Regulamin Programu Lojalnościowego arena.pl obowiązujący do 24.02.2016.

Artykuł 1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Programu Lojalnościowego Arena.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zwanego dalej „Programem”, polegającego na przyznawaniu punktów za wymienione w Regulaminie aktywności Uczestników Programu. Regulamin w szczególności określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz Uczestników Programu.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

2.1. Program jest systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników Programu poprzez przyznawanie im za poszczególne aktywności w Arena.pl punktów pozwalających na korzystanie z Programu Korzyści, na zasadach opisanych w Regulaminie.

2.2. Organizatorem Programu jest Arena.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-476) przy ul. Jasielskiej 16A, posiadająca numer REGON 122527276 oraz NIP 9452167772, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000414789, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.3. Arena.pl to serwis internetowy prowadzony przez Arena.pl spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w domenie arena.pl.

2.4. Uczestnikami Programu są Użytkownicy zarejestrowani w Arena.pl.

2.5. Użytkownikami zarejestrowanymi są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonały rejestracji w Arena.pl jako Kupujący lub Sprzedający.

2.6. Kupujący to Użytkownik zarejestrowany, który przyjął ofertę kupna Towaru lub podjął inne czynności zmierzające do nabycia Towaru w ramach Arena.pl.

2.7. Sprzedający to Użytkownik zarejestrowany w Arena.pl, który oferuje do sprzedaży Towar w ramach Arena.pl.

2.8. Konto to posiadane przez Użytkownika zarejestrowanego w Arena.pl konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi oraz korzystać z usług Arena.pl.

2.9. Moja Arena to dodatkowy panel na Koncie, zawierający informacje o aktualnej liczbie punktów zebranych przez Uczestnika Programu i o bonusach, jakie Uczestnik może uzyskać w zamian za punkty.

2.10. Program Korzyści to system uprawniający Uczestników Programu, którzy zdobyli wymaganą liczbę punktów, do korzystania z bonusów.

Artykuł 3. Uczestnictwo w programie

3.1. Uczestnikiem Programu staje się każdy Użytkownik, który dokona rejestracji w Arena.pl. Rejestracja w Programie następuje z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Użytkownika w Arena.pl, po uprzednim zaakceptowaniu „Regulaminu Arena.pl”.

3.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do uczestnictwa w Programie stosuje się w sposób odpowiedni przepisy „Regulaminu Arena.pl”, „Polityki plików Cookies”, „Polityki prywatności” oraz „Komunikacji w zakresie zgłaszania danych i towarów o charakterze bezprawnym”.

3.3. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika w terminie 14 dni od zawartej na odległość umowy o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Arena.pl. oraz w przypadku rozwiązania z innych przyczyn z umowy o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Arena.pl. Użytkownik traci również status Uczestnika Programu.

3.4. Z chwilą utraty statusu Uczestnika Programu zdobyte punkty przepadają.

3.5. Uczestnikiem Programu nie staje się Użytkownik, który nie dokonał rejestracji w Arena.pl.

3.6. Punkty zdobyte przez Uczestnika Programu rejestrowane są na Koncie Użytkownika w panelu Moja Arena.

3.7. Uczestnictwo w Programie wymaga dysponowania przez Uczestnika Programu urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji Użytkownika.

Artykuł 4. Przyznawanie punktów

4.1. Uczestnik Programu gromadzi punkty w wyniku podejmowania niżej wymienionych aktywności:

a) rejestracja w Arena.pl,
b) zakupy w Arena.pl.

4.2. Liczba punktów przyznawanych za dokonanie aktywności wskazanych w punkcie 4.1. powyżej przedstawia się następująco:

a) rejestracja w Arena.pl – 200 punktów;
b) zakup w Arena.pl – liczba punktów przyznawanych za dokonanie zakupu jest każdorazowo wskazywana w procesie nabywania towaru; liczba punktów uzależniona jest m.in. od rodzaju nabywanego towaru i wartości zakupu.

