Regulamin wykorzystania API arena.pl

REGULAMIN WYKORZYSTANIA API ARENA.PL

Regulamin obowiązujący od 24. lutego 2016 r do odwołania

Artykuł 1. Definicje

 Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Administrator oznacza spółkę Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789 (REGON 122527276, NIP 9452167772), z którą można kontaktować się przez adres e-mail: pomoc@arena.pl.
 1. arena.pl oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny w domenie arena.pl.
 1. API arena.pl oznacza jednorodny, programistyczny interfejs komunikacji w architekturze REST.
 1. Sprzedawca oznacza Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który jest zarejestrowany w arena.pl w celu sprzedawania Towarów.
 1. Towar oznacza rzecz lub usługę będącą przedmiotem umów zawieranych w arena.pl.
 1. Użytkownik oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w arena.pl jako Kupujący lub Sprzedawca.

 

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. API arena.pl umożliwia korzystanie z interfejsu dostępowego pozwalającego na komunikację zewnętrznego oprogramowania z zasobami arena.pl. Celem otrzymania możliwości wystawiania Towaru przy użyciu API arena.pl należy uzyskać klucz dostępu API oraz access point (adres dostępowy poprzez pobranie z arena.pl.)
 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zestaw metod API arena.pl odpowiadał funkcjonalnościom arena.pl i był wolny od błędów. Każdorazowe korzystanie z API arena.pl odbywa się na własne ryzyko Sprzedawcy, na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Administratora.

 

Artykuł 3. Wykorzystanie API arena.pl

 1. API arena.pl może stanowić podstawę do tworzenia oprogramowania wspierającego lub promującego korzystanie z arena.pl
 2. Korzystanie z API arena.pl nie może służyć naruszaniu praw Administratora lub osób trzecich, w szczególności nie może bezpośrednio lub pośrednio:

a) być wykorzystywany do prezentowania, w serwisach konkurencyjnych względem Administratora, Towarów oraz ofert zamieszczonych w arena.pl (zarówno istniejących, jak i archiwalnych),

b) być wykorzystywany do prezentowania danych statystycznych o Towarach i ofertach Sprzedawcy, jak również jego działalności w arena.pl,

c) być wykorzystywany do tworzenia odrębnych mechanizmów służących autoryzacji bądź weryfikacji Sprzedawcy,

d) naruszać praw własności przemysłowej oraz praw autorskich.

 1. Odpowiedzialność za naruszenie prawa, praw Administratora lub praw osób trzecich w związku z korzystania z API arena.pl spoczywa na Sprzedawcy, jak również na osobach, które stworzyły oprogramowanie na podstawie API arena.pl, zmodyfikowały to oprogramowanie lub wykorzystały.
 1. Administrator ma prawo unieważnienia pobranego klucza dostępu API arena.pl, jeżeli Sprzedawca w ocenie Administratora nie daje należytej rękojmi rzetelnego i zgodnego z niniejszym Regulaminem postępowania, narusza interesy Administratora lub osób trzecich.

 

Artykuł 4. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który jednak nie może być krótszy niż 10 dni od momentu wysłania Użytkownikowi zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.
 1. Użytkownik po zalogowaniu do arena.pl zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu i terminie, od którego będzie obowiązywał. Użytkownik ma wówczas możliwość zaakceptowania nowych warunków Regulaminu. Odmowa akceptacji jest równoznaczna z unieważnieniem klucza dostępu API arena.pl.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie ma Regulamin arena.pl.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0