Lista towarów zakazanych

Artykuł 1.

Użyte w niniejszej Liście terminy oznaczają:

1. Administrator oznacza spółkę Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789 (REGON 122527276, NIP 9452167772), z którą można kontaktować się przez adres e-mail: pomoc@arena.pl.

2. arena.pl oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny w domenie arena.pl.

3. Sprzedawca oznacza podmiot będący Sprzedawcą w rozumieniu Regulaminu arena.pl.

4. Towar oznacza rzecz lub usługę będącą przedmiotem umów zawieranych w arena.pl.

5. Regulamin arena.pl oznacza Regulamin arena.pl, określający zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach arena.pl.

Artykuł 2.

Sprzedawca ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu arena.pl, niniejszej Listy, jak również powszechnie przyjętych norm etycznych, moralnych i obyczajowych w zakresie treści wykorzystywanych w arena.pl. Przez treści rozumie się wszelkie informacje wykorzystywane w arena.pl, w szczególności w formie pisemnej, nicki, odnośniki do stron zewnętrznych, pliki multimedialne, jak również pliki graficzne.

Sprzedawca w szczególności zobowiązany jest do:
1. nieumieszczania w arena.pl i niewykorzystywania w jakikolwiek sposób, treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

a) obraźliwych, oszczerczych lub naruszających dobra osobiste innych osób;
b) nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów pomiędzy narodami lub religiami;
c) naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów naruszających lub prowadzących do naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
d) naruszających prawa własności przemysłowej, czy też prowadzących do naruszenia praw własności przemysłowej, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw własności przemysłowej;
e) naruszających zasady uczciwej konkurencji lub dobre obyczaje kupieckie,
f) będących tajemnicą przedsiębiorstwa osób trzecich,

2. niekorzystania z arena.pl do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, a w szczególności:

a) nieprzesyłania niezamówionej informacji handlowej;
b) nieudostępniania plików lub hiperłączy do plików zawierających treści wskazane w ust. 1 powyżej;
c) nieudostępniania treści szkodliwych, w tym wirusów komputerowych lub innych plików o podobnym działaniu,

3. nieoferowania w arena.pl Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, (co dotyczy w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej) lub których oferowanie może stanowić naruszenie dobrych obyczajów,

4. nieoferowania w arena.pl Towarów, w stosunku do których obowiązujące przepisy prawa wymagają uzyskania przez Administratora zgody lub koncesji na obrót nimi (w tym na pośrednictwo polegające na pomocy w zawieraniu umów).

Artykuł 3.

Z zastrzeżeniem art. 4, w arena.pl zabronione jest oferowanie (w tym publikowanie zdjęć) następujących Towarów (w tym, jako gratis – bezpłatny dodatek do innego towaru):

1. pozyskanych w sposób bezprawny (w szczególności pochodzących z kradzieży i przemytu),
2. zawierających treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów pomiędzy narodami lub religiami,
3. zawierających treści pornograficzne,
4. niebezpiecznych substancji chemicznych w postaci czystej, mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku,
5. narkotyków, substancji psychotropowych i środków odurzających, a także innych substancji, które przeznaczone są do stosowania, jako środki zastępcze substancji psychotropowych i środków odurzających, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany (w tym w szczególności tzw. „dopalaczy”),
6. broni palnej (w szczególności myśliwskiej, bojowej, sportowej, alarmowej, sygnałowej), broni pneumatycznej, jak również amunicji,
7. broni białej w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
8. kastetów i nunczaków,
9. pałek stosowanych w siłach zbrojnych, formacjach uzbrojonych oraz ochronnych (w tym pałek wielofunkcyjnych, np. pałek „tonfa”, pałek teleskopowych, szturmowych i obezwładniających),
10. broni cięciwowej w postaci kusz,
11. urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
12. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych (w szczególności fajerwerków, świec dymnych, prochu palnego),
13. miotaczy gazu (w tym gazu pieprzowego), niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót są ograniczone przepisami prawa,
14. rybackich narzędzi i urządzeń połowowych, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa,
15. zabytków, antyków oraz dzieł sztuki,
16. produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, oraz innych substancji czynnych,
17. napojów alkoholowych,
18. wyrobów tytoniowych oraz nieprzetworzonego tytoniu,
19. organów i wydzielin ludzkich,
20. organów zwierzęcych,
21. żywych zwierząt, za wyjątkiem bezkręgowców nienależących do gatunków chronionych,
22. martwych zwierząt należących do gatunków chronionych, ich części lub produktów pochodnych,
23. materiałów zawierających treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,
24. danych osobowych i adresowych (w tym bazy adresów e-mail),
25. prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich oraz podobnych, jak również usług związanych z ich tworzeniem,
26. muzyki, filmu, oprogramowania i innych towarów naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej),
27. produktów nieoryginalnych (tj. towarów lub usług oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług),
28. udziałów w spółkach, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych, jak również wszelkich innych instrumentów finansowych oferowanych, jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,
29. wyrobów z metali szlachetnych, niespełniających wymogów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze,
30. usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych,
31. systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany numer ISBN,
32. katalogów wysyłkowych, katalogów sprzedaży bezpośredniej służących do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,
33. kuponów zniżkowych i rabatowych,
34. biletów na mecze piłki nożnej,
35. kart platform cyfrowych (w szczególności NC+, Cyfrowego Polsatu, Wizji TV), jak również dekoderów będących własnością operatorów tych platform, oferowanych w ramach odsprzedaży,
36. pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem motorowerów, motocykli, quadów, statków wodnych i statków powietrznych,
37. dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano,
38. motoryzacyjnych programów serwisowych,
39. nielegalnych kopii oprogramowania, gier lub filmów (także tzw. „kopii bezpieczeństwa”) naruszających prawa autorskie,
40. oprogramowania na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware lub abandonware,
41. kluczy seryjnych sprzedawanych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania,
42. oprogramowania umożliwiającego lub służącego do prowadzenie działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

a) oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
b) oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
c) oprogramowania i urządzeń służących do usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, telefonów komórkowych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związanych z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
d) oprogramowania umożliwiającego generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiających masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody,

43. instrukcji oraz adresów stron internetowych (linków) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informacje umożliwiające lub ułatwiające:

a) tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione;
b) naruszenie obowiązujących przepisów prawa,

44. kont w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:

a) kont komunikatorów internetowych;
b) kont bezpłatnej poczty elektronicznej (adresów e-mail);
c) dostępów do stron torrentowych;
d) kont utworzonych w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszeń do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont,

45. kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz związanych z nimi usług,
46. kont na platformach cyfrowej dystrybucji gier, kont w grach online, czasu im poświęconego oraz wszelkich elementów stworzonych przez użytkowników w tych grach (w szczególności postaci, środków płatniczych, itemów),
47. usług e-mailingu (tj. obsługi masowej korespondencji elektronicznej),
48. usług i przedmiotów związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium),
49. ofert pracy:

a) z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym ofert pracy ze sprzedażą opartą na katalogach;
b) będących udziałem w systemach partnerskich;
c) poza terytorium Polski,

50. usług ubezpieczeniowych, z wyłączeniem usług oferowanych wraz z Towarem i dotyczących go,
51. innych usług, które nie zostały uregulowane powyżej, za wyjątkiem:

a) usług biur podróży,
b) usług finansowych.

Artykuł 4.

Następujące Towary mogą być oferowane w arena.pl po spełnieniu dodatkowych warunków:

1. produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza (za wyjątkiem produktów, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta) – pod warunkiem, że sprzedawcą jest apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, a sprzedaż następuje przy zachowaniu warunków wskazanych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych),
2. dekodery telewizji cyfrowych niebędące własnością operatorów – pod warunkiem podania numeru seryjnego dekodera,
3. publikacje w formie elektronicznej (e-booki) sprzedawane przez ich wyłącznych autorów lub wydawców oraz podmioty, które zawarły z nimi stosowne umowy – pod warunkiem podania nadanego publikacji numeru ISBN, weryfikowalnego w momencie wystawienia towaru,
4. oprogramowanie na licencji OEM lub powszechnej licencji publicznej GNU GPL – pod warunkiem, że jego sprzedaż nie narusza warunków licencji,
5. instrukcje obsługi sprzętu sprzedawane, jako odrębny przedmiot – pod warunkiem, że są oferowane na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta,
6. niewypełnione karty gwarancyjne – pod warunkiem, że są dołączone do przedmiotu, którego gwarancja dotyczy,
7. bony (talony) na usługi – pod warunkiem, że dotyczą wyłącznie usług, a ich wartość obejmuje całość kwoty należnej za usługę,
8. bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe – pod warunkiem, że cena biletu jest taka sama jak jego wartość nominalna (wydrukowana na bilecie); w razie wymiany wartość przedmiotu wymienianego musi być taka sama lub niższa jak wartość nominalna, wydrukowana na bilecie,
9. broń palna i jej istotne części – pod warunkiem, że jest to broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną), wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika,
10. wiatrówki – pod warunkiem, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 J,
11. amunicja lub jej istotne części – pod warunkiem, że jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi, ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.