4.3. Organizator Programu zastrzega, iż podczas specjalnych akcji promocyjnych Organizator Programu może przyznawać Uczestnikom Programu wyższą wartość punktów za wskazane wyżej aktywności, na zasadach określonych w regulaminach promocji.

4.4. Oprócz punktów przyznawanych za wyżej wymienione aktywności Uczestnikom Programu mogą być także – podczas specjalnych akcji promocyjnych – przyznawane punkty za inne aktywności, na zasadach określonych w regulaminach promocji.

4.5. Punkty naliczane są automatycznie po zatwierdzeniu aktywności wskazanych w punkcie 4.1 powyżej i zapisywane w panelu Moja Arena.

4.6. Jeżeli Użytkownik odstąpi od umowy i zwróci towar, za zakup którego zostały naliczone punkty, liczba naliczonych z tytułu tej umowy punktów zostanie odjęta od puli punktów Uczestnika Programu dokonującego zakupu.

4.7. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy jedynie w zakresie części towarów nabytych w ramach jednej transakcji, punkty zostaną odjęte w liczbie odpowiadającej liczbie punktów naliczonych za zakup towaru, który został zwrócony.

4.8. Organizator Programu zastrzega, iż nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu punktów z jednego konta na drugie. Punkty nie są zbywalne.

4.9. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

4.10. Punkty przyznawane są Uczestnikom Programu w zamian za aktywność w serwisie Arena.pl. Brak podjęcia przez Uczestnika Programu aktywności wymienionej w pkt. 4.1 b) przez okres wynoszący co najmniej rok kalendarzowy skutkuje anulowaniem zdobytych punktów. Przed upływem ww. terminu i anulowaniem punktów Organizator Programu prześle Uczestnikowi Programu na adres e-mail informację o zbliżającym się terminie anulowania punktów.

4.11. Zgromadzone punkty uprawniają Uczestnika Programu do korzystania z Programu Korzyści, na zasadach opisanych poniżej.

Artykuł 5. Program korzyści

5.1. Uczestnik Programu, który zdobędzie wymaganą liczbę punktów, uzyskuje dostęp do korzyści przewidzianych Programem Korzyści, obejmujących prawo do bonusów.

5.2. Każdy Uczestnik Programu po zdobyciu wymaganej liczby punktów otrzymuje prawo do skorzystania z bonusów prezentowanych w panelu Moja Arena.

5.3. Bonusami mogą być np. multimedia, bilety do kina lub bilety na inne wydarzenia, e-booki, karty prepaid, nagrody rzeczowe, jak również rabaty na zakupy dokonywane w Arena.pl. Informacje o rodzajach bonusów, wysokości rabatów i kategorii produktów, w zakresie których rabaty mogą zostać wykorzystane, o okresie ważności przyznanych bonusów, jak również informacje o liczbie punktów przyporządkowanych do danego bonusu będą przekazywane Uczestnikom programu w panelu Moja Arena.

5.4. Skorzystanie przez Uczestnika Programu z bonusu prezentowanego w panelu Moja Arena powoduje pomniejszenie liczby punktów posiadanych przez Uczestnika Programu o wartość przyporządkowaną do konkretnego bonusu.

Artykuł 6. Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu i prawidłowości naliczania punktów uczestnictwa w Programie Korzyści mogą być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Organizatora Programu.

6.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Uczestnika Programu podany podczas rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

6.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator Programu zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.

6.4. Organizator Programu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Organizator Programu może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail.

Artykuł 7. Naruszanie postanowień Regulaminu

7.1. W przypadku, gdy Uczestnik Programu:

a) udostępnia Konto osobie nieupoważnionej,
b) podejmuje działania na szkodę Organizatora Programu i Uczestników Programu,
c) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
Organizator Programu wezwie Uczestnika Programu do zaniechania naruszeń.

