Regulamin arena.pl obowiązujący Użytkowników, którzy zarejestrowali się w serwisie przed 30.06.2017 roku

REGULAMIN ARENA.PL

Regulamin obowiązujący od 7. kwietnia 2017 r. do odwołania.

Artykuł 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. Administrator oznacza spółkę Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789 (REGON 122527276, NIP 9452167772), z którą można kontaktować się przez adres e-mail: pomoc@arena.pl.

2. arena.pl oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny w domenie arena.pl.

3. Konto oznacza posiadane przez Użytkownika w arena.pl konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi oraz korzystać z usług arena.pl.

4. Kupujący oznacza Użytkownika, który jest zarejestrowany w arena.pl w celu kupowania Towarów.

5. Niezalogowany Kupujący oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która kupuje Towar bez zalogowania do Konta.

6. Sprzedawca oznacza Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który jest zarejestrowany w arena.pl w celu sprzedawania Towarów.

7. Towar oznacza rzecz lub usługę będącą przedmiotem umów zawieranych w arena.pl.

8. Użytkownik oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w arena.pl jako Kupujący lub Sprzedawca.

9. Umowa oznacza umowę o świadczenie usług w arena.pl drogą elektroniczną zawartą przez Administratora z Użytkownikiem.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w arena.pl.

2. Korzystanie z arena.pl wymaga dysponowania przez Użytkownika urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji.

3. Możliwe jest zgłaszanie Administratorowi informacji o umieszczaniu w arena.pl danych i Towarów o charakterze bezprawnym.

4. Prawidłowe funkcjonowanie arena.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Polityka przerw technicznych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Artykuł 3. Rejestracja i logowanie

1. Osoba chcąca korzystać z arena.pl musi dokonać rejestracji w celu utworzenia Konta. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dokonania rejestracji.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w elektronicznym formularzu rejestracyjnym adresu e-mail oraz hasła. Na wskazany adres e-mail Administrator wysyła wiadomość zawierającą informację o sposobie aktywacji Konta przez Użytkownika.

3. Rejestracja oraz logowanie do arena.pl może odbywać się również przy wykorzystaniu nazwy (loginu) i hasła z innych serwisów internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z arena.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w arena.pl są traktowane jak dane zgłoszone przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta.

4. Kupujący chcący uzyskać status Sprzedawcy musi podać w elektronicznym formularzu rejestracyjnym dodatkowe dane, takie jak:

a) nazwę, pod którą będzie widoczny w arena.pl (tzw. nick) – może być ona ustalona w sposób dowolny (w tym fantazyjny), jednakże z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Nazwa ta nie może w szczególności naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów, praw osób trzecich oraz wprowadzać w błąd (w tym co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, oferowanych Towarów oraz powiązań z innymi podmiotami),
b) nazwę (firmę) widniejącą w odpowiednim rejestrze lub ewidencji,
c) NIP,
d) numer REGON,
e) numer rachunku bankowego,
f) adres wraz z kodem pocztowym,
g) imię i nazwisko osoby kontaktowej,
h) numer telefonu osoby kontaktowej,
i) adres e-mail do kontaktu.

5. Jeżeli do prowadzenia działalności przez Sprzedawcę niezbędne jest posiadanie dodatkowych uprawnień, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji, zobowiązany jest on do przesłania Administratorowi skanu takiego dokumentu wraz z aktualnym na dzień wysyłki oświadczeniem, iż zawarte w nim dane nie uległy zmianie.

6. Administrator dokonuje weryfikacji Sprzedawcy poprzez porównanie podanych danych z danymi ujawnionymi w rejestrach i ewidencjach. Administrator może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia stwierdzonych rozbieżności, żądania przesłania dokumentów potwierdzających prawdziwość danych, jak również żądania wskazania grupy Towarów, jakie zamierza oferować w arena.pl.

7. Administrator może dokonać dodatkowej weryfikacji Sprzedawcy poprzez sprawdzenie jego wiarygodności w innych źródłach, w szczególności w portalach opiniotwórczych.

8. Negatywna weryfikacja Sprzedawcy w zakresie wskazanym w ust. 5, 6 lub 7 powyżej na etapie weryfikacji powoduje brak możliwości zakończenia tego procesu, o czym Sprzedawca zostaje poinformowany przez Administratora. W przypadku negatywnej weryfikacji po aktywacji Konta, Administrator może zawiesić świadczenie usług jednocześnie kontaktując się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości.

9. Pozytywna weryfikacja Sprzedawcy powoduje wysłanie na adres e-mail podany przy rejestracji wiadomości o ukończeniu weryfikacji.

10. Pozytywna weryfikacja Sprzedawcy powoduje złożenie zlecenia utworzenia dla niego konta w serwisie udostępnionym przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę. Aktywacja Konta wymaga akceptacji przez Sprzedawcę regulaminu wyspecjalizowanej instytucji płatniczej, zawarcia umowy z tą instytucją oraz przeprowadzenia u niej weryfikacji finansowej w przeciągu 30 dni od dnia wysłania wiadomości wskazanej w ust. 9 powyżej. Akceptacja regulaminu wyspecjalizowanej instytucji płatniczej jest równoznaczna z wyrażeniem przez Sprzedawcę zgody na przekazanie do niej danych niezbędnych do utworzenia konta.

11. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika oraz historię jego działalności w arena.pl. W przypadku zmiany danych ujawnionych w Koncie Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznego zaktualizowania w formularzu umieszczonym w Panelu Kupującego. Aktualizacja danych nieedytowalnych w formularzu wymaga wysłania tych danych do Administratora za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.

