Regulamin Programu Akcji

REGULAMIN PROGRAMU AKCJI ARENA.PL

Regulamin obowiązujący od 24. lutego 2016 r do odwołania

 

Artykuł 1. Definicje

Użyte w niniejszym Programie terminy oznaczają:

 1. Akcje oznaczają łącznie 21.662.448 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji Arena.pl S.A., na które składają się: (i) 16.246.836 (szesnaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji Arena.pl S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł za jedną akcję, które Zarząd Arena.pl S.A. zamierza wyemitować w ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) 5.415.612 (pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy sześćset dwanaście) akcji Arena.pl S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł za jedną akcję, które Zarząd Arena.pl S.A. zamierza wyemitować w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego Arena.pl S.A. Akcje zostaną wyemitowane po zakończeniu zgłaszania przez Uczestników Programu wymiany punktów w ramach Programu i zaoferowane do objęcia Uczestnikom Programu po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Akcje objęte przez Uczestników Programu w ramach Programu zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przypadku gdy akcje Arena.pl S.A. będą notowane na tym rynku; liczba Akcji może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Arena.pl S.A.
 1. arena.pl oznacza serwis internetowy prowadzony przez Organizatora Programu dostępny w domenie arena.pl.
 1. Arena.pl S.A. oznacza spółkę Arena.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296255 (REGON 141091358, NIP 5242622771), której akcje dopuszczone są do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Arena.pl S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Arena.pl sp. z o.o. – Organizatora Programu.
 1. Kapitał Docelowy oznacza upoważnienie Zarządu Arena.pl S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Arena.pl S.A. o łączną kwotę nie wyższą niż 8.123.418 (osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemnaście) złotych poprzez emisję nowych akcji, które zostało udzielone na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zgodnie z ww. uchwałą uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego będą Uczestnicy Programu, którzy zgłoszą punkty do wymiany w Ramach Programu.  Uchwała dostępna jest na stronie internetowej arenaplsa.pl.
 1. Konto oznacza posiadane przez Użytkownika w arena.pl konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi oraz korzystać z usług arena.pl.
 1. Kupujący oznacza podmiot będący Kupującym w rozumieniu Regulaminu arena.pl.
 1. Organizator Programu oznacza spółkę Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-476) przy ul. Jasielskiej 16A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789 (REGON 122527276, NIP 9452167772), z którą można kontaktować się przez adres e-mail: pomoc@arena.pl.
 1. Panel Kupującego oznacza panel na Koncie, zawierający informacje m.in. o aktualnej liczbie punktów zebranych przez Kupującego w ramach Programu lojalnościowego i o bonusach, jakie może on uzyskać w zamian za punkty, o głosowaniach przeprowadzanych aktualnie w sprawach dotyczących platformy arena.pl w ramach Programu lojalnościowego oraz informacje o realizacji Programu lojalnościowego oraz Programu. 
 1. Panel Sprzedawcy oznacza panel na Koncie, zawierający informacje m.in. o aktualnej liczbie punktów zebranych przez Sprzedawcę w ramach Programu lojalnościowego i o bonusach, jakie może on uzyskać w zamian za punkty, o głosowaniach przeprowadzanych aktualnie w sprawach dotyczących platformy arena.pl w ramach Programu lojalnościowego oraz informacje o realizacji Programu lojalnościowego oraz Programu.
 1. Program lojalnościowy oznacza program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora Programu, przyjęty w regulaminie Programu lojalnościowego umieszczonym na stronie internetowej arena.pl, polegający na przyznawaniu punktów za wymienione w tym regulaminie aktywności Użytkowników.
 1. Program oznacza program regulujący zasady oraz warunki nabywania uprawnienia do objęcia akcji Arena.pl S.A. w zamian za punkty posiadane na dzień 31 marca 2018 roku przez Uczestników Programu, a uzyskane przez nich w ramach Programu lojalnościowego.
 1. Regulamin arena.pl oznacza regulamin arena.pl, określający zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora Programu w ramach arena.pl.
 1. Sprzedawca oznacza podmiot będący Sprzedawcą w rozumieniu Regulaminu arena.pl.
 1. Uczestnik Programu oznacza każdego Użytkownika.
 1. Użytkownik oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonały rejestracji w arena.pl jako Kupujący lub Sprzedawca.