7.2. W przypadku niezaniechania przez Uczestnika Programu mimo wezwania naruszeń wskazanych w pkt. 7.1 powyżej, Organizator Programu może skorzystać z przewidzianego w art. 14 ust. 4 „Regulaminu Arena.pl” uprawnienia do rozwiązania umowy o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Arena.pl za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

7.3. Niezależnie od rozwiązania umowy o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Arena.pl Uczestnik Programu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do rozwiązania umowy, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Organizatora Programu i Uczestników Programu.

Artykuł 8. Zmiana warunków uczestnictwa w Programie

8.1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora Programu. Zmiany mogą być uzasadnione:

a) potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu;
b) potrzebą wprowadzenia dodatkowych korzyści dla Uczestników Programu w celu podniesienia atrakcyjności Programu;
c) zmianą procesów lub systemów sprzedaży w Arena.pl;
d) koniecznością modyfikacji systemów informatycznych;
e) potrzebą dostosowania niniejszego Regulaminu lub Programu do wymogów prawnych, w szczególności do zmian w przepisach prawa;
f) potrzebą zapobiegania nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu przez Uczestników Programu.

8.2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora Programu, który jednak nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w Arena.pl. Organizator Programu dostarczy Uczestnikom Programu zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail.

8.3. Zmiana Regulaminu nie spowoduje zmniejszenia ani ograniczenia uprawnień Uczestników Programu wynikających z uczestnictwa w Programie.

8.4. Uczestnik Programu przy pierwszym logowaniu w Arena.pl zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości jej akceptacji. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Programie.

Artykuł 9. Zakres odpowiedzialności organizatora Programu

9.1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika Programu nieprawdziwych danych lub niezaktualizowania tych danych. Uczestnik Programu ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

9.2. Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator Programu nie ma jakiegokolwiek wpływu.

Artykuł 10. Ochrona i poufność danych

10.1. Podane przez Uczestników Programu dane osobowe Organizator Programu, pełniący rolę administratora danych osobowych, gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w „Polityce Prywatności”, „Polityce plików Cookies” oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10.2. Priorytetem Organizatora Programu jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Uczestników Programu.

10.3. Uczestnik Programu w celu skorzystania z bonusów oferowanych w ramach Programu Korzyści może być zobowiązany do wskazania w formularzu imienia, nazwiska oraz pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie.

10.4. Dane osobowe Uczestników Programu podawane w celu skorzystania z Programu Korzyści mogą być przez Organizatora Programu przekazywane podmiotom trzecim wykonującym, na zlecenie Organizatora Programu, zadania związane z realizacją Programu Korzyści.

10.5. Organizator Programu zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Uczestników Programu, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.
10.6. Z chwilą zakończenia uczestnictwa w Programie Organizator Programu zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu w celach realizacji Programu. Organizator Programu zastrzega sobie jednak prawo przechowywania danych dla celów dowodowych.

Artykuł 11. Zakończenie Programu

11.1. Program jest nieograniczony w czasie i obowiązuje do odwołania.

11.2. Odwołanie Programu może nastąpić jedynie po wcześniejszym trzymiesięcznym uprzedzeniu, które zostanie opublikowane na stronie Arena.pl i przekazane indywidulanie do wiadomości Uczestników Programu w panelu Moja Arena oraz drogą elektroniczną na adres e-mail.

11.3. W okresie od upublicznienia informacji o zamiarze odwołania Programu do zakończenia Programu Uczestnicy Programu będą mieć zapewnioną możliwość zamiany punktów na bonusy w ramach Programu Korzyści, ograniczone zostanie natomiast przyznawanie punktów za podejmowane aktywności w serwisie Arena.pl.

Artykuł 12. Postanowienia końcowe

12.1. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

12.2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

12.3. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Programie będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

12.4. Konsument może także skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

12.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Organizatorem Programu a Uczestnikiem Programu będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1