12. Do logowania służy adres e-mail podany w procesie rejestracji. Zmiana adresu e-mail służącego do logowania nie jest możliwa.

Artykuł 4. Korzystanie z arena.pl

1. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem arena.pl, w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Użytkownikom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownikowi nie wolno udostępniać Konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

3. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zmierzających do unikania zapłaty opłat lub prowizji.

4. Nie istnieje możliwość transferu danych z jednego Konta na inne.

5. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w arena.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem, bez zgody Administratora. Zabronione jest również wykorzystywanie bez zgody Administratora oznaczeń arena.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki.

Artykuł 5. Wystawianie Towaru

1. Sprzedawca wystawia Towar poprzez:

a) publikację informacji o Towarze, w tym wskazanie pełnej nazwy Towaru oraz jego opisu,
b) wskazanie stałej ceny za jedną sztukę (ofertę), określonej z góry, przy czym cena Towaru musi być ceną podaną w polskiej walucie w wysokości brutto,
c) dodanie zdjęcia Towaru,
d) wskazanie kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj i przeznaczenie Towaru,
e) określenie dostępnej ilości Towaru (stanu magazynowego) oraz dostępności Towaru (orientacyjnego terminu skompletowania),
f) określenie warunków umowy zawieranej z Kupującym, w tym w szczególności warunków płatności, warunków i form dostawy, kosztów i terminu dostawy, informacji o sposobie reklamacji, udzielanej gwarancji, informacji o prawie i sposobie odstąpienia od umowy.

2. Sprzedawca może wystawić Towar przy użyciu:

a) Panelu Sprzedawcy,
b) interfejsu wymiany informacji API arena.pl.

3. Sprzedawca wystawia Towar przy użyciu Panelu Sprzedawcy poprzez jego manualne uzupełnienie.

4. API arena.pl umożliwia korzystanie z interfejsu dostępowego pozwalającego na komunikację zewnętrznego oprogramowania z zasobami arena.pl. Celem otrzymania możliwości wystawiania Towaru przy użyciu API arena.pl należy uzyskać klucz dostępu API oraz access point (adres dostępowy poprzez pobranie z arena.pl.) Administrator ma prawo unieważnienia pobranego klucza dostępu API arena.pl, jeżeli Sprzedawca w ocenie Administratora nie daje należytej rękojmi rzetelnego i zgodnego z niniejszym Regulaminem postępowania, narusza interesy Administratora lub osób trzecich.

5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zestaw metod API arena.pl odpowiadał funkcjonalnościom arena.pl i był wolny od błędów. Każdorazowe korzystanie z API arena.pl odbywa się na własne ryzyko Sprzedawcy, na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Administratora. Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z korzystania z API arena.pl spoczywa na Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść umieszczonej oraz wyświetlanej oferty, w szczególności ma obowiązek aktualizowania swojej oferty.

7. Sprzedawca oferując Towar zobowiązany jest zadbać, aby:

a) umieszczone dane były w pełni rzetelne i zgodne z wymogami prawa, w tym uwzględniały informacje wymagane przepisami dotyczące transakcji z konsumentami,
b) nie doszło do naruszenia praw osób trzecich oraz renomy Administratora,
c) formułowane przekazy nie wprowadzały w błąd innych Użytkowników i dotyczyły wyłącznie wystawianego Towaru.

8. Sprzedawca do oznaczania Towaru nie może używać haseł i znaków, które nie dotyczą właściwości tego Towaru.

9. Wszelkie zmiany dotyczące Towaru nie mogą negatywnie wpływać na relacje z Kupującymi, którzy przyjęli ofertę przed dokonaniem danej zmiany.

10. Sprzedawca nie może publikować treści, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcają do kupienia Towaru poza arena.pl. Sprzedawca nie może również publikować reklam, ogłoszeń i informacji o towarach bądź usługach nieoferowanych w arena.pl. Zdania poprzednie dotyczą w szczególności odnośników do innych, niż arena.pl, stron i serwisów internetowych oraz ujawniania przez Sprzedawcę numeru rachunku bankowego przed zawarciem umowy z Kupującym.

11. Sprzedawca może oferować wyłącznie rzeczy nowe i pełnowartościowe, przy czym za takie traktowane są również rzeczy powystawowe. Sprzedawca jest zobowiązany do ujęcia w treści oferty informacji o cechach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Niezależnie od tego, każdy Sprzedawca jest zobowiązany do podania w opisie oferty wszystkich istotnych cech Towaru, w tym dotyczących jego pochodzenia, jakości i opakowania.

12. Zamieszczając Towar Sprzedawca oświadcza, że czynność ta nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy obejmującej Towar.

13. Administrator ma prawo zmienić kategorię, w jakiej oferowany jest dany Towar bez konieczności poinformowania Sprzedawcy.

14. Zamieszczając Towar Sprzedawca wyraża zgodę na publikację zawartych w niej informacji w celach promocji arena.pl.

15. Zamieszczając w arena.pl oraz przekazując Administratorowi innymi sposobami materiały graficzne Sprzedawca oświadcza, że są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, jak również, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa do tego, aby materiały mogły być udostępniane w celach komercyjnych w arena.pl. Sprzedawca oświadcza również, że udostępnienie oraz opublikowanie przekazywanych materiałów nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Jednocześnie Sprzedawca zezwala Administratorowi na opracowywanie przekazanych materiałów graficznych w celu powstania utworów zależnych, w szczególności banerów reklamowych. Z tytułu korzystania przez Administratora z materiałów graficznych Sprzedawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

16. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich zgłoszonych mu roszczeniach osób trzecich do przekazywanych materiałów graficznych oraz o wszelkich zdarzeniach ograniczających jego prawo do dysponowania materiałami graficznymi.

