedającego w zakładce „Opinie o nas”. Przy każdej poszczególnej ocenie widnieje zdjęcie profilowe Kupującego, jeżeli Kupujący udostępnił je w Koncie, oraz niepełny adres e-mail Kupującego. Średnia ocena oraz poszczególne oceny są jawne i dostępne dla osób odwiedzających arena.pl.

8.3. Komentarze opisowe są widoczne tylko dla Sprzedającego. Komentarze winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście.

8.4. Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:

8.4.1. Związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych.
8.4.2. O treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą.
8.4.3. Ujawniających dane osobowe Użytkowników lub innych osób, między innymi: imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
8.4.4. Wskazujących adres strony internetowej niezwiązany z arena.pl.

8.5. Kupujący publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8.6. Administrator nie ingeruje w oceny i komentarze. Administrator usunie ocenę lub usunie albo edytuje komentarz, w przypadku:

8.6.1. Przedłożenia orzeczenia sądu zawierającego nakaz usunięcia albo edycji.
8.6.2. Zgody Sprzedającego i Kupującego uczestniczących w danej umowie sprzedaży Towaru, przy czym Sprzedający dokona zgłoszenia za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza elektronicznego dostępnego w arena.pl, a Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wniosku od Administratora, wyrazi zgodę na usunięcie lub edycję komentarza, za pomocą maila na adres pomoc@arena.pl.

Administrator uniemożliwi ponowne ocenienie lub skomentowanie przez Kupującego tej samej umowy sprzedaży Towaru.

8.7. Administrator może usunąć ocenę lub usunąć albo edytować komentarz, w przypadku, gdy komentarz:

8.7.1. Jest niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności niniejszym artykułem.
8.7.2. Został opublikowany w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy sprzedaży Towaru.

8.8. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia oceny lub usunięcia albo edytowania komentarza danego Kupującego, Administrator może zablokować Kupującemu możliwość wystawiania komentarzy.

8.9. W przypadku zwrotu Towaru przez Kupującego Sprzedający w swoim Koncie, w liście zwartych umów sprzedaży Towarów, może wskazać, że doszło do zwrotu Towaru poprzez kliknięcie w przycisk „Zwrot”, następnie wskazując m. in. powód zwrotu. Sprzedający może również złożyć ewentualne zastrzeżenia, co do Kupującego, które winien uzasadnić. Złożone zastrzeżenia są następnie rozpoznawane przez Administratora. Zwrot i zastrzeżenie widoczne jest tylko przez Sprzedającego.

Artykuł 9. Newsletter

9.1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym informowaniu Użytkowników o promocjach, wybranych Towarach, konkursach i nowościach w ramach arena.pl, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Administratora podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.

9.2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

9.2.1. Wysyłania do Użytkowników za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9.2.2. Czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
9.2.3. Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny.
9.2.4. Zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

Artykuł 10. Ochrona i poufność danych

10.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką plików Cookies. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.

10.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym Użytkownikom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych oraz zawarcia lub wykonywania umowy sprzedaży Towaru, zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach arena.pl.

Artykuł 11. Płatności

11.1. Usługi świadczone w ramach arena.pl mogą być odpłatne. Do uiszczenia opłat i prowizji zobowiązany jest Sprzedający. Wysokość opłat i prowizji jest określona w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu – Cennik.

11.2. Prowizja naliczana jest za każdą zawartą umowę sprzedaży Towaru przy użyciu narzędzi udostępnionych przez arena.pl.

11.3. Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za zakończone okresy rozliczeniowe, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

11.4. Opłaty i prowizje będą płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Administratora i doręczonej Sprzedającemu w formie elektronicznej (plik w formacie PDF) poprzez zamieszczenie w Koncie. Poprzez akceptację Regulaminu Sprzedający wyraża zgodę na wynikające z niniejszego artykułu zasady rozliczeń i otrzymywanie faktur elektronicznych.

11.5. Faktury wystawiane są z użyciem danych Sprzedającego zawartych na Koncie. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o każdej zmianie swoich danych identyfikacyjnych, objętych treścią faktury. Strony przyjmują, że dane Sprzedającego objęte treścią faktury uznaje się za skutecznie zaktualizowane z dniem potwierdzenia aktualizacji przez Administratora.

11.6. O fakcie wystawienia faktury Administrator powiadomi Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Koncie.

11.7. Sprzedający zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 (czternastu) dni od upływu danego okresu rozliczeniowego. Brak płatności w terminie uprawnia Administratora do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Sprzedającego lub rozwiązania umowy na świadczenie usług.

Artykuł 12. Rola i odpowiedzialność Administratora

12.1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, umożliwiające Użytkownikom zawierania umów sprzedaży Towaru, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży Towaru, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.

12.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.

12.3. Administrator nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach arena.pl, jednakże posiada możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia wystawionego Towaru, o czym informuje Sprzedającego. Nadto Administrator może usunąć wystawiony Towar w przypadku, gdy czynności związane z jego wystawieniem naruszają przepisy lub postanowienia Regulaminu, w tym przede wszystkim art. 5 Regulaminu. Jeżeli część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem wystawionego Towaru umowy sprzedaży Towarów zachowują ważność, możliwe jest także wystawienie komentarzy.

12.4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje bądź prawa innych Użytkowników lub osób trzecich bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach arena.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:

12.4.1. Zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.
12.4.2. Ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach arena.pl.
12.4.3. Uzależnić korzystanie z arena.pl od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności.

12.5. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w tym również ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

Artykuł 13. Reklamacje

13.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

13.2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej adres e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy. Zarejestrowani Użytkownicy lub niezarejestrowani Użytkownicy, którzy przyjęli ofertę kupna Towaru, w reklamacji powinni wskazać adres e-mail uprzednio podany w arena.pl.

13.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.

13.4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

13.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail.

Artykuł 14. Umowa z Administratorem

14.1. Z chwilą dokonania rejestracji w arena.pl, o czym mowa w art. 3 Regulaminu, pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.

14.2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Pouczenie, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli podjął czynności w ramach arena.pl, wskutek których Administrator rozpoczął świadczenie usług, w szczególności, jeżeli podjął jakąkolwiek czynność wyrażającą chęć zawarcia między Użytkownikami umowy sprzedaży.

14.3. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w arena.pl, a następnie potwierdzenie linku przesłanego Użytkownikowi na adres e-mail określony w jego Koncie. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże Uczestnik uczestniczy w rozpoczętych czynnościach związanych z zawarciem umowy sprzedaży Towaru, a także posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji i usług umożliwiających realizację zawartych umów sprzedaży Towarów, a także uiszczenie należności na rzecz Administratora.

14.4. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

14.5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach arena.pl, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach arena.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Artykuł 15. Postanowienia końcowe

15.1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach arena.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w arena.pl zmienionego Regulaminu. Administrator dostarczy Użytkownikom zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail.

15.2. Użytkownik przy logowaniu w arena.pl zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości jej akceptacji. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem.

15.3. Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.

15.4. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

15.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Użytkownikiem będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.

15.6. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do takiego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

15.7. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

1) Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
2) Załącznik nr 2 – Polityka usuwania danych i towarów o charakterze bezprawnym,
3) Załącznik nr 3 – Polityka przerw technicznych,
4) Załącznik nr 4 – Cennik,
5) Załącznik nr 5 – Regulamin Programu Lojalnościowego.

 

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0