Komunikacja w zakresie zgłaszania danych i towarów o charakterze bezprawnym obowiązująca do 24.02.2015.

Artykuł 1.

1. Każdy z Użytkowników platformy handlowej dostępnej pod adresem: 1. www.arena.pl, zwanej dalej Serwisem, jak również osoby, niebędące jego Użytkownikami, może zgłaszać fakt umieszczenia w Serwisie danych i towarów o charakterze bezprawnym, wskazanych w Polityce usuwania danych i towarów o charakterze bezprawnym.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane:

a) pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Arena.pl sp. z o.o., ul.Jasielska 16a, 60-476 Poznań

b) za pośrednictwem formularza pt. „Zgłoś naruszenie zasad”, dostępnego w karcie produktu.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, winno zawierać:

a) krótki opis podstawy zgłoszenia – wskazanie, jakie treści lub towary i przez kogo publikowane lub sprzedawane są kwestionowane przez zgłaszającego (o ile to możliwe – wraz z linkiem),

b) ewentualnie wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (o ile dotyczy) lub imię i nazwisko oraz adres do korespondencji zgłaszającego (w przypadku, gdy nie jest on Użytkownikiem) – o ile zgłaszający chce otrzymać informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.

4. Administrator niezwłocznie rozpatrzy zasadność zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku jej potwierdzenia – podejmie kroki wskazane w Polityce usuwania danych i towarów o charakterze bezprawnym.

5. Zgłaszający otrzyma informację o rozpatrzeniu zgłoszenia na adres e-mail lub inny adres do korespondencji, o ile został podany. W zależności od jej treści informacja może mieć charakter automatyczny.

Artykuł 2.

1. Niezależnie od procedury wskazanej w art. 1, Administrator w sposób stały monitoruje zawartość Serwisu pod kątem umieszczania w nim danych i towarów o charakterze bezprawnym.

2. W przypadku stwierdzenia, że w Serwisie umieszczone zostały dane i towary o charakterze bezprawnym, Administrator podejmie kroki wskazane w Polityce usuwania danych i towarów o charakterze bezprawnym.

Artykuł 3.

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0