Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ARENA.PL

Regulamin obowiązujący od 01. kwietnia 2016 r do odwołania oraz od 11. kwietnia 2016 dla użytkowników zarejestrowanych przed dniem 01. kwietnia 2016 r

Artykuł 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. arena.pl oznacza serwis internetowy prowadzony przez Organizatora Programu dostępny w domenie arena.pl.

2. Bonus oznacza nagrodę, jaką Organizator Programu przyrzeka wydać Kupującemu za zgromadzenie przez niego określonej ilości punktów uaktywnionych i zgłoszenie ich do realizacji.

3. Konto oznacza posiadane przez Użytkownika w arena.pl konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi oraz korzystać z usług arena.pl.

4. Kupujący oznacza podmiot będący Kupującym w rozumieniu Regulaminu arena.pl.

5. Organizator Programu oznacza spółkę Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789 (REGON 122527276, NIP 9452167772), z którą można kontaktować się przez adres e-mail: pomoc@arena.pl.

6. Panel Kupującego oznacza panel na Koncie, zawierający informacje m.in. o aktualnej liczbie punktów zebranych przez Kupującego w ramach Programu i o Bonusach, jakie może on uzyskać w zamian za punkty, o głosowaniach przeprowadzanych aktualnie w sprawach dotyczących platformy arena.pl. w ramach Programu oraz informacje o realizacji Programu Akcji.

7. Panel Sprzedawcy oznacza panel na Koncie, zawierający informacje m.in. o aktualnej liczbie punktów zebranych przez Sprzedawcę w ramach Programu oraz informacje o realizacji Programu oraz Programu Akcji.

8. Program oznacza program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora Programu, polegający na przyznawaniu punktów za określone aktywności Użytkowników.

9. Program Akcji oznacza Program Akcji prowadzony przez Organizatora Programu, przyjęty w Regulaminie Programu Akcji umieszczonym na stronie internetowej arena.pl, regulujący zasady oraz warunki nabywania uprawnienia do objęcia akcji Arena.pl S.A. w zamian za punkty posiadane na dzień 31 marca 2018 roku przez Uczestników Programu, a uzyskane przez nich w ramach Programu.

10. Regulamin arena.pl oznacza Regulamin arena.pl, określający zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora Programu w ramach arena.pl.

11. Warunki Odbioru Bonusów oznaczają Warunki Odbioru Bonusów, określające zasady i warunki otrzymania przez Kupującego Bonusów od Organizatora Programu.

12. Regulamin Programu Akcji oznacza Regulamin Programu Akcji, określający zasady i warunki przeprowadzenia Programu Akcji przez Organizatora Programu.

13. Sprzedawca oznacza podmiot będący Sprzedawcą w rozumieniu Regulaminu arena.pl.

14. Uczestnik Programu oznacza każdego Użytkownika.

15. Umowa oznacza Umowę w rozumieniu Regulaminu arena.pl.

16. Użytkownik oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonały rejestracji w arena.pl jako Kupujący lub Sprzedawca.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Programie.

2. Uczestnikiem Programu staje się każdy Użytkownik od momentu rejestracji w arena.pl.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do uczestnictwa w Programie stosuje się w sposób odpowiedni przepisy „Regulaminu arena.pl”, „Polityki plików Cookies” oraz „Polityki prywatności”.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wygaśnięcia z innych przyczyn, Użytkownik traci również status Uczestnika Programu.

5. Z chwilą utraty statusu Uczestnika Programu zdobyte punkty przepadają.

6. Nie istnieje możliwość łączenia Kont lub dokonywania przelewu punktów z jednego konta na inne. Punkty są niezbywalne, jak również nie podlegają wymianie na pieniądze.

7. Punkty zdobyte przez Kupującego rejestrowane są w Panelu Kupującego, a zdobyte przez Sprzedawcę w Panelu Sprzedawcy.

Artykuł 3. Przyznawanie punktów Kupującemu

1. Kupujący gromadzi punkty w wyniku podejmowania następujących aktywności:

a) rejestracji w arena.pl,
b) zakupów w arena.pl po zalogowaniu do Konta.

2. Za podjęte aktywności przyznawana jest następująca ilość punktów:

a) rejestracja w arena.pl – 200 punktów,
b) zakup w arena.pl po zalogowaniu do Konta – liczba punktów jest każdorazowo wskazywana w procesie nabywania danego towaru i uzależniona jest m.in. od rodzaju nabywanego towaru i wartości zakupu.