 

Artykuł 2.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Programie.
 1. Uczestnikiem Programu staje się każdy Użytkownik od momentu rejestracji w arena.pl.
 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do uczestnictwa w Programie stosuje się w sposób odpowiedni przepisy „Regulaminu arena.pl”, „Regulaminu Programu lojalnościowego”, „Polityki plików Cookies”, „Polityki prywatności” oraz „Komunikacji w zakresie zgłaszania danych i towarów o charakterze bezprawnym” umieszczonych na stronie arena.pl.
 1. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika w terminie 14 dni od zawartej na odległość umowy o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach arena.pl oraz w przypadku rozwiązania z innych przyczyn umowy o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach arena.pl Użytkownik traci również status Uczestnika Programu.

 

Artykuł 3. Zgłoszenie punktów do wymiany w ramach Programu

 1. Uczestnik Programu będący Kupującym, który będzie posiadał na dzień 31 marca 2018 roku, na godzinę 23:59:59 co najmniej 1000 (tysiąc) punktów w ramach Programu lojalnościowego oraz będzie Uczestnikiem Programu na dzień 1 czerwca 2018 roku, będzie posiadał prawo do wymiany punktów na prawo do objęcia określonej liczby Akcji w ramach Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Uczestnik Programu będący Sprzedawcą, który będzie posiadał na dzień 31 marca 2018 roku, na godzinę 23:59:59 co najmniej 1000 (tysiąc) punktów w ramach Programu lojalnościowego oraz będzie Uczestnikiem Programu na dzień 1 czerwca 2018 roku, będzie posiadał prawo do wymiany punktów na prawo do objęcia określonej liczby Akcji w ramach Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Uczestnicy Programu otrzymują punkty zgodnie z zasadami wskazanymi w Programie lojalnościowym.
 1. Uczestnik Programu, będący Kupującym w ramach Programu może zgłosić do wymiany punkty (w tym punkty nieuaktywnione), które posiadał na dzień 31 marca 2018 roku, na godzinę 23:59:59.
 1. Uczestnik Programu, będący Sprzedawcą w ramach Programu może zgłosić do wymiany punkty, które posiadał na dzień 31 marca 2018 roku, na godzinę 23:59:59 oraz punkty nienaliczone, a należne za umowy sprzedaży zrealizowane do dnia 31 marca 2018 roku, do godziny 23:59:59.
 1. Do dnia 1 czerwca 2018 roku Organizator Programu dokona weryfikacji prawidłowego naliczenia punktów Uczestnikom Programu na dzień 31 marca 2018 roku na godzinę 23:59:59, w tym naliczy Sprzedawcom punkty należne za umowy sprzedaży zrealizowane do dnia 31 marca 2018 roku, do godziny 23:59:59. Organizator Programu od punktów posiadanych na dzień 31 marca 2018 roku na godzinę 23:59:59 odejmie punkty, które dany Uczestnik Programu utracił na warunkach wskazanych w Regulaminie lojalnościowym, to jest w szczególności w przypadku Kupującego punkty odebrane w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, za które punkty Kupującemu zostały naliczone, a w przypadku Sprzedawcy punkty odebrane w związku z dokonaniem zwrotu prowizji, za którą punkty Sprzedawcy zostały naliczone. Kupującemu któremu wyzerowano punkty na podstawie art. 3 ust. 7 Programu lojalnościowego po dniu 31 marca 2018 roku, ma prawo zgłosić do wymiany punkty posiadane na dzień 31 marca 2018 roku na godzinę 23:59:59.
 1. W dniu 1 czerwca 2018 roku Uczestnik Programu będący Kupującym otrzyma w Panelu Kupującego, a Uczestnik Programu będący Sprzedawcą w Panelu Sprzedawcy:

a) zweryfikowaną liczbę punktów posiadaną przez danego Uczestnika Programu na dzień 31 marca 2018 roku, na godzinę 23:59:59,

b) informację o liczbie Akcji, które będzie uprawniony objąć w zamian za przysługujące mu punkty na dzień 31 marca 2018 roku na godzinę 23:59:59 oraz liczbie punktów, uprawniających do objęcia jednej Akcji.  

