Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia z Arena.pl sp. z o.o. (Administrator) Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Kupujący będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone poprzez wybranie odpowiedniego linka w arena.pl (oświadczenie jest złożone natychmiast) albo wysłanie oświadczenia do Administratora (oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy Administrator mógł zapoznać się z jego treścią). Powyższy termin uznaje się za zachowany, jeśli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed jego upływem (niezależnie od daty otrzymania go przez Administratora).

Możliwe jest skorzystanie ze wzoru oświadczenia dostępnego poniżej.

Jednakże prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który podjął czynności w arena.pl, wskutek których Administrator rozpoczął świadczenie usług, w szczególności, jeżeli podjął jakąkolwiek czynność wyrażającą chęć zawarcia umowy obejmującej Towar (zgodnie z art. 6 ust. 1 Regulaminu arena.pl).

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Nadawca:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail podany przy rejestracji:

Odbiorca:
Arena.pl sp. z o.o.
ul. Jasielska 16A
60–476 Poznań
pomoc@arena.pl


Oświadczam, że odstępuję od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w arena.pl zawartej dnia ____________ /data dokonania rejestracji/, wobec nie skorzystania z usług w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

____________________
/czytelny podpis/