3. Podczas specjalnych akcji promocyjnych Organizator Programu może przyznawać Kupującym wyższą wartość punktów oraz punkty za inne aktywności, niż wskazane w ust. 2 powyżej. Szczegółowe zasady przyznawania punktów za inne aktywności, niż wskazane w ust. 2 powyżej, będą regulowane odrębnie w warunkach danej akcji promocyjnej.

4. Punkty naliczane są automatycznie po dokonaniu punktowanej aktywności, jednakże zostają uaktywnione po upływie:

a) 30 dni – gdy dostępność towaru będącego przedmiotem umowy wynosi nie więcej niż 7 dni,
b) 60 dni – gdy dostępność towaru będącego przedmiotem umowy wynosi więcej niż 7 dni.

5. Przez okres wskazany w ust. 4 powyżej Kupujący nie może zgłosić do realizacji nieuaktywnionych punktów w celu otrzymania Bonusu, jednakże może na ich podstawie brać udział w głosowaniu.

6. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość, punkty otrzymane za dany zakup zostają odebrane. W przypadku odstąpienia jedynie od części umowy, punkty zostają odebrane w proporcji odpowiadającej wartości części umowy, od której Kupujący odstąpił. Gdy liczba punktów odejmowanych jest większa, niż suma punktów posiadanych przez Kupującego, nie są naliczane punkty ujemne.

7. Brak podjęcia przez Kupującego aktywności wymienionej w ust. 2 lit. b) powyżej, przez okres wynoszący co najmniej rok kalendarzowy liczony od dnia ostatniej aktywności wymienionej w ust. 2 lit. b) powyżej, skutkuje wyzerowaniem punktów posiadanych przez Kupującego. Na co najmniej 7 dni przed upływem ww. rocznego terminu Organizator Programu prześle Kupującemu drogą elektroniczną informację o zbliżającym się terminie wyzerowania punktów.

8. Zgromadzone punkty uprawniają Kupującego do udziału w głosowaniu na warunkach określonych w art. 5, otrzymania Bonusów na warunkach określonych w Warunkach Odbioru Bonusów oraz do wzięcia udziału w Programie Akcji, którego zasady określone zostały w Regulaminie Programu Akcji. Uprawnienia opisane w zdaniu poprzednim nie przysługują w okresie biegu terminu wypowiedzenia Umowy.

9. Kupującemu, który zakupił Towar w arena.pl bez zalogowania do Konta, nie są przyznawane punkty w zakresie transakcji dokonanej w ten sposób. Punkty, jakie Kupujący uzyskałby w przypadku zakupu dokonanego po zalogowaniu do Konta nie będą następczo przyznawane bez względu na przyczynę zawarcia umowy w ten sposób.

Artykuł 4. Przyznawanie punktów Sprzedawcy

1. Sprzedawca gromadzi punkty w wyniku sprzedaży w arena.pl. Liczba punktów jest równa prowizji netto, jaką Organizator Programu naliczy za daną sprzedaż, przy uwzględnieniu przelicznika 1 zł = 10 punktów, przy czym punkty przyznawane są za każdą pełną złotówkę.

2. Podczas specjalnych akcji promocyjnych Organizator Programu może przyznawać Sprzedawcom wyższą wartość punktów oraz punkty za inne aktywności, niż wskazane w ust. 1 powyżej.

3. Punkty naliczane są zbiorczo za dany okres rozliczeniowy określony w Regulaminie arena.pl. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Organizator Programu wystawia fakturę VAT. Punkty dopisywane są do Konta w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się po dniu wystawienia faktury VAT, pod warunkiem uregulowania w pełni należności wynikającej z tej faktury. W przypadku nieuregulowania przez Sprzedawcę pełnej kwoty wynikającej z faktury VAT w terminie, punkty za dany okres rozliczeniowy nie są dopisywane i przepadają.

4. W przypadku zwrotu prowizji Sprzedawcy przez Organizatora Programu, naliczone na jej podstawie punkty zostają odjęte od punktów posiadanych przez Sprzedawcę.

5. Zgromadzone punkty uprawniają Sprzedawcę do wzięcia udziału w Programie Akcji, którego zasady określone zostały w Regulaminie Programu Akcji.

Artykuł 5. Głosowanie w sprawach arena.pl

1. Kupujący posiadający co najmniej 1000 punktów otrzymuje uprawnienie do głosowania w sprawach dotyczących działalności arena.pl.

2. Udział w głosowaniu nie powoduje pomniejszenia liczby punktów posiadanych przez Kupującego.

3. Kwestie poddawane głosowaniu będą wskazywane w Panelu Kupującego wraz z informacją o sposobie i terminie oddawania głosów. Kwestie te mogą dotyczyć w szczególności szaty graficznej arena.pl, zamieszczanych treści, działań marketingowych, promocji oraz rodzajów Bonusów.