 1. Każdy Uczestnik Programu do dnia 7 czerwca 2018 roku, do godziny 23:59:59 będzie posiadał prawo do zgłoszenia poprzez Panel Kupującego w przypadku Kupujących albo poprzez Panel Sprzedawcy w przypadku Sprzedawców zebranych w czasie trwania Programu lojalnościowego i posiadanych na dzień 31 marca 2018 roku, na godzinę 23:59:59 punktów do wymiany w ramach Programu i uzyskać w zamian za nie prawo do objęcia określonej liczby Akcji. W zgłoszeniu Uczestnik Programu określi liczbę punktów, które zgłasza do wymiany, jak również wskaże dane identyfikujące Uczestnika Programu lub jego przedstawiciela ustawowego wymagane przez Organizatora Programu, (przykładowo: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres zamieszkania).
 1. Punkty zdobyte przez Uczestnika Programu po dniu 31 marca 2018 roku po godzinie 23:59:59 nie podlegają wymianie w ramach Programu i nie będę brane pod uwagę przy podziale prawa do objęcia akcji przez Uczestników Programu.
 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 powyżej, w przypadku, w którym Uczestnik Programu w chwili dokonywania zgłoszenia wymiany punktów będzie posiadał punkty w liczbie mniejszej niż w dniu 31 marca 2018 roku, na godzinę 23:59:59, to będzie on miał prawo zgłosić do wymiany punkty w liczbie posiadanej w chwili dokonywania zgłoszenia.
 1. Uczestnik Programu może zgłosić do wymiany wyłącznie taką liczbę punktów, która stanowi iloczyn deklarowanej przez niego liczby Akcji, które zamierza objąć oraz liczby punktów niezbędnych do wymiany, aby uzyskać prawo do objęcia jednej Akcji.
 1. Zgłoszenie punktów do wymiany w ramach Programu powoduje blokadę tych punktów. Blokada punktów następuje w momencie dokonania zgłoszenia i skutkuje tym, że zablokowane punkty nie mogą zostać wymienione na bonusy w ramach Programu lojalnościowego.
 1. Każdy Uczestnik Programu, będący Kupującym otrzyma w Panelu Kupującego, a Uczestnik Programu, będący Sprzedawcą w Panelu Sprzedawcy, potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia wymiany punktów w ramach Programu.
 1. Nieprawidłowe zgłoszenie punktów do wymiany w ramach Programu, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych Uczestnika Programu skutkuje tym, że dany Uczestnik nie będzie brał dalszego udziału w Programie i nie zostanie przyznane mu prawo do objęcia Akcji.
 1. Po dokonaniu zgłoszenia punktów do wymiany w ramach Programu Uczestnik Programu nie ma prawa powrotu do posiadanych punktów, które zgłosił do wymiany. Rezygnacja z dalszego uczestnictwa w Programie po zgłoszeniu punktów do wymiany powoduje utratę tych punktów oraz prawa do objęcia Akcji.

 

Artykuł 4. Podział prawa do objęcia Akcji pomiędzy Uczestnikami Programu

 1. W ramach Programu 50% Akcji zostanie przeznaczone do objęcia przez Uczestników Programu będących Kupującymi, a 50% Akcji przez Uczestników Programu będących Sprzedawcami.
 1. Maksymalna liczba Akcji dla danego Uczestnika Programu będącego Kupującym, do objęcia których będzie on uprawniony, będzie mniejsza z liczb liczona wg formuły:

gdzie:

Li – maksymalna liczba Akcji dla danego Uczestnika Programu będącego Kupującym, spełniającego kryteria zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 Regulaminu, do objęcia których będzie on uprawniony w ramach Programu (liczba będzie zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej);

Pi –zweryfikowana przez Organizatora Programu liczba punktów  posiadanych na dzień 31 marca 2018 roku na godzinę 23:59:59 przez danego Uczestnika Programu, będącego Kupującym, spełniającego kryteria zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 Regulaminu;

 –  suma zweryfikowanych przez Organizatora Programu wszystkich punktów zebranych do dnia 31 marca 2018 roku do godziny 23:59:59 przez wszystkich Uczestników Programu będących Kupującymi, spełniających kryteria zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 Regulaminu;

K – liczba Akcji przeznaczona do objęcia przez Uczestników Programu będących Kupującymi, spełniających kryteria zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 Regulaminu.