17. Na zamieszczane w arena.pl oraz przekazywane Administratorowi innymi sposobami materiały graficzne Sprzedawca udziela licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na okres do 3 miesięcy po wygaśnięciu Umowy. Licencja uprawnia do prezentowania materiałów w arena.pl, do ich publikowania w celu promocji arena.pl oraz ich opracowywania w celu powstania utworów zależnych, w szczególności banerów reklamowych.

18. Na materiałach graficznych nie mogą znajdować się logotypy (znaki słowne lub graficzne) inne, niż służące do prawidłowego oznaczenia oferowanego Towaru lub Sprzedawcy. W szczególności zakazane jest umieszczanie oznaczeń mających na celu wywołanie wrażenia, że oferta jest wyjątkowa, najkorzystniejsza lub że jej przyjęcie wiąże się z uzyskaniem przez Kupującego dodatkowych profitów.

 

Artykuł 6. Zawieranie umów w arena.pl

1. W arena.pl Sprzedawca publikuje oferty sprzedaży Towarów. Kupujący dokonuje wyboru Towaru poprzez jego dodanie do wirtualnego koszyka. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego, czyli wybrania opcji “Kupuję i płacę” w wirtualnym koszyku.

2. Przed wybraniem opcji “Kupuję i płacę” Kupujący zobowiązany jest do wskazania imienia i nazwiska albo nazwy, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy jego danych niezbędnych do realizacji zawartej umowy, w szczególności danych kontaktowych.

3. Dalsze czynności po zawarciu umowy sprzedaży regulowane są przepisami prawa, przy czym Sprzedawca i Kupujący winni nawiązać ze sobą kontakt nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Sprzedawca zobowiązany jest uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności dotyczące obrotu z konsumentami i wynikające z nich obowiązki informacyjne.

5. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o umowach zawartych w arena.pl.

6. Zmiana adresu dostawy wymaga uzgodnienia ze Sprzedawcą nowych warunków dostawy.

7. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jej treść i wykonanie.

Artykuł 7. Płatności za Towar

1. Kupujący może dokonać płatności:

a) przy odbiorze towaru – jeżeli Sprzedawca umożliwi taką formę,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem arena.pl – z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.

2. Jeżeli Kupujący wybierze płatność w formie elektronicznej za pośrednictwem arena.pl, w szczególności za pomocą kart płatniczych z funkcją płatności internetowych, przelewów bankowych lub na raty poprzez pośredników kredytowych, zostanie przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie takiej płatności, za działanie której odpowiada instytucja płatnicza.

3. Kupujący nie może odwołać zlecenia przelewu po jego wykonaniu. Momentem zapłaty jest moment, w którym Sprzedawca otrzymał środki pieniężne. W przypadku niepoprawnie wypełnionych danych do przelewu, Kupujący nie może podnosić wobec Sprzedawcy zarzutów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, jeżeli okoliczność ta wynika z błędnych danych.

4. Reklamacja dotycząca płatności dokonanej za pomocą karty płatniczej (tzw. chargeback) powinna być zgłoszona przez Kupującego do banku z którego nastąpiła płatność. W toku postępowania reklamacyjnego dot. chargeback Administrator nie może odmówić jej uznania, chyba że zachodzą podejrzenia, że transakcja została dokonana przez Kupującego w celu obejścia przepisów prawa albo niniejszego Regulaminu, jak również podejrzenia, że reklamacja została zgłoszona w celu pokrzywdzenia Administratora albo Sprzedawcy.

Artykuł 8. Komentarze

1. W arena.pl Kupujący ma możliwość publikacji oceny w skali od 1 do 5 oraz komentarzy opisowych, przy czym są one możliwe od 7. dnia liczonego od dnia zawarcia umowy nabycia Towaru. Ocena i komentarze stanowią wyrażenie opinii co do przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy.

2. Kupujący ocenia Sprzedawcę w skali od 1 do 5 w następujących obszarach:

a) czas realizacji umowy,
b) zgodność Towaru z opisem,
c) kontakt ze Sprzedawcą.

3. Średnia ocena dotycząca wszystkich transakcji Sprzedawcy jest publikowana na karcie Sprzedawcy. Poszczególne oceny Kupujących w każdym z trzech ocenianych obszarów są widoczne na karcie Sprzedawcy w zakładce „Opinie o nas”. Przy każdej poszczególnej ocenie widnieje zdjęcie profilowe Kupującego (jeżeli udostępnił je w Koncie) oraz jego niepełny adres e-mail podany przy rejestracji Średnia ocena oraz poszczególne oceny z danego obszaru są jawne i dostępne dla osób korzystających z arena.pl.

4. Komentarze opisowe są widoczne tylko dla Sprzedawcy.

5. Komentarze winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście. Kupujący publikuje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:

a) związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych,
b) o treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą,
c) ujawniających dane osobowe Użytkowników lub innych osób (w szczególności imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu),
d) wskazujących bezpośrednio lub pośrednio adres strony internetowej niezwiązanej z arena.pl.

