Regulamin akcji promocyjnej "Kupony arena.pl"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „KUPONY ARENA.PL”

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej reguluje zasady i warunki wymiany punktów lojalnościowych, zbieranych zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego, na kupony rabatowe wydawane przez Organizatora na zakupy w serwisie www.arena.pl.
 2. Zasady funkcjonowania serwisu www.arena.pl określa Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: http://pomoc.arena.pl/hc/pl/articles/205664551-Regulamin-Arena-pl (zwany dalej: „Regulamin Serwisu”).

§ 2.

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000414789 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każdy podmiot będący Kupującym w rozumieniu Regulaminu Serwisu (zwany dalej „Kupującym”).

§ 3.

 1. Kupujący, po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów lojalnościowych, może je wymienić na kupon rabatowy wydawany przez Organizatora (zwany dalej: „Kuponem”), a następnie wykorzystać go na zakupy w serwisie www.arena.pl.
 2. Kupujący samodzielnie wybiera rodzaj Kuponu spośród oferowanych przez Organizatora.
 3. Wybór Kuponu powoduje zmniejszenie puli punktów lojalnościowych posiadanych przez Kupującego o wartość przypisaną do Kuponu.
 4. Kupon wysyłany jest do Kupującego na adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie www.arena.pl. Kupujący nie może wskazać innego adresu właściwego do wysyłki Kuponu.
 5. Kupon uprawnia do jednorazowego pomniejszenia wartości koszyka o wartość brutto wskazaną na Kuponie.
 6. W celu skorzystania z Kuponu Kupujący musi wpisać zawarty w nim kod w polu oznaczonym jako „Zastosuj kupon” w toku zatwierdzania koszyka.
 7. W przypadku, gdy w koszyku znajdą się towary pochodzące od różnych sprzedawców, rabat zostanie rozdzielony pomiędzy nich proporcjonalnie do wartości towarów znajdujących się w koszyku.

§ 4.

 1. Kupujący może uzyskać Kupon tylko na podstawie posiadanych punktów lojalnościowych. W przypadku posiadania mniejszej liczby punktów lojalnościowych, niż jest wymagana dla danego Kuponu, nie istnieje możliwość dokonania dopłaty albo wykorzystania punktów posiadanych przez innego Kupującego.
 2. Kupony nie podlegają sumowaniu, ani wymianie na inne środki (w tym pieniężne).
 3. Kupon nie może być wykorzystywany częściami.
 4. W przypadku, gdy wartość koszyka jest niższa, niż wartość Kuponu, niewykorzystana część Kuponu przepada.
 5. Kupon jest ważny przez okres 14 dni od dnia jego dostarczenia Kupującemu. Po upływie okresu ważności Kupon zostaje dezaktywowany, a Kupujący nie może ubiegać się o jego ponowną aktywację albo zwrot punktów lojalnościowych.
 6. Kupon nie podlega zwrotowi. W przypadku skorzystania przez Kupującego z przysługujących mu uprawnień wynikających z zawartej umowy zakupu Towaru (w szczególności z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość) Kupon oraz przeznaczone na niego punkty lojalnościowe nie ulegają zwrotowi (przepadają).
 7. Kupon jest przypisany do konkretnego adresu e-mail Kupującego i nie podlega zbywaniu na rzecz innego Kupującego ani przenoszeniu na inny adres e-mail.

§ 5.

 1. Organizator może odwołać Akcję Promocyjną w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że Kupon uzyskany przez Kupującego przed odwołaniem Akcji pozostaje ważny.
 2. Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznaniem Kuponu. Kupujący powinien prowadzić prawidłowe rozliczenia podatkowe we własnym zakresie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący podejmie jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń serwisu www.arena.pl lub serwisów związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, albo mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może zablokować konto Kupującego do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduje Regulamin Programu Lojalnościowego oraz Regulamin Serwisu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 6