 

 1. Maksymalna liczba Akcji dla danego Uczestnika Programu będącego Sprzedawcą, do objęcia których będzie on uprawniony, będzie mniejsza z liczb liczona wg formuły:

gdzie:

Li – maksymalna liczba Akcji dla danego Uczestnika Programu będącego Sprzedawcą, do objęcia których będzie on uprawniony w ramach Programu (liczba będzie zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej);

Pi – zweryfikowana przez Organizatora Programu liczba punktów posiadanych na dzień 31 marca 2018 roku na godzinę 23:59:59 przez danego Uczestnika Programu, będącego Sprzedawcą, spełniającego kryteria zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 2 Regulaminu;

 – suma zweryfikowanych przez Organizatora Programu wszystkich punktów zebranych do dnia 31 marca 2018 roku do godziny 23:59:59 przez wszystkich Uczestników Programu będących Sprzedawcami, spełniających kryteria zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 2 Regulaminu;

S – liczba Akcji przeznaczona do objęcia przez Uczestników Programu będących Sprzedawcami.

 

Artykuł 5. Objęcie Akcji

 1. Uprawnionym do objęcia Akcji w ramach Programu będzie wyłącznie Uczestnik Programu, który w sposób prawidłowy zgłosił swój udział w Programie, a dane podane w zgłoszeniu będą prawdziwe oraz pełne.
 1. Uczestnik Programu akceptuje to, że w celu skutecznego objęcia Akcji będzie musiał dokonać dodatkowych czynności wymaganych przepisami prawa do objęcia akcji spółki, w tym opłacić akcji.
 1. Akcje będą oferowane na podstawie memorandum informacyjnego zawierającego informacje na temat Arena.pl S.A. oraz zasady subskrypcji Akcji. Subskrypcja Akcji nastąpi zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w memorandum informacyjnym za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, która zostanie wybrana w celu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji.

 

Artykuł 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu w szczególności prawidłowości przeliczania punktów a prawo do objęcia Akcji, uczestnictwa w Programie mogą być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej.
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Uczestnika Programu podany podczas rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Uczestnika Programu, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator Programu zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Uczestnika Programu do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.
 1. Organizator Programu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Organizator Programu może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 1. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail.

 

Artykuł 7. Naruszanie postanowień Programu

 1. W przypadku, gdy Uczestnik Programu:

a) udostępnia Konto osobie nieupoważnionej,

b) podejmuje działania na szkodę Organizatora Programu lub Uczestników Programu,

c) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,

Organizator Programu wezwie Uczestnika Programu do zaniechania naruszeń.

 1. W przypadku niezaniechania przez Uczestnika Programu naruszeń wskazanych w ust. 1 powyżej mimo wezwania, Organizator Programu może skorzystać z przewidzianego w Regulaminie arena.pl uprawnienia do rozwiązania umowy o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za wypowiedzeniem.
 1. Niezależnie od rozwiązania umowy o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach arena.pl Uczestnik Programu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora Programu i Uczestników Programu.

 

Artykuł 8. Zmiana warunków uczestnictwa w Programie

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora Programu. Zmiany mogą być uzasadnione:

a) potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu,

b) potrzebą wprowadzenia dodatkowych korzyści dla Uczestników Programu w celu podniesienia atrakcyjności Programu,

c) zmianą procesów lub systemów sprzedaży w arena.pl,

d) koniecznością modyfikacji systemów informatycznych, 

e) potrzebą dostosowania niniejszego Regulaminu lub Programu do wymogów prawnych, w szczególności do zmian w przepisach prawa,

f) potrzebą zapobiegania nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu przez Uczestników Programu.