7. Administrator nie ingeruje w oceny i komentarze za wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 6 powyżej. W pozostałych przypadkach Administrator usuwa ocenę lub usuwa albo edytuje komentarz, gdy:

a) otrzyma prawomocne lub podlegające wykonaniu orzeczenie sądu zawierające nakaz usunięcia albo edycji,
b) wystąpią okoliczności przewidziane przepisami prawa uprawniające lub nakazujące Administratorowi taką ingerencję,
c) został opublikowany w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy,
d) otrzyma zgodę Sprzedawcy i Kupującego będących stronami danej umowy, przy czym Sprzedawca dokona zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w arena.pl, a Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zgłoszeniu wyrazi zgodę na usunięcie lub edycję komentarza.

8. Kupujący tylko jeden raz może ocenić i skomentować daną umowę sprzedaży. W przypadku usunięcia oceny lub komentarza z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej Kupujący może dokonać ponownej oceny lub wystawić komentarz.

9. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia oceny lub usunięcia albo edycji komentarza danego Kupującego, wynikającego z jego celowania działania, Administrator może zablokować Kupującemu możliwość wystawiania komentarzy.

Artykuł 9. Newsletter

1. Za zgodą Użytkownika Administrator może świadczyć drogą elektroniczną usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym wysyłaniu reklam i informacji handlowych, w szczególności o promocjach, wybranych Towarach, konkursach, nowościach w arena.pl, a także o usługach świadczonych przez Administratora. Usługa polega na wysyłaniu wybranych treści pocztą elektroniczną. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny.
c) zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników, dopuszcza się działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

Artykuł 10. Dane osobowe

1. Administrator pełni rolę Administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Użytkownika.

2. Podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką plików Cookies.

3. Z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika jedynie w celu realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy.

4. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane innemu Użytkownikowi jedynie w celu wykonania umowy zawartej przez te osoby w arena.pl.

5. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika, dlatego wdrożył przewidziane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie tych danych.

6. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzone przez Administratora podmiotom trzecim, które na jego zlecenie wykonują zadania związane z realizacją Umowy.

7. Administrator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Użytkownika, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.

8. Dane osobowe Kupującego wyświetlane są w arena.pl do momentu wygaśnięcia Umowy i tylko w historii zamówień Sprzedawcy. Dane osobowe Sprzedawcy wyświetlane są w arena.pl nie dłużej niż przez 3 miesiące po wygaśnięciu Umowy. Po wygaśnięciu Umowy dane Sprzedawcy wyświetlane są tylko w karcie Towaru oraz w historii zamówień Kupującego.

Artykuł 11. Odpłatność za korzystanie z arena.pl

1. Usługi świadczone na podstawie Umowy mogą być odpłatne. Do uiszczenia opłat i prowizji zobowiązany jest Sprzedawca.

2. Prowizja naliczana jest za każdą umowę, do zawarcia której doszło bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem arena.pl. W przypadku, gdy do zawarcia umowy dochodzi w arena.pl prowizja naliczana jest w momencie przyjęcia oferty przez Kupującego.

3. Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za zakończone okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku, gdy za dany okres rozliczeniowy suma prowizji należnych Administratorowi nie przekroczy kwoty 10 zł brutto, rozliczona zostanie wraz z należnościami za kolejny okres rozliczeniowy, a gdy suma prowizji za oba okresy nie przekroczy tej kwoty, należności rozliczone zostaną po upływie kolejnego (trzeciego) okresu rozliczeniowego bez względu na łączną sumę prowizji za te okresy.

4. Opłaty i prowizje płatne są na podstawie faktury VAT wystawianej przez Administratora w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem ust. 3 powyżej. Faktura VAT doręczana jest Sprzedawcy w formie elektronicznej (plik w formacie PDF) poprzez zamieszczenie na Koncie oraz wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail do kontaktu.

5. Faktury VAT wystawiane są z użyciem danych Sprzedawcy zawartych na Koncie. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o każdej zmianie danych identyfikacyjnych objętych treścią faktury. Dane Sprzedawcy objęte treścią faktury VAT uznaje się za skutecznie zaktualizowane z dniem potwierdzenia aktualizacji przez Administratora.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

7. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość, Sprzedawca może za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego złożyć wniosek o wyzerowanie prowizji naliczonej przez Administratora w tym zakresie, jak również złożyć zastrzeżenia co do Kupującego, które powinien uzasadnić. We wniosku Sprzedawca musi wskazać i udokumentować okoliczności związane z odstąpieniem, w szczególności datę zwrotu Towaru przez Kupującego oraz datę zwrotu pieniędzy Kupującemu. Administrator nie jest związany wnioskiem i nie ma obowiązku zwrotu prowizji, a Sprzedawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Zdania poprzednie stosuje się odpowiednio do transakcji zawartej przez Sprzedawcę z Niezalogowanym Kupującym.

8. W przypadku wystawienia Towaru w kategorii, która nie jest odpowiednia ze względu na rodzaj i przeznaczenie Towaru, co doprowadziło do obniżenia prowizji należnej Administratorowi, może on naliczyć prowizję prawidłową, tj. w wysokości, jaka zostałaby naliczona gdyby kategoria została określona w sposób prawidłowy. W przypadku, gdy naliczenie prawidłowej prowizji zostanie dokonane po wystawieniu faktury VAT, Administrator oprócz prowizji wskazanej na tej fakturze VAT może także żądać różnicy pomiędzy prowizją prawidłową, a naliczoną w fakturze VAT. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, ust. 3 powyżej nie stosuje się.

