Polityka usuwania danych i towarów o charakterze bezprawnym obowiązująca do 24.02.2015.

Niniejsza polityka usuwania danych i towarów o charakterze bezprawnym stosowana jest w ramach platformy handlowej dostępnej pod adresem: www.arena.pl, zwanej dalej Serwisem.

Artykuł 1.

Użytkownicy Serwisu (Sprzedający) mają obowiązek przestrzegania wszelkich właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązujących norm prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, stosowania się do postanowień Regulaminu arena.pl, jak również do powszechnie przyjętych norm etycznych, moralnych i obyczajowych w zakresie treści prezentowanych i w jakikolwiek sposób wykorzystywanych w Serwisie (w tym w tytułach ofert, opisach transakcji, stronach statycznych). Przez treści rozumie się także pliki graficzne, w tym fotografie, rysunki, wykresy, linki, nicki, pliki multimedialne. W szczególności, Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do:

1.1. Nieumieszczania w Serwisie i niewykorzystywania w jakikolwiek sposób przy użyciu Serwisu, treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

1.1.1. Obraźliwych, oszczerczych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
1.1.2. Nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów pomiędzy narodami lub religiami.
1.1.3. Naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów naruszających lub prowadzących do naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
1.1.4. Naruszających prawa własności przemysłowej, czy też prowadzących do naruszenia praw własności przemysłowej, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw własności przemysłowej.
1.1.5. Naruszających zasady uczciwej konkurencji lub dobre obyczaje kupieckie.
1.1.6. Będących tajemnicą przedsiębiorstwa osób trzecich.

1.2. Niekorzystania z Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, a w szczególności:

1.2.1. Nieprzesyłania niezamówionej informacji handlowej.
1.2.2. Nieudostępniania plików lub hiperłączy do plików zawierających treści wskazane w pkt 1) powyżej.
1.2.3. Nieudostępniania treści szkodliwych, w tym wirusów komputerowych lub innych plików o podobnym działaniu.

1.3. Nieoferowania w Serwisie towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, (co dotyczy w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej) lub których oferowanie może stanowić naruszenie dobrych obyczajów.

Artykuł 2.

Bezwzględnie zabronione jest oferowanie w Serwisie następujących towarów (w tym, jako gratis – bezpłatny dodatek do innego towaru), jak również publikowanie zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

2.1. Towary pozyskane w sposób bezprawny – w szczególności pochodzące z kradzieży, przemytu itd.

2.2. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów pomiędzy narodami lub religiami.

2.3. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści pornograficzne.

2.4. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku.

2.5. Narkotyki, substancje psychotropowe i środki odurzające, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania, jako środki zastępcze substancji psychotropowych i środków odurzających, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany (w tym w szczególności tzw. „dopalacze”).

2.6. Broń palna, myśliwska, bojowa, sportowa, alarmowa sygnałowa, broń biała, której użycie może zagrażać życiu i zdrowiu (tonfy, kastety, pałki imitujące kij bejsbolowy, kusze itd.), jak również amunicja.

2.7. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (w szczególności fajerwerki, świece dymne, proch palny itd.).

2.8. Miotacze gazu (w tym gazu pieprzowego), niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót są ograniczone przepisami prawa.

2.9. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.

2.10. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza, oraz inne substancje czynne.

2.11. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, jak również nieprzetworzony tytoń.

2.12. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce.
2.13. Żywe zwierzęta, martwe okazy zwierząt należących do gatunków chronionych, ich części lub produkty pochodne.

2.14. Materiały zawierające treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.

2.15. Dane osobowe i adresowe (w tym bazy adresów e-mail).

2.16. Prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie oraz podobne, jak również usługi związane z ich tworzeniem.

2.17. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.

2.18. Produkty nieoryginalne (tj. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług).

2.19. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe, jak również wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane, jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.

2.20. Wyroby z metali szlachetnych, niespełniające wymogów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze.

2.21. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.

2.22. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany numer ISBN.

2.23. Katalogi wysyłkowe, katalogi sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.

2.24. Kupony zniżkowe i rabatowe.

2.25. Bilety na mecze piłki nożnej.

2.26. Karty platform cyfrowych (w szczególności NC+, Cyfrowy Polsat, Wizja TV), jak również dekodery będące własnością operatorów tych platform, oferowane w ramach odsprzedaży.

