Polityka Prywatności (archiwum)

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności 

1. Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”), przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych w serwisie internetowym udostępnianym w domenie arena.pl (zwanym dalej „arena.pl”) przez użytkowników Internetu (zwanych dalej „Użytkownikami”). 

2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. 

3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Osoby odwiedzające arena.pl mogą przeglądać strony internetowe arena.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Artykuł 2.  Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach realizacji usług świadczonych przez Administratora, w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz rozliczenia stosunku prawnego zawieranego między Administratorem a Użytkownikiem, albo zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym Użytkownikom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług oferowanych przez Administratora zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach arena.pl między Użytkownikami.

4. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników (np. w celu realizacji dostawy lub w związku z płatnością), w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Użytkownik, przekazując Administratorowi dane osób trzecich, każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.

Artykuł 3.  Gromadzenie danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. W celu dokonania rejestracji w arena.pl Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego w arena.pl, zgodnie z art. 3 ust. 1, 2 lub 3 Regulaminu arena.pl. 

3. W przypadku rejestracji i logowania się do arena.pl, przy korzystaniu z nazwy (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, wskazanych w art. 3 ust. 2 Regulaminu arena.pl, dane zawarte w profilach tych serwisów przekazane i gromadzone w arena.pl traktowane są jak dane zgłoszone przez Użytkownika do rejestracji w arena.pl.

4. W celu zawarcia lub wykonania umowy poprzez narzędzia udostępnione w ramach arena.pl między Użytkownikami, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu arena.pl.

Artykuł 4.  Zakres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do realizacji usług świadczonych przez Administratora, przesyłania Użytkownikom informacji o Administratorze i jego usługach, a także w celach statystycznych. Dane osobowe Użytkownik mogą być także przetwarzanie w zakresie udzielonej zgody i w celu z niej wynikającym.

2. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Użytkowników, którzy zrezygnowali z otrzymanego zaproszenia do uczestnictwa w arena.pl, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu informowania o usługach oferowanych przez Administratora, obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymanego zaproszenia.

3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 5.  Kontrola przetwarzania danych osobowych 

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

2. Skorzystanie z uprawnień wskazanych w ust. 1 powyżej, za wyjątkiem danych edytowalnych, o których mowa w art. 3 ust. 11 Regulaminu arena.pl, jest realizowane za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego w arena.pl. W tym celu, w odpowiednim polu formularza Użytkownik powinien określić treści swojego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) oraz poczty e-mail Użytkownika, podanej podczas rejestracji w arena.pl.

3. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 6.  Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach niewskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0