Artykuł 12. Rola i odpowiedzialność Administratora

1. Administrator udostępnia narzędzia informatyczne umożliwiające Użytkownikom zawieranie umów, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.

3. Administrator nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach arena.pl, jednakże ma prawo usunięcia wystawionego Towaru, o czym informuje Sprzedawcę. Administrator może usunąć wystawiony Towar w przypadku, gdy czynności związane z jego wystawieniem naruszają przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub gdy oferta wyświetla się niepoprawnie. Jeżeli część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem wystawionego Towaru umowy zachowują ważność, możliwe jest także wystawienie komentarzy.

Artykuł 13. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Umowa nie jest realizowana przez Administratora albo jest realizowana niezgodnie z jej treścią lub przepisami prawa.

2. Reklamację można złożyć za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail do kontaktu, adres e-mail podany przy rejestracji, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail do kontaktu o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu może spowodować oddalenie reklamacji. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.

4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że reklamacja została zgłoszona przez konsumenta.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail do kontaktu.

Artykuł 14. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Kupujący będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone poprzez wybranie odpowiedniego linka w arena.pl (oświadczenie jest złożone natychmiast) albo wysłanie oświadczenia do Administratora (oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy Administrator mógł zapoznać się z jego treścią). Powyższy termin uznaje się za zachowany, jeśli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed jego upływem (niezależnie od daty otrzymania go przez Administratora).

3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Kupujący podjął czynności w ramach arena.pl, wskutek których Administrator rozpoczął świadczenie usług, w szczególności, jeżeli podjął jakąkolwiek czynność wyrażającą chęć zawarcia umowy obejmującej Towar.

4. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie odbywa się dwuetapowo, a okres wypowiedzenia zaczyna bieg po skutecznym zakończeniu drugiego etapu. Pierwszy etap polega na wybraniu odpowiedniego linka w arena.pl (oświadczenie jest złożone natychmiast) albo wysłaniu oświadczenia na piśmie do Administratora (oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy Administrator mógł zapoznać się z jego treścią). Drugi etap polega na wybraniu linka weryfikującego przesłanego Użytkownikowi na adres e-mail podany przy rejestracji.

5. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wysyłane jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji. Oświadczenie adresowane do konsumenta zawiera uzasadnienie.

6. W okresie wypowiedzenia Użytkownik nie może zawierać nowych umów w arena.pl, a Sprzedawca nie może wystawiać nowych ofert. Oferty wystawione przed rozpoczęciem biegu wypowiedzenia ulegają dezaktywacji. W tym okresie Użytkownik uczestniczy w czynnościach związanych z zawartą umową sprzedaży Towaru, posiada wgląd do Konta, jak również dostęp do funkcji umożliwiających realizację zawartych umów oraz uiszczenie należności na rzecz Administratora.

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, może on w okresie wypowiedzenia odwołać oświadczenie wybierając odpowiednią funkcję na Koncie. Odwołanie oświadczenia skutkuje odblokowaniem pełnej funkcjonalności Konta, jednakże nie powoduje przywrócenia dezaktywowanych ofert.

8. Po odstąpieniu od Umowy lub upływie okresu wypowiedzenia Użytkownik traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.

9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, Administrator, z zachowaniem prawa do wypowiedzenia Umowy, może zawiesić świadczenie usług w całości lub części do czasu wyjaśnienia sprawy. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca oferuje do sprzedaży Towary, których sprzedaż jest zabroniona, Użytkownik nie wywiązuje się z zawartych umów, jak również pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie bez zgody Administratora materiały dostępne w arena.pl.

Artykuł 15. Postanowienia końcowe

1. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu lub zakresu usług świadczonych w ramach arena.pl, Administrator powiadomi o tym Użytkownika jednocześnie proponując mu kontynuowanie Umowy na nowych warunkach.

2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który jednak nie może być krótszy niż 10 dni od momentu wysłania Użytkownikowi zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.

3. Użytkownik po zalogowaniu do arena.pl zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu i terminie, od którego będzie obowiązywał. Użytkownik ma wówczas możliwość zaakceptowania nowych warunków Umowy. Odmowa akceptacji jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.

4. Rejestracja w arena.pl jest równoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przystąpienie do Programu lojalnościowego oraz do Programu Akcji, na zasadach określonych w regulaminach tych Programów. Uczestnictwo w Programach trwa wraz z obowiązywaniem Umowy.

5. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

6. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

7. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, przy czym spory z Użytkownikiem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.

8. Konsument może także skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Kupującym będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.

10. Integralną częścią Umowy są Załączniki:

a) nr 1,
b) nr 2 – w przypadku Umowy zawartej z Kupującym będącym konsumentem,
c) „nr 3, 4, 5 i 6 – w przypadku Umowy zawartej ze Sprzedawcą.”

11. „Zmiana Załączników nr 3 i 6 może być dokonana w dowolnym momencie i bez zgody Sprzedawcy. Do takiej zmiany ust. 1) – 3) powyżej nie stosuje się.

-----------------
Załączniki:
nr 1 – Polityka przerw technicznych.
nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
nr 3 – Lista towarów zakazanych.
nr 4 – Cennik.
nr 5 - Regulamin współpracy przy akcjach promocyjnych.
nr 6 - Standard oferty produktowej.