2.27. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

2.28. Motoryzacyjne programy serwisowe.

2.29. Nielegalne kopie oprogramowania/gier/filmów (także tzw. „kopie bezpieczeństwa”), naruszające prawa autorskie.

2.30. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware.

2.31. Oprogramowanie służące do lub umożliwiające prowadzenie działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

2.31.1. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.
2.31.2. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy.
2.32.3. Oprogramowanie i urządzenia służące do usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, telefonów komórkowych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad.
2.32.4. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody.

2.32. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.

2.33. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informacje umożliwiające lub ułatwiające:

2.33.1. Tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione.
2.33.2. Naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

2.34. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:

2.34.1. Konta komunikatorów internetowych.
2.34.2. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail).
2.34.3. Dostępy do stron torrentowych.
2.34.4. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont.

2.35. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz związane z nimi usługi.

2.36. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier, konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (w szczególności postacie, środki płatnicze, itemy itd.)

2.37. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej.

2.38. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).

2.39. Oferty pracy:

2.39.1. Z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym oferty pracy ze sprzedażą opartą na katalogach.
2.39.2. Będące udziałem w systemach partnerskich.
2.39.3. Poza terytorium Polski.

Artykuł 3.

Następujące towary mogą być oferowane w Serwisie po spełnieniu dodatkowych warunków:

3.1. produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza (za wyjątkiem produktów, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta) – pod warunkiem, że sprzedawcą jest apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, a sprzedaż następuje przy zachowaniu warunków wskazanych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, Dz. U. z 2015 roku poz. 481).

3.2. Dekodery telewizji cyfrowych niebędące własnością operatorów – pod warunkiem podania numery seryjnego dekodera.

3.3. Publikacje w formie elektronicznej (e-booki) sprzedawane przez ich wyłącznych autorów lub wydawców oraz podmioty, które zawarły z nimi stosowne umowy – pod warunkiem podania nadanego publikacji numeru ISBN, weryfikowalnego w momencie wystawienia towaru.

3.4. Oprogramowanie na licencji OEM lub powszechnej licencji publicznej GNU GPL – pod warunkiem, że jego sprzedaż nie narusza warunków licencji.

3.5. Instrukcje obsługi sprzętu sprzedawane, jako odrębny przedmiot – pod warunkiem, że są oferowane na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta.

3.6. Niewypełnione karty gwarancyjne – pod warunkiem, że są dołączone do przedmiotu, którego gwarancja dotyczy.

3.7. Bony (talony) na usługi – pod warunkiem, że dotyczą wyłącznie usług, a ich wartość obejmuje całość kwoty należnej za usługę.

3.8. Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe – pod warunkiem, że cena biletu jest taka sama jak jego wartość nominalna (wydrukowana na bilecie); w razie wymiany wartość przedmiotu wymienianego musi być taka sama lub niższa jak wartość nominalna, wydrukowana na bilecie.

3.9. Broń palna i jej istotne części – pod warunkiem, że jest to broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną), wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika.

3.10. Wiatrówki – pod warunkiem, że energia pocisku nie przekracza wartości 17J.

3.11. Amunicja lub jej istotne części – pod warunkiem, że jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi, ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Artykuł 4.

Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia każdej oferty niezgodnej z niniejszą Polityką, jak również oferty, których zgodność z Polityką jest wątpliwa. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie usunięcia oferty, wraz z powodem jej usunięcia. W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, Administrator jest również uprawniony do zastosowania sankcji, o których mowa w art. 12 ust. 4 oraz art. 4 ust. 4 Regulaminu arena.pl. O wszelkich naruszeniach obowiązującego prawa Administrator niezwłocznie poinformuje stosowne organy państwowe.

Artykuł 5.

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany (modyfikacji) niniejszej Polityki w każdej chwili.

Artykuł 6.

Listy towarów, których oferowanie jest w Serwisie zabronione, jak również towarów, których oferowanie możliwe jest po spełnieniu określonych warunków, stanowią załącznik do Regulaminu arena.pl. W przypadku zmiany (modyfikacji) niniejszej Polityki, na stronie internetowej Serwisu publikowana jest każdorazowo aktualna wersja list, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ze wskazaniem daty aktualizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0