4. Na każde 1000 punktów przysługuje jeden głos.

5. Wynik głosowania nie jest wiążący dla Organizatora Programu, niemniej stanowi dla niego istotną sugestię w zakresie wprowadzania zmian w sprawach dotyczących działalności arena.pl.

Artykuł 6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu, w szczególności naliczania punktów, mogą być zgłaszane Organizatorowi Programu za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego lub w formie pisemnej.

2. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej adres e-mail Uczestnika Programu podany podczas rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Uczestnika Programu, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator Programu zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail do kontaktu o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu może spowodować oddalenie reklamacji. Czynność wezwania Uczestnika Programu do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.

4. Organizator Programu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Organizator Programu może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba, że reklamacja została złożona przez konsumenta.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail do kontaktu.

Artykuł 7. Naruszanie postanowień Programu

1. W przypadku, gdy Uczestnik Programu:

a) Podejmuje działania na szkodę Organizatora Programu i Uczestników Programu,
b) Narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
Organizator Programu wezwie Uczestnika Programu do zaniechania naruszeń.

2. W przypadku niezaniechania przez Uczestnika Programu naruszeń wskazanych w ust. 1 powyżej mimo wezwania, Organizator Programu może skorzystać z przewidzianego w Regulaminie arena.Pl uprawnienia do rozwiązania Umowy.

3. Niezależnie od rozwiązania Umowy Uczestnik Programu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora Programu i Uczestników Programu.

Artykuł 8. Zmiana warunków uczestnictwa w Programie

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora Programu. Zmiany mogą być uzasadnione:

a) Potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu,
b) Potrzebą wprowadzenia dodatkowych korzyści dla Uczestników Programu w celu podniesienia atrakcyjności Programu,
c) Zmianą procesów lub systemów sprzedaży w arena.Pl,
d) Koniecznością modyfikacji systemów informatycznych,
e) Potrzebą dostosowania niniejszego Regulaminu lub Programu do wymogów prawnych, w szczególności do zmian w przepisach prawa,
f) Potrzebą zapobiegania nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu przez Uczestników Programu.

2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora Programu, który jednak nie może być krótszy niż 10 dni od momentu wysłania Uczestnikowi Programu zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.

3. Uczestnik Programu po zalogowaniu do arena.Pl zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu i terminie, od którego będzie obowiązywał. Użytkownik ma wówczas możliwość zaakceptowania nowych warunków. Odmowa akceptacji jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Uczestnika Programu.

4. Zmiana Regulaminu nie spowoduje zmniejszenia ani ograniczenia uprawnień Uczestników Programu wynikających z uczestnictwa w Programie.

Artykuł 9. Zakres odpowiedzialności Organizatora Programu

1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika Programu nieprawdziwych danych lub niezaktualizowania tych danych.

2. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator Programu nie miał jakiegokolwiek wpływu.

Artykuł 10. Ochrona i poufność danych

1. Organizator Programu pełni rolę Administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Uczestnika Programu.

2. Dane osobowe Uczestnika Programu przetwarzane są w celu realizacji Programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, „Polityką Prywatności”, „Polityką plików Cookies” oraz niniejszym Regulaminem.

3. Priorytetem Organizatora Programu jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Uczestnika Programu, dlatego wdrożył przewidziane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie tych danych.

4. Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być powierzone przez Organizatora Programu podmiotom trzecim, które na jego zlecenie wykonują zadania związane z realizacją Programu.

5. Organizator Programu zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Uczestnika Programu, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.

Artykuł 11. Zakończenie Programu

1. Program jest nieograniczony w czasie i obowiązuje do odwołania.

2. Odwołanie Programu może nastąpić nie wcześniej niż po 3 miesiącach licząc od dnia ogłoszenia tego na stronie arena.Pl. Dodatkowo informacja ta zostanie ujawniona w Panelu Kupującego i Panelu Sprzedawcy oraz przesłana Uczestnikowi Programu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.

3. W okresie wskazanym w ust. 2 powyżej Uczestnik Programu ma możliwość zgłoszenia do realizacji na Bonusy punktów już zgromadzonych, natomiast przyznawanie punktów za podejmowanie aktywności może być ograniczone lub wyłączone.

Artykuł 12. Postanowienia końcowe

1. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Programie będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, przy czym spory z Uczestnikiem Programu niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Programu.

4. Konsument może także skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.Uokik.Gov.Pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Organizatorem Programu a Uczestnikiem Programu będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.

6. Skutki podatkowe uczestnictwa w Programie będą rozpoznawane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym momencie w trakcie trwania Programu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0