 

Załącznik nr 1 – Polityka przerw technicznych

1. Prawidłowe funkcjonowanie arena.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Administrator każdorazowo będzie informował Użytkowników na głównej stronie arena.pl oraz w indywidualnych profilach Użytkowników w zakładce „Aktualności”, o terminie i długości trwania przerwy z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzin. W celu zminimalizowania uciążliwości przerw technicznych przerwy te będą planowane na okres nie dłuższy niż 12 godzin i będą przypadały w porze nocnej.

2. Mimo dołożenia należytej staranności Administrator nie jest w stanie wykluczyć możliwości zaistnienia awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu arena.pl.

3. Za awarię techniczną uznaje się nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technicznych powodujące przerwę w korzystaniu z usług arena.pl przez zdecydowaną większość lub wszystkich Użytkowników.

4. Za błąd techniczny uznaje się każdy inny niż awaria techniczna problem techniczny związany z funkcjonowaniem arena.pl.

5. Informacje o występujących awariach i błędach technicznych Administrator będzie na bieżąco przekazywał na głównej stronie arena.pl.

6. Decyzje o ewentualnych zwrotach opłat związanych z przerwami, awariami i błędami technicznymi Administrator będzie podejmował indywidualnie, na umotywowany i uzasadniony wniosek Użytkownika, po zakończeniu przerwy, usunięciu awarii lub błędu technicznego, uwzględniając rodzaj i długość trwania zakłóceń oraz zakres ich negatywnych skutków dla Użytkownika.

 

Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia z Arena.pl sp. z o.o. (Administrator) Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Kupujący będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone poprzez wybranie odpowiedniego linka w arena.pl (oświadczenie jest złożone natychmiast) albo wysłanie oświadczenia do Administratora (oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy Administrator mógł zapoznać się z jego treścią). Powyższy termin uznaje się za zachowany, jeśli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed jego upływem (niezależnie od daty otrzymania go przez Administratora).

Możliwe jest skorzystanie ze wzoru oświadczenia dostępnego poniżej.

Jednakże prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który podjął czynności w arena.pl, wskutek których Administrator rozpoczął świadczenie usług, w szczególności, jeżeli podjął jakąkolwiek czynność wyrażającą chęć zawarcia umowy obejmującej Towar (zgodnie z art. 6 ust. 1 Regulaminu arena.pl).

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Nadawca:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail podany przy rejestracji:

Odbiorca:
Arena.pl sp. z o.o. 
ul. Jasielska 16A
60–476 Poznań
pomoc@arena.pl


Oświadczam, że odstępuję od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w arena.pl zawartej dnia ____________ /data dokonania rejestracji/, wobec nie skorzystania z usług w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

____________________
/czytelny podpis/

 

Załącznik nr 3 – Lista towarów zakazanych.

LISTA TOWARÓW ZAKAZANYCH

Artykuł 1.

Użyte w niniejszej Liście terminy oznaczają:

1. Administrator oznacza spółkę Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789 (REGON 122527276, NIP 9452167772), z którą można kontaktować się przez adres e-mail: pomoc@arena.pl.

2. arena.pl oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny w domenie arena.pl.

3. Sprzedawca oznacza podmiot będący Sprzedawcą w rozumieniu Regulaminu arena.pl.

4. Towar oznacza rzecz lub usługę będącą przedmiotem umów zawieranych w arena.pl.

5. Regulamin arena.pl oznacza Regulamin arena.pl, określający zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach arena.pl.

Artykuł 2.

Sprzedawca ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu arena.pl, niniejszej Listy, jak również powszechnie przyjętych norm etycznych, moralnych i obyczajowych w zakresie treści wykorzystywanych w arena.pl. Przez treści rozumie się wszelkie informacje wykorzystywane w arena.pl, w szczególności w formie pisemnej, nicki, odnośniki do stron zewnętrznych, pliki multimedialne, jak również pliki graficzne.

Sprzedawca w szczególności zobowiązany jest do:
1. nieumieszczania w arena.pl i niewykorzystywania w jakikolwiek sposób, treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

a) obraźliwych, oszczerczych lub naruszających dobra osobiste innych osób;
b) nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów pomiędzy narodami lub religiami;
c) naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów naruszających lub prowadzących do naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
d) naruszających prawa własności przemysłowej, czy też prowadzących do naruszenia praw własności przemysłowej, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw własności przemysłowej;
e) naruszających zasady uczciwej konkurencji lub dobre obyczaje kupieckie,
f) będących tajemnicą przedsiębiorstwa osób trzecich,

2. niekorzystania z arena.pl do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, a w szczególności:

a) nieprzesyłania niezamówionej informacji handlowej;
b) nieudostępniania plików lub hiperłączy do plików zawierających treści wskazane w ust. 1 powyżej;
c) nieudostępniania treści szkodliwych, w tym wirusów komputerowych lub innych plików o podobnym działaniu,

3. nieoferowania w arena.pl Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, (co dotyczy w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej) lub których oferowanie może stanowić naruszenie dobrych obyczajów,

4. nieoferowania w arena.pl Towarów, w stosunku do których obowiązujące przepisy prawa wymagają uzyskania przez Administratora zgody lub koncesji na obrót nimi (w tym na pośrednictwo polegające na pomocy w zawieraniu umów).

Artykuł 3.