 1. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora Programu, który jednak nie może być krótszy niż 10 dni od momentu wysłania Uczestnikowi Programu zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.
 1. Uczestnik Programu po zalogowaniu do arena.pl zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu i terminie, od którego będzie obowiązywał. Użytkownik ma wówczas możliwość zaakceptowania nowych warunków umowy. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez Uczestnika Programu umowy o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w trybie przewidzianym w Regulaminie arena.pl.
 1. Zmiana Regulaminu nie spowoduje zmniejszenia ani ograniczenia uprawnień Uczestników Programu wynikających z uczestnictwa w Programie.

 

Artykuł 9.  Odstąpienia od przeprowadzenia Programu

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia Programu w przypadku:

a) zmiany przepisów prawa, która uniemożliwi przeprowadzenie Programu,

b) liczba Akcji, które mają być objęte w Programie będzie mniejsza niż 1.000.000 (jeden milion),

c) wycofania akcji Arena.pl S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przypadku gdy akcje Arena.pl S.A. będą notowane na tym rynku,

2. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Programu Uczestnikom Programu, którzy zgłosili swoje punkty do wymiany w ramach Programu, punkty zostaną zwrócone poprzez zapis na Koncie w przypadku Kupujących w Panelu Kupującego, a w przypadku Sprzedawców w Panelu Sprzedawcy. Prawo odstąpienia może być wykonane do dnia 31 grudnia 2017 roku.

3. Odwołanie Programu lojalnościowego zgodnie z postanowieniami Programu lojalnościowego skutkuje jednoczesnym odwołaniem Programu.

 

Artykuł 10. Zakres odpowiedzialności Organizatora Programu

 1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika Programu nieprawdziwych danych lub niezaktualizowania tych danych.
 1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu Programu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator Programu nie miał jakiegokolwiek wpływu.
 1. Organizator Programu nie gwarantuje osiągnięcia przez Arena.pl S.A. jakichkolwiek wyników finansowych, jak również nie ponosi za nie odpowiedzialności. Każdy Uczestnik Programu będzie podejmował autonomiczną decyzję o wymianie punktów w ramach Programu, następnie o objęciu Akcji w oparciu o dane i dokumenty udostępnione przez Arena.pl S.A. na stronie internetowej Arena.pl S.A. oraz w prospekcie emisyjnym Arena.pl S.A., memorandum informacyjnym, albo innym dokumencie, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przeprowadzenia oferty publicznej Akcji.

 

Artykuł 11. Ochrona i poufność danych

 1. Organizator Programu pełni rolę Administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Uczestnika Programu.
 1. Dane osobowe Uczestnika Programu przetwarzane są w celu w realizacji Programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, „Polityką Prywatności”, „Polityką plików Cookies” oraz niniejszym Regulaminem.
 1. Priorytetem Organizatora Programu jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Uczestników Programu, dlatego wdrożył przewidziane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie tych danych.
 1. Uczestnik Programu w celu dokonania zgłoszenia wymiany punktów w ramach Programu zobowiązany jest do wskazania w formularzu danych wymaganych przez Organizatora Programu, w tym przykładowo imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego, numeru PESEL i adresu zamieszkania.
 1. Dane osobowe Uczestników Programu podawane w celu skorzystania z Programu mogą być przez Organizatora Programu przekazywane spółce Arena.pl S.A. oraz podmiotom trzecim wykonującym, na zlecenie Arena.pl S.A., zadania związane z realizacją Programu m.in. w zakresie przygotowania oferty nabycia Akcji spółki Arena.pl S.A. i realizacji procesu nabywania Akcji.
 1. Organizator Programu zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Uczestników Programu, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.

 

Artykuł 12. Postanowienia końcowe

 1. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Programu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Programu, właściwe jest prawo polskie.
 1. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Programie będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, przy czym spory z Uczestnikiem Programu niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Programu.
 1. Konsument może także skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 1. Postanowienia niniejszego Programu w relacjach między Organizatorem Programu a Uczestnikiem Programu będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
 1. Skutki podatkowe uczestnictwa w Programie będą rozpoznawane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym momencie w trakcie trwania Programu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0