Z zastrzeżeniem art. 4, w arena.pl zabronione jest oferowanie (w tym publikowanie zdjęć) następujących Towarów (w tym, jako gratis – bezpłatny dodatek do innego towaru):

1. pozyskanych w sposób bezprawny (w szczególności pochodzących z kradzieży i przemytu),
2. zawierających treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów pomiędzy narodami lub religiami,
3. zawierających treści pornograficzne,
4. niebezpiecznych substancji chemicznych w postaci czystej, mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku,
5. narkotyków, substancji psychotropowych i środków odurzających, a także innych substancji, które przeznaczone są do stosowania, jako środki zastępcze substancji psychotropowych i środków odurzających, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany (w tym w szczególności tzw. „dopalaczy”),
6. broni palnej (w szczególności myśliwskiej, bojowej, sportowej, alarmowej, sygnałowej), broni pneumatycznej, jak również amunicji,
7. broni białej w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
8. kastetów i nunczaków,
9. pałek stosowanych w siłach zbrojnych, formacjach uzbrojonych oraz ochronnych (w tym pałek wielofunkcyjnych, np. pałek „tonfa”, pałek teleskopowych, szturmowych i obezwładniających),
10. broni cięciwowej w postaci kusz,
11. urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
12. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych (w szczególności fajerwerków, świec dymnych, prochu palnego),
13. miotaczy gazu (w tym gazu pieprzowego), niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót są ograniczone przepisami prawa,
14. rybackich narzędzi i urządzeń połowowych, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa,
15. zabytków, antyków oraz dzieł sztuki,
16. produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, oraz innych substancji czynnych,
17. napojów alkoholowych,
18. wyrobów tytoniowych oraz nieprzetworzonego tytoniu,
19. organów i wydzielin ludzkich,
20. organów zwierzęcych,
21. żywych zwierząt, za wyjątkiem bezkręgowców nienależących do gatunków chronionych,
22. martwych zwierząt należących do gatunków chronionych, ich części lub produktów pochodnych,
23. materiałów zawierających treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,
24. danych osobowych i adresowych (w tym bazy adresów e-mail),
25. prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich oraz podobnych, jak również usług związanych z ich tworzeniem,
26. muzyki, filmu, oprogramowania i innych towarów naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej),
27. produktów nieoryginalnych (tj. towarów lub usług oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług),
28. udziałów w spółkach, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych, jak również wszelkich innych instrumentów finansowych oferowanych, jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,
29. wyrobów z metali szlachetnych, niespełniających wymogów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze,
30. usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych,
31. systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany numer ISBN,
32. katalogów wysyłkowych, katalogów sprzedaży bezpośredniej służących do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,
33. kuponów zniżkowych i rabatowych,
34. biletów na mecze piłki nożnej,
35. kart platform cyfrowych (w szczególności NC+, Cyfrowego Polsatu, Wizji TV), jak również dekoderów będących własnością operatorów tych platform, oferowanych w ramach odsprzedaży,
36. pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem motorowerów, motocykli, quadów, statków wodnych i statków powietrznych, 
37. dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano,
38. motoryzacyjnych programów serwisowych,
39. nielegalnych kopii oprogramowania, gier lub filmów (także tzw. „kopii bezpieczeństwa”) naruszających prawa autorskie,
40. oprogramowania na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware lub abandonware,
41. kluczy seryjnych sprzedawanych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania,
42. oprogramowania umożliwiającego lub służącego do prowadzenie działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

a) oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
b) oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
c) oprogramowania i urządzeń służących do usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, telefonów komórkowych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związanych z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
d) oprogramowania umożliwiającego generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiających masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody,

43. instrukcji oraz adresów stron internetowych (linków) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informacje umożliwiające lub ułatwiające:

a) tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione;
b) naruszenie obowiązujących przepisów prawa,

44. kont w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:

a) kont komunikatorów internetowych;
b) kont bezpłatnej poczty elektronicznej (adresów e-mail);
c) dostępów do stron torrentowych;
d) kont utworzonych w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszeń do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont,

45. kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz związanych z nimi usług,
46. kont na platformach cyfrowej dystrybucji gier, kont w grach online, czasu im poświęconego oraz wszelkich elementów stworzonych przez użytkowników w tych grach (w szczególności postaci, środków płatniczych, itemów),
47. usług e-mailingu (tj. obsługi masowej korespondencji elektronicznej),
48. usług i przedmiotów związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium),
49. ofert pracy:

a) z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym ofert pracy ze sprzedażą opartą na katalogach;
b) będących udziałem w systemach partnerskich;
c) poza terytorium Polski,

50. usług ubezpieczeniowych, z wyłączeniem usług oferowanych wraz z Towarem i dotyczących go,
51. innych usług, które nie zostały uregulowane powyżej, za wyjątkiem:

a) usług biur podróży,
b) usług finansowych.

Artykuł 4.

Następujące Towary mogą być oferowane w arena.pl po spełnieniu dodatkowych warunków:

1. produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza (za wyjątkiem produktów, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta) – pod warunkiem, że sprzedawcą jest apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, a sprzedaż następuje przy zachowaniu warunków wskazanych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych),
2. dekodery telewizji cyfrowych niebędące własnością operatorów – pod warunkiem podania numeru seryjnego dekodera,
3. publikacje w formie elektronicznej (e-booki) sprzedawane przez ich wyłącznych autorów lub wydawców oraz podmioty, które zawarły z nimi stosowne umowy – pod warunkiem podania nadanego publikacji numeru ISBN, weryfikowalnego w momencie wystawienia towaru,
4. oprogramowanie na licencji OEM lub powszechnej licencji publicznej GNU GPL – pod warunkiem, że jego sprzedaż nie narusza warunków licencji,
5. instrukcje obsługi sprzętu sprzedawane, jako odrębny przedmiot – pod warunkiem, że są oferowane na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta,
6. niewypełnione karty gwarancyjne – pod warunkiem, że są dołączone do przedmiotu, którego gwarancja dotyczy,
7. bony (talony) na usługi – pod warunkiem, że dotyczą wyłącznie usług, a ich wartość obejmuje całość kwoty należnej za usługę,
8. bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe – pod warunkiem, że cena biletu jest taka sama jak jego wartość nominalna (wydrukowana na bilecie); w razie wymiany wartość przedmiotu wymienianego musi być taka sama lub niższa jak wartość nominalna, wydrukowana na bilecie,
9. broń palna i jej istotne części – pod warunkiem, że jest to broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną), wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika,
10. wiatrówki – pod warunkiem, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 J,
11. amunicja lub jej istotne części – pod warunkiem, że jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi, ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Załącznik nr 4 - Cennik

Cennik Obowiązujący od 7.kwietnia 2017 r do odwołania 

Załącznik nr 5 - Regulamin współpracy przy akcjach promocyjnych

 

§1.

Niniejszy Regulamin Współpracy reguluje zasady i warunki rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Sprzedawcą, w związku z wzięciem przez Kupującego udziału w akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

§2.

 1. Organizatorem jest Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000414789 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Sprzedawcą jest każdy podmiot będący Sprzedawcą w rozumieniu Regulaminu Serwisu (zwany dalej: „Sprzedawcą”).
 3. Kupującym jest każdy podmiot będący Kupującym w rozumieniu Regulaminu Serwisu (zwany dalej: „Kupującym”).

§3.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się brać udział we wszystkich akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora dla Kupujących, na warunkach i w okresach wskazanych w regulaminach tych akcji.
 2. Z tytułu wzięcia udziału przez Sprzedawcę w akcjach promocyjnych, o których mowa w ust. 1, przysługiwać mu będzie od Organizatora wynagrodzenie. Kwotę brutto wynagrodzenia stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą, jaką Kupujący powinien zapłacić Sprzedawcy z tytułu zawartej transakcji, a kwotą rzeczywiście zapłaconą z uwagi na warunki akcji promocyjnej, w której Kupujący wziął udział.
 3. Wynagrodzenie Sprzedawcy będzie należne pod warunkiem spełnienia się łącznie następujących warunków:

a) Kupujący dokona płatności za transakcję za pośrednictwem operatora płatności Przelewy 24,

b) Proces płatności zostanie zakończony pozytywnie.

4. O wysokości należnego wynagrodzenia Sprzedawca zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie.

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT doręczona Organizatorowi przez Sprzedawcę.

6. W celu usprawnienia procesu płatności,  Organizator na podstawie danych rejestrowych Sprzedawcy widniejących w serwisie przygotuje dla niego projekt faktury VAT, którą Sprzedawca może zaakceptować. W takim przypadku Organizator w terminie 1 dnia roboczego od dnia zaakceptowania projektu faktury VAT przez Sprzedawcę zleci przelew wynagrodzenia.

7. Sprzedawca nie będzie dochodzić od Kupującego zapłaty różnicy wskazanej w ust. 2. Dokument księgowy potwierdzający transakcję Sprzedawca wystawi Kupującemu na kwotę rzeczywiście zapłaconą przez Kupującego.

8. Sprzedawca za datę realizacji przez Kupującego obowiązku zapłaty ceny i innych kosztów związanych z  zakupionym towarem będzie uznawać datę otrzymania płatności od Kupującego.

§4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Współpracy zastosowanie znajduje Regulamin Serwisu Arena.pl.

 

Załącznik nr 6 - Standard oferty produktowej arena.pl

 1. Nazwa produktu
  1.1. Nazwa konkretnie określa dany produkt. Zawiera informacje na temat producenta, serii, modelu, albo chociaż zastosowania produktu.
  1.2. Nie może zawierać znaków encji/HTML
  1.3. Maksymalna długość nazwy to 70 znaków 
  1.4. Niedopuszczalne są nazwy pisane wielkimi literami (wyjątkiem są nazwy własne, w których stosuje się taką pisownię, oraz skróty)
 2. Opis
  2.1. Przy każdym produkcie wymagany jest opis.
  2.2. Opis nie może zawierać znaków encji/HTML.
  2.3. Preferowane i zalecane jest korzystanie z możliwości, jakie daje edytor opisów, szczególnie rozbicia tekstu na akapity, tworzenia listy i pogrubień ważniejszych treści. Możliwe jest również używanie znaczników HTML i CSS w tworzeniu bardziej rozbudowanych szablonów.
 3. Zdjęcia
  3.1. Minimalna liczba zdjęć jednej oferty w danej kategorii wynosi:
     3.1.1. Dom i ogród - 2
     3.1.2. Dziecko - 2
     3.1.3. Elektronika - 1
     3.1.4. Pielęgnacja i zdrowie - 1
     3.1.5. Moda - 3
     3.1.6. Motoryzacja - 1
     3.1.7. Sport i turystyka - 2
  3.2. Zabronione są zdjęcia ze znakami wodnymi.
  3.3. Zdjęcie nie może zawierać opisu, tekstów reklamowych sprzedawcy.
  3.4. Minimalna rozdzielczość zdjęcia wynosi 500 x 500 px, maksymalny rozmiar pliku 5 MB.
  3.5. Preferowane są zdjęcia produktów na